Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Co je to duchovní léčba?

Duchovní léčba je nejdříve léčba zatížené duše a až pak fyzického těla na fyzické úrovni. Vše se děje za přímé účasti Stvořitele a přátel z Nebe, někdy i pozemského léčitele. Léčba spočívá v odstranění nánosů zel a nepravd v zatížené duši a uvědoměním si a odstraněním nesprávných návyků, názorů pozemšťana. Vše je na jeho vnitřním uvědomění si, co nesprávného v minulosti vykonal sobě nebo jiným a že už nechce dál takto myslet, konat, cítit, pociťovat, činit vůči Stvořiteli, jiným, nebo sám k sobě.

Je to léčení s vyššími jemnohmotnými energiemi lásky, dodávanými skrze tělo léčitele od Stvořitele a s Jeho/Jejím svolením a dovolením se veškeré léčení děje. Také jsou přítomni i duchovní průvodci z vyšších duchovních dimenzí – pozitivních světů Stvořitele – přátele z Nebe – biologlékaři (archaicky se jim říká také Andělé), kteří nás moc milují a tuto energii nám i skrze jejich jemnohmotná těla – vysokovibrační energie a tělo léčitele „dopravují“ do nemocného fyzického těla.

Nic však není jenom tak samo od sebe. Ani naše nemoci, které tady máme. Vše má svůj důvod podle ZÁKONU SETBY A SKLIZNĚ. Co zaseješ to sklidíš … Co dáváš, to se ti vrací …

Někdy nemoci mohou být upozorněním, že v životních situacích se nechováme správně sami k sobě nebo k jiným. Vždy je to skrytá nebo projevená NELÁSKA, STRACHY, OBAVY, RŮZNÉ DRUHY ZEL, NEPRAVDY, HLOUPOST, MRZUTOST, SMUTEK, SKLESLOST, HNĚV, ZLOBA, A DALŠÍ NEGATIVNÍ EMOCE PODPORUJÍCÍ V NÁS NEGATIVNÍ MYŠLENÍ I JEDNÁNÍ, CHOVÁNÍ, OBELHÁVÁNÍ JINÝCH LIDÍ, BRANÍ – DOŽADOVÁNÍ SE O RůZNÉ ENERGIE. (Viz kniha Kázání na hoře).

Každý den si můžeme upřímně zhodnotit, jak jsme během celého dne mysleli, konali, cítili, pociťovali, zda jsme se na někoho zlobili, pomlouvali, kritizovali, hádali se s ním. To se nám pak odráží i v našem životě a v tomto fyzickém těle i na našem zdraví a celkové kvalitě života.

Pokud si však zachováváme čistou mysl a pozitivní a láskyplné myšlenky jak na sebe – tak i na jiné lidi v různých životních situacích – neonemocní ani naše duše ani naše fyzické tělo.

 

V některých případech onemocnění může jít i o zatížení duše z minulých životů anebo už i z tohoto života, dle našeho myšlení a chování proti zákonům Stvořitele – proti zákonům LÁSKY, DOBRA, PRAVDY A MOUDROSTI vůči našim bližním i sobě. Jde většinou o nevyléčitelné nemoci jako např. rakovina a jiné druhy těžkých nemocí. Každou nemoci se má duše poučit, co nesprávného, negativního učinila, nebo činí sobě anebo jiným a pak ze své svobodné vůle zanechat takový negativní způsob myšlení, chování i konání anebo negativní způsob života jakým dosud žije.

Pokud každý bude konat a myslet v lásce, nikdo pak nebude nemocný. Platí to i ve vztazích, co tady máme s kýmkoliv. Díky vztahům se naše duše stále vyvíjí.

Vztahy jsou tu proto, abychom se z nich učili a poučili se z nich, jako správně a láskyplně s bližními vycházet a mysleli na ně s láskou a dobrem v nás i s moudrostí. Pokud tak nekonáme, naše duše se zatíží zly a nepravdami a naše tělo pak časem onemocní. Naše duše nás upozorňuje na to, jak jsme v minulosti mysleli a konali. Je s naším fyzickým tělem úzce propojená a s moudrostí nám radí, protože vidí, co my tady nevidíme. V tomto případě může jít i o zrakové potíže, krátkozrakost, dalekozrakost …jiné druhy očních vad až slepota. Pokaždé jde o duchovní příčiny, co důležité nechceme v našem životě vidět a co správného učinit v tomto materiálním světě i pro pomoc jiných lidí.

Duchovní léčbou v samotném léčebném procesu, může být duše i tělo léčeno a doporučeny pacientovi duchovní rady od přátel z Nebe a Stvořitele, co je potřeba si uvědomit a změnit v přístupech vůči sobě, jiným anebo v našem vztahu ke Stvořiteli. Až pak může být transformováno a vzato ze zatížené duše a následně z fyzického těla příslušné onemocnění a nahromaděné negativní energie v postižených orgánech fyzického těla a uvolnit tak příliv pozitivních léčebných energií a energetické proudění v čakrách fyzického těla.

Nemoci jsou nám tady k poučení duše a důrazné upozornění na to, co jsme někdy nezvládali správně s láskou a dobrem v nás vyřešit (myšlením, cítěním, mluvením, konáním, chtěním) vzhledem k tomu, že jsme nemysleli, nekonali s moudrostí a hlavně podle duchovních zákonů Stvořitele.

Proto je důležité a moudré se zajímat i o DUCHOVNÍ ZÁKONY Stvořitele a žít pozitivní a správný život v lásce i moudrosti a uvědomovat si tyto zákony i v běžném životě. Opomíjení duchovních zákonů Stvořitele má za následek i duchovní úpadek a četné druhy nemocí. Duchovní zákony a jejich studium nás učí jak správně žít a přežít tady tento lidský život. (Viz kapitoly v knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista „Jak přežít správně lidský život“ + Duchovní zákony a duchovní principy).

Mnohdy si lidé ani neuvědomí, co je příčinou jejich nemoci, nebo co duši, nebo tělu schází?

Čistá a upřímná Láska, dobro, moudrost i pravda jsou životodární sílou v našem životě. Jsou to energie Stvořitele, JEHO/JEJÍ ATRIBUTY, a kdo je poznal, ví, jaké mají pozitivní a léčebné účinky pro naši duši i naše tělo a že nás mohou hodně rychle uzdravit, pokud je v sobě rozvíjíme a projevujeme je i bližním.

 

Všechno totiž souvisí s námi a s naším vyšším poznáním tady jak myslíme a projevujeme se, co dáváme jiným i sobě a jakým způsobem jednáme a činíme. Pokud na to zapomínáme, že my jsme ta láska Stvořitelova i dobro v nás i moudrost a pravda, pak naše duše i tělo onemocní. Pokud lžeme jiným, nebo sami sobě, lžeme také Stvořiteli v nás. I tohle jsou zatížení na duši i těle, které třeba s moudrostí a láskou Stvořitele pak v sobě samém odstraňovat a přeměnit na upřímnost, pravdu a lásku ke všem bytostem.

Tedy pokud neposloucháme náš vnitřní hlas – hlas naší duše, naše vnitřní vyšší Já, pak můžeme rychle onemocnět. Nemoc je už jen důsledek našeho nesprávného počínání… vše se nám ukazuje, když se správně díváme.

V činech se projevuje láska a dobro, no i moudrost a pravda, které máme v sobě od Stvořitele. Mnozí lidé však ještě nepoznali tuto pravdu a s moudrostí se jí neřídí a pak jejich duše i tělo strádá a následkem je nemoc.

Právě díky nemocem se mnohdy můžeme dostat z různých zatížení naši duše. Příčiny nemocí jsou různé tak jako zatížení duše. Vše však můžeme zvládnout a překonat tím, že začneme přehodnocovat náš dosavadní životní styl a začneme se měnit k lepšímu. To je „práce na sobě samém“, naše vnitřní pozitivní přeměna. To pak naše duše postupuje dál na své duchovní cestě díky vyššímu uvědomění a dochází i k celkovému zkvalitnění života jedince. Takže se dostáváme k podstatě a k účelu samotného bytí na Zemi a našich životních zkušeností.

Máme možnost přehodnotit formy a druhy nelásky v nás samých. Jde o zatížení duše v daných situacích, které nás poznamenali a neumíme se z té „najednou„ vzniklé negativní situace dostat ven.

Zatěžuje nás už jenom ta vzpomínka na tu chvíli a nejsme schopni dál pochopit, jak se to vůbec mohlo stát ?

Pokaždé záleží na tom, co a jak při každé životní situaci prožíváme a jaké máme my z toho naše pocity a myšlenky a co vnitřně pociťujeme my i od jiných lidí.

Právě to je klíčem k tomu, abychom pátrali po příčině, co se to odehrálo, (jak jsme se při tom cítili) a proč se to odehrálo v našem životě? Zda nám to má k něčemu pomoci, anebo nikoliv.

Je to mnohdy klíčem k pochopení toho, že je to naše životní zkouška také na naše dobro a lásku v nás, vůči našim bližním, které máme rádi a milujeme je anebo vůči jiným lidem, kteří jsou také duchovně naši bližní. Každou životní situaci – zkoušku můžeme zvládnout opět, pokud jsme jí našim znovu negativním chováním nezvládli a nechovali se tak, jak by se chovala láska i moudrost a dobro Stvořitele a tak nastolit pořádek, mír a klid sami v sobě.

Pak když tu situaci zvládáme s láskou i moudrostí v nás k jiným, můžeme postoupit na duchovním uvědomění výš. Právě jsme něco moc důležitého zvládli správným způsobem jednání i myšlení v konkrétní životní situaci a tak jsme z části osvobodili naši duši. Tak pak nevznikají různá energetická zatížení duše – energetické bloky, tedy zatížení v naší auře – i v naší duši. Je to zaznamenaná informace v našem informačním poli – naší aury, tedy energetickém těle mimo tento prostor a v duchovních úrovních dalších těl – éterickém, emocionálním, mentálním, astrálním.

Mnohé špatné vzory chování máme už od dětství vštěpeny do našich myslí ( naprogramované bloky ) a taky zabudovány skrze geny v našem těle. Ty jsou pak spouštěcím nástrojem negativního chováni v životě člověka, dokud je sami s láskou v sobě neproměníme a nenahradíme v naší mysli za pozitivní vzorce chování.

Mnohé špatné konání se spustí také na základě toho, že se mnohdy dáme ovlivnit špatným chováním i v naší rodině, ve škole, našimi „přáteli“ a hlavně už v pubertě, kdy je mladý člověk hodně zaměřen na sdílení vzorů chování od jiných. To se hromadí v duši i v našem těle a zatížení pak ještě dál a dál stoupá a duše se dál zatěžuje energetickými bloky. Zavádění negativních vzorů chování do myslí se často děje i skrze nevhodná přátelství už v dětství, protože jiní rodiče neumí vychovávat správně s láskou a moudrostí své potomky, nemají správný přístup k nim ani k výchově.

Je opravdu důležité v tomto světě se pak zbavit všech negativních vlivů a nánosů v našich životech, co nás negativně ovlivňují.

Je to v 1. řadě naše myšlení, pak jsou to naši rodiče a jejich působení, mnohdy nám ukazují negativní vzor chování už mezi nimi – láska a dobro tam mnohdy není. Vše se pak programuje mladým lidem do myslí – vzory chování, vše negativní je pak rafinovaně naprogramované v mysli pozemšťana !

Všechny naše prožitky se pak promítají do naší aury a tam pak působí tyto energie. které povětšinou vznikají z důvodu nezvládnutého chování k lidem i k nám samým. Způsobují tak různá onemocnění duše i těla. Po odchodě z pozemské roviny (smrt) si duše sebou bere všechny negativní prožitky a zátěže, které ještě neodčinila. Duše se pak chce vrátit zpátky do pozemského života a ráda by vše chtěla odčinit a napravit všechny křivdy, viny, nespravedlnosti, negativní vzory chování, které mnohdy jsou největším důvodem k jejímu navrácení do pozemské roviny, aby odčinila vše špatné, co druhým i sobě učinila.

Jak je to naopak velmi krásné, když duše odchází z pozemské roviny čistá, naplněná láskou a osvobozená od zátěži a bloků. Taková duše se pak může s radostí navrátit do svého Pravého domova – Nebe – ke Stvořiteli.

 

https://www.pratele-nebe.cz/ 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode