Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Duchovní léčba

Úspěchy duchovní léčby nezávisí jen na dobré vůli léčitele, ale i na vývoji jeho energetických center – pročištění a otevření čaker a na vypracovaném stupni vnitřního a vyššího vědomí - nadvědomí.

Duchovní léčba spočívá v transformování negativních přístupů, zvyků a názorů každého jedince, zabudovaná v DNA v našich naprogramovaných genech. Jde o vnitřní změnu a práci na sobě, kde postupně dochází k přetransformování negativního myšlení, jednání, konání na vše pozitivní v nás v souladu s podstatou Stvořitele. Což je láska, dobro, pravda, moudrost i Jeho / Její inteligence.

Léčitele tak mohou pomoci lidem v odblokování a transformování jejich negativních vzorů chování a tak být nápomocní v pozitivní změně v jejich životě. Vše se děje na jiné úrovni bytí, kdy duše si uvědomuje co má zatížené negativní energií, jaké chování neprospívá v jejím životě vůči jiným lidem a pak se snaží o vědomou změnu toho chování.

Každý může nastoupit vědomou změnu a odstranit tak špatné chování ze svého života. Pak jsou tu i léčitelé, kteří v této oblasti, léčitelském oboru kineziologie mohou výrazně pomoci a tak dát vše do pořádku.

Vyčistit energetické proudění ve všech čakrách od nánosu negativních energií vlivem zel a nepravd a negativního chování se děje za účasti a pomoci přátel z Nebe, biologlékařů a jejich rad v dané chvíli pro léčitele i přímo od Stvořitele.

Jsou různé formy duchovní léčby jako například modlení se o zdraví, léčivý magnetismus – přikládání rukou na části těla léčeného, KINEZIOLOGIE – odblokování lidské mysli – neprogramových vzorů chování v genech v naší DNA, léčebné masáže, REFLEXOLOGIE, AKUPRESURA, AKUPUNKTURA, CHIROPRAKTICKÉ LÉČENÍ, nevědomé nebo vědomé léčení, osobní nebo léčení na dálku vyššími vibracemi lásky a další které závisí od nás a našeho zdravého prostředí, např. GEOMANTIE (viď léčebné techniky).

 

 

1. Při léčbě se léčitel uvádí do transu podobného stavu. Jak vždy možno pozorovat, zpomalí se tím jeho tělesné funkce. Energetické centra - čakry se otevřou a jinak nepostřehnutelné proudy energie počnou téci. On sám pozná, zda se jedná o vibrace slabé či silné.

2. Meditaci po léta cvičené vyšší vědomí se otevírá pro dimense, které normálním vědomím nejsou dosažitelné. Jen na tomto stupni vývoje je možno pomocí rukou vnímat z pacienta vycházející vyzařování nahromaděných negativních destruktivních energií. Nemocný orgán má jinou vibraci než orgán zdravý.

3. Léčitel vycítí pole energie, obklopující tělo pacienta a cítí v něm činné „duchovní orgány" neboli centra energie.

4. Dlouholetým vývinem získal schopnost tak zvané „transfuze pozitivní léčebné energie". To se děje tak, že léčitel přenese vyšším smyslovým vnímáním, přes svá energetická naladěná a otevřená centra (čakry) potřebnou vysokovibrační energii od Stvořitele (vše se děje na vyšší úrovni bytí ve vyšších dimensích), a svými centry převezme kosmické energie odtamtud a pak je pomocí svých rukou dále vede na pacienta, tedy do oběhového systému jeho fyzického a jemnohmotných těl. Celý průběh je možno srovnat s transfuzí krve. „Konservy pozitivní léčebné energie" jsou zprostředkovány pomocníky z duchovního světa a Stvořitelovou láskou skrze léčitele do naší dimense. Jde o přenos energie.

5. Protože tato energie se přenáší do všech našich dalších těl, fyzické, éterické, emocionální, mentální, astrální, kauzální je jich 7 těl a 7 úrovní bytí, a tím má pozitivní vliv na funkce v tělesné, duševní a duchovní oblasti, léčí nejen příznaky nemoci, ale i celého člověka na všech vyšších úrovních DUCHA I DUŠE.

 

 

Stupeň vývoje vědomí u pacienta je spolurozhodující při úspěšné léčbě. Nehovořím o rozumovém vědomí, ani o vědomé vůli pacienta, ale o vnitřní, mnohdy nevědomé zralosti vědomí. Někdy se člověk trochu vypracuje, postoupí, uzraje o krok v duševně-duchovním směru, aniž by to bylo rozumu známo. Vyšší vědomí však je o tom informováno. V takovýchto případech nastává rychlé zlepšení nebo spontánní léčba.

Když však pacient vědomě nebo nevědomě se zdráhá přijmout zprostředkující léčivé energie, pak tyto nemohou být účinné.

Mnozí chtějí být zdraví, aniž by opravdu chtěli, přičinili se a něco pro to udělali.

Má-li pacient přání být zdráv jen ve svém rozumovém myšlení a nemá je ve vnitřním vědomí, nemůže mu být pomoženo.

Pro své zdraví musíme sami něco vykonat.

Mnozí jsou jen zevně připraveni něco učinit. Někteří by chtěli být osvobozeni od bolesti, ale nechtějí nic změnit ve svém životě.

Takoví lidé běhají od jednoho lékaře k druhému, jakoby utíkali sami před sebou, hledají léčitele, střídají je, ale bez výsledků.

 

 

I v duchovní léčbě úspěch závisí na tom, jak je vyvinuto vědomí pacienta a na kolik je připraven uskutečnit v životě poznatky, které získal nemocí. To vysvětluje, proč jedna a tatáž nemoc u jednoho člověka je léčena úspěšně, u jiného neúspěšně. Aby byl člověk zdráv, musí změnit své vnitřní naladění. Každá nemoc dává současně i jistou šanci.

Duchovními metodami léčeni nestanou se lékaři zbytečnými. V Anglii v mnoha nemocnicích se osvědčila spolupráce lékařů s léčiteli. Léčitele někdy navštěvují lidé, které lékařská věda prohlásila za nevyléčitelné a duchovní léčbou mnohdy je jím pomoženo. Takovéto poznatky nelze přejít poznámkou o sugesci. Duchovní léčba jako alternativní léčivá metoda bude v budoucnu brána vážně. Je to jen otázkou času, odvahy a vědomí člověka. Pro spolupráci mezi školskou medicínou a duchovními léčiteli platí věty: „Kdo léčí, má pravdu."

Duchovně léčit je možno i na dálku, protože působení duchovních energií není omezeno. Jsou lidé, kteří na dálkovou léčbu reagují lépe, než na léčbu přímou, protože jejich rozum při dálkové léčbě nevytváří rušivá pole.

Při léčení na dálku se léčitel uvádí rovněž do transu podobného stavu. Pomocí fotografie i bez ní, může spojit své vědomí s vědomím pacienta a vidět na dálku i onemocnění v tělesných orgánech jako skener. Tímto bezdrátovým spojením zprostředkovává proudy léčivé energie. O tom, že tato léčba na dálku je účinná, dokazují pacienti, kteří léčiteli píší dopisy a uvádí přesnou dobu dálkové léčby, i když o tom nevěděli, kdy budou léčeni.

Jak u přímé, tak dálkové léčby jsou úspěchy možné, pokud to vědomí pacienta uzná nebo je připraveno změnit se. Ani duchovní svět, ani léčitel, ani nikdo jiný nemůže nedbat na stupeň vědomí člověka. Ani léčitel není „nadčlověk". I pro něj platí, že jen ten, kdo chce sloužit životu, podporuje i svůj vlastní vývoj.

Stále častěji slyšíme výtky, že „přístrojové lékařství" se dostalo do slepé uličky. Pacient, který prochází různými přístroji, má dojem, že vůbec není léčen člověkem, tedy lidsky, ale zcela mechanicky, strojem a jako stroj. Proto se hledají nové cesty léčby. Duchovní léčba zde učiní průlom, když celkové vědomí dosáhne patřičného stupně. První pozitivní známky pro to je možno vidět již ve všech vrstvách v různých zemích. Doufejme, že i v jiných zemích vědci a duchovní lékaři přijdou záhy k plodné spolupráci.

 

https://www.pratele-nebe.cz/ 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode