Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Meditace Mer-Ka-Ba část čtvrtá

ČÁST ČTVRTÁ. POSLEDNÍ TŘI DECHY, VYTVOŘENÍ VOZÍTKA VZESTUPU (NANEBEVSTOUPENÍ)

Obvykle se na semináři říká, abyste se nepouštěli do této čtvrté části, dokud nebudete mít kontakt se svým vyšším já a dokud vám vaše vyšší já nedá povolení, abyste v ní pokračovali. Nyní máte povolení pokračovat, přesto ale buďte otevřeni komunikaci se svým vyšším já. Tuto část je nutno brát vážně. Energie, které přijdou do vašeho těla a ducha a okolo těla, mají ohromnou potenci 

 

 

DECH PATNÁCTÝ: NÁDECH

SRDCE: Bezpodmínečná láska k veškerému životu.

MYSL: Uvědomte si celou hvězdu - čtyřstěn. Každá jednotlivá hvězda sestává z jednoho slunečního (mužského) čtyřstěnu zaklesnutého do zemského (ženského) čtyřstěnu. Tyto dva čtyřstěny sluneční a ženský, dohromady tvoří celou jednu hvězdu - čtyřstěn (trojdimenzionální hvězdu Davidovu). Nyní si uvědomte, že existují tři samostatné hvězdy - čtyřstěny umístěné navzájem jedna přes druhou - tři kompletní sady dvojitých (hvězd) čtyřstěnů, které mají přesně stejnou velikost a jeví se jako jedna, ale ve skutečnosti jsou od sebe odděleny. Každá hvězda - čtyřstěn má vlastní polaritu, buď mužskou, ženskou nebo neutrální. Všechny hvězdy - čtyřstěny obíhají nebo se otáčejí kolem té samé osy.

První hvězda - čtyřstěn má charakter neutrální. Je to doslova tělo samotné a je zafixována v místě základny páteře. Nikdy nemění svoji orientaci kromě určitých ojedinělých situací, o kterých nebudeme hovořit. Nachází se okolo těla podle pohlaví těla.

Druhá hvězda - čtyřstěn je charakterem mužská a elektrická. Je to doslova lidská mysl a rotuje proti směru hodinových ručiček, při pohledu z těla dopředu. Jinak řečeno rotuje směrem doleva z bodu nacházejícího se před vámi.

 

Třetí hvězda - čtyřstěn je charakterem ženská a magnetická. Je doslova lidským emocionálním tělem a z hlediska vašeho těla rotuje  ve směru hodinových ručiček, pokud se díváte z těla dopředu. Jinak řečeno rotuje směrem doprava z bodu nacházejícího se před vámi.

Doplnění: Toto je jedno z největších nedorozumění, která lidé mají. Není zcela jasné, že existují okolo těla opravdu tři sady hvězd - čtyřstěnů, kdy jednoduše sluneční čtyřstěn rotuje proti směru hodinových ručiček a zemský čtyřstěn po směru hodinových ručiček. To je omyl, který nezpůsobí žádnou opravdovou újmu, ale zastaví další spirituální růst. Tento typ Mer-Ka-By vás dovede do alikvóty třetí dimenze této planety, která je užívána medicinmany a šamany po tisíce let, aby získali sílu a dokázali léčit. Používá se rovněž jako bitevní pole. Ale to nikam nevede  a rozhodně vám to neumožní vystoupit do vyšších světů, kam Země s námi vstupuje. Pokud to takto provádíte, začněte nanovo a s technikou zde popsanou.

Při nádechu patnáctého dechu si v mysli řekněte kódová slova "stejná rychlost". Tím dvě hvězdy - čtyřstěny začnou rotovat opačným směrem se stejnou rychlostí. Vaše mysl přesně zná váš záměr a udělá to tak, jak řeknete. Znamená to, že nastane úplná rotace čtyřstěnů mysli spolu s úplnou rotací emocionálních čtyřstěnů. Pokud se jedna soustava otočí 10krát, pak se druhá také otočí 10krát, ovšem v opačném směru.

TĚLO: Pokračujte od této chvíle dál mudrou složených rukou do misky.

Doplnění: Můžete také použít mudru proložených prstů: proložte vaše prsty s palcem jemným dotykem.

DECH: Dýchejte opět  hluboce a rytmicky jogínským dechem ale pouze po následující tři dechy. Pak se vraťte k povrchovému dechu. Znovu se pak o tom zmíníme.

 

 

DECH PATNÁCTÝ: VÝDECH

MYSL: Dvě soustavy čtyřstěnů nabírají na otáčkách. Během okamžiku se na svých krajních koncích začnou pohybovat přesně jednou třetinou rychlosti světla. Pravděpodobně je kvůli velké rychlosti nebudete schopni vidět, ale budete je moci pocítit. Právě jste spustili "motor" Mer-Ka-By. Nikam vás to neodnese a nebudete z něj mít žádný vzrušující zážitek. Je to něco jako spuštění motoru u auta, avšak se zařazením na neutrál. Je to základní krok k vytvoření Mer-Ka-By.

DECH: Vytvořte svými rty malý otvor, právě tak jako u dechu číslo deset. Vyfoukněte vzduch stejným způsobem, a když to uděláte, pociťte dvě soustavy čtyřstěnů, jak nabírají na otáčkách.

Doplnění: Poté, co jste vytvořili Mer-Ka-Bu a prováděli jí asi dva týdny, můžete provést vyfouknutí více symbolicky, protože vaše mysl přesně zná váš záměr a dokáže dosáhnout tohoto kroku i bez vyfouknutí (ale pokud to rádi děláte, pak je to v pořádku).

DECH ŠESTNÁCTÝ: NÁDECH

MYSL: Je to jeden z nejúžasnějších dechů. Při nádechu řekněte svojí mysli  "34/21". Je to kód pro vaši mysl, aby dvě soustavy čtyřstěnu rotovaly v poměru 34-21, což znamená, že čtyřstěny mysli budou rotovat doleva 34krát, zatímco emocionální čtyřstěny doprava 21krát. Když obě soustavy nabírají rychlost, tento poměr zůstává konstantní.

DECH: Dýchejte hluboce a rytmicky jogínským dechem.

Doplnění: Důvod, proč se používají čísla 34/21 je následující: jak víte z kapitoly 8, jsou to Fibonacciho čísla. Všechna proti sobě rotující pole v přírodě jako borovicové šišky, slunečnice atd., která mají různou rychlost, obsahují Fibonacciho čísla (možná existují vyjímky, ale nejsem si jich vědom). To vysvětluje jednu rovinu, ale proč zrovna 34/21? Aniž bych zacházel do dlouhého povídání, každá čakra má rozdílný poměr rychlostí spojený s touto dimenzí. Čakra, do které jsme se dostali ve čtrnáctém dechu a kterou prodýcháváme je Kristova čakra a toto je její rychlostní poměr. Následující čakra nad ní má poměr 55/34 a čakra předcházející, solar plexus , má poměr 21/13. Nyní to není důležité vědět, protože , až se dostaneme do čtvrté dimenze, získáme kompletní vědomosti o tomto tématu.

DECH ŠESTNÁCTÝ: VÝDECH

MYSL: Když vyprázdňujete vzduch z plic, dvě soustavy čtyřstěnů naberou okamžitě rychlost z předchozí jedné třetiny rychlosti světla na dvě třetiny rychlosti světla. Jak se rotace přibližuje dvěma třetinám rychlosti světla., objeví se specifický úkaz. Rovina disku nacházejícího se u původních osmi buněk v těle (na úrovni základny páteře) se obratem rozprostře do vzdálenosti asi 55 stop v průměru (cca 16,7m). A koule energie soustředěná okolo dvou soustav čtyřstěnů vytvoří spolu s diskem tvar, který vypadá jako létající talíř okolo těla. Tato energetická matrice se nazývá Mer-Ka-Ba.  Avšak toto pole není stabilní. Pokud uvidíte nebo pocítíte  v tomto bodu okolo sebe Mer-Ka-Bu , poznáte , že je nestabilní. Bude se pomalu kymácet. Proto je nezbytný dech číslo sedmnáct, abychom ji zrychlili.

DECH: Stejně jako dech číslo patnáct. Vytvořte svými rty malý otvor  a vyfoukněte vzduch tlakem. Právě v tomto bodě naroste rychlost. Až pocítíte vzrůstající rychlost, vypusťte silou veškerý vzduch. Tento postup bude mít za následek zvýšení rychlosti na plnou míru a Mer-Ka-Ba bude ve stabilní poloze.

 

 

DECH SEDMNÁCTÝ: NÁDECH

SRDCE: Nezapomeňte, v celém čase této meditace musí být pociťována bezpodmínečná láska k veškerému životu, neboť jinak nedosáhnete žádného výsledku.

MYSL: Když se nadechujete , řekněte si pro sebe kód "devět desetin rychlosti světla". Tento kód řekne vaší mysli, aby zvýšila rychlost Mer-Ka-By  na 9/10 rychlosti světla, což stabilizuje rotující pole energie. Tím také provedete i něco jiného. Toto trojdimenzionální univerzum, ve kterém žijete , je naladěno na 9/10 rychlosti světla. Každý elektron ve vašem těle obíhá okolo atomu ve vašem těle rychlostí 9/10 rychlosti světla. To je důvod, proč je zvolena tato rychlost. Umožní vám to pochopit a pracovat s Mer-Ka-Bou v této třetí dimenzi, aniž byste měli zážitky čtvrté nebo vyšší dimenze. Tato informace je na začátek velmi důležitá.

Doplnění: Mnoho učitelů ve světě se rozhodlo učit lidi pohybovat se Mer-Ka-Bou  rychleji, než rychlostí světla. Je to jejich rozhodnutí, ale domnívám se, že je to extrémně nebezpečné. Většina vyšších já, těchto lidí nedovolí, aby se tak stalo, dokonce i když člověk vydá příkaz, aby se tak stalo. Pokud ale člověk dosáhl Mer-Ka-By  pohybující se rychleji, než je rychlost světla, tato osoba nebude v tomto světě viditelná a bude existovat někde jinde v univerzu. Dále už nebude žít na 3D Zemi. Nastane doba, kdy toto bude příhodné, a nazývá se to 18. dech. Budeme o něm hovořit za okamžik.

DECH: Dýchejte hluboce a rytmicky jogínským dechem.

DECH SEDMNÁCTÝ: VÝDECH

MYSL: Rychlost vzrostla na 9/10 rychlosti světla a stabilizuje Mer-Ka-Bu.

DECH: Stejně jako při dechu patnáct a šestnáct. Vytvořte svými rty malý otvor. Jak pocítíte vzrůstání rychlosti, vypusťte vzduch silou. Nyní jste se stabilizovali a trojdimenzionálně naladili na Mer-Ka-Bu. S pomocí svého vyššího já porozumíte, co to ve skutečnosti znamená.

Poté, co jste dokončili tuto dechovou techniku, můžete prakticky okamžitě vstát a vrátit se do svého každodenního života. Pokud tak učiníte, pokuste se nezapomenout na svůj dech a tok energie svým tělem tak dlouho, jak jen to půjde, a uvědomíte si, že život je meditace s otevřenýma očima a vše je posvátné.

Avšak bylo by žádoucí, abyste zůstali v meditaci o chvíli déle, možná patnáct minut až hodinu. Zatímco se nacházíte v tomto meditačním stavu, vaše myšlenky a emoce jsou ohromně zesíleny. Je to vhodný čas pro pozitivní afirmace. Promluvte si se svým vyšším já, abyste prozkoumali možnosti tohoto meditativního času. Pohovoříme o tom podrobněji v kapitole o psychické energii.

DECH OSMNÁCTÝ:

Tento velice zvláštní dech zde nebude vyučován. Musíte ho obdržet od svého vyššího já. Je to dech, který vás přenese skrze rychlost světla do čtvrté dimenze (nebo vyšší, podle toho, kam vás vyšší já nasměruje) Dimenze mají základ v celočíselných zlomcích, stejně jako hudba. Zmizíte z tohoto světa a objevíte se ve svém světě novém, který bude na okamžik vaším domovem. Není to konec, ale začátek vašeho rozšiřujícího se vědomí navracejíc vás ke Zdroji. Žádám vás, abyste s tímto dechem neexperimentovali. Může to být velmi nebezpečné. Až nastane ten správný čas, vaše vyšší já způsobí, že si na tento dech vzpomenete. Nedělejte si s ním starosti, přijde, když bude potřeba.  

Zvláště na internetu je mnoho osob, které učí, jak provést 18. dech. Já vám nemohu říct, jak jej provést, ale buďte prosím opatrní. Mnozí z těchto učitelů říkají, že vědí, jak to provést, a že vás dokážou vzít do jiných dimenzí a pak vrátit na Zem. Ale hlavně si zapamatujte, že pokud skutečně provedete tento dech, nebudete dále existovat v této dimenzi. Myšlenka, že půjdete do vyšších dimenzí a pak se vrátíte zpátky na Zemi, je vysoce nepravděpodobná. Neznamená to, že je to nemožné, ale vysoce nepravděpodobné. Pokud jste měli doopravdy zkušenost s vyššími světy, nebudete se chtít vrátit zpátky. Buďte, proto prosím opatrní. Jak jsem řekl, až bude ten správný čas, vzpomenete si na to, co máte udělat, bez jakékoliv pomoci zvnějšku 

Přepsala jsem z knihy Prastaré tajemství květu života II. od D. Melchizedeka 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode