Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Karty 7 - 12

 

7. SANAT KUMARA
spojit nebe a Zemi
Klíčová slova
přístup k vyššímu vědomí
spojit se se zemí
žít rád na zemi
uskutečnit své schopnosti a svůj potenciál v tomto světě


Energie Sanat Kumary
osvobozuje od "tíhy pozemského bytí". Můžeme v pozemském rozeznat to božské, porozumět smyslu života, zcela se mu poddat, těšit se z něj a žít rád na zemi. Život se pak stává tancem plným radosti zbytí. Tato energie uzdravuje boj s dualitou a spojuje protikladné póly. Posiluje spojení mezi vyšším já a pozemským vědomím, mezi kosmickou a pozemskou energií, mezi mužskou a ženskou stránkou, mezi vyšším vědomím a fyzickým tělem. Pomáhá vnášet jemněhmotné do hmotného.
Energie Sanat Kumary rovněž otevírá přístup k vyšším úrovním vědomí, k dosud nenaplněným schopnostem a poznání.


Situace
Je požadováno harmonické spojení mezi dvěma póly, přijetí té druhé stránky. Tím může být sjednocení dvou stanovisek v nějaké situaci, spojení s Tvým cílem nebo vyšším vědomím, respektive s Tvým nitrem.
Pokud toužíš po svém nebeském domově, věz, že to bylo Tvé rozhodnutí přijít sem, do pozemského života, žít a uskutečnit sebe sama.
V případě, že svou božskou část popíráš a nejsi s ní v kontaktu, pak je na čase se jí otevřít.
V čem nežiješ naplno? Co Ti v tom překáží? V jakých oblastech života potlačuješ svou sílu a své schopnosti?
Co chceš ve svém životě uskutečnit a kolik procent své energie do toho vkládáš?


Význam karty
Muž a žena uprostřed karty symbolizují pozemskou dualitu. Dotýkají se a působí uvolněně a šťastně. Jen třetina jejich těl ční ze Země, dolní částí jsou zakořeněni hluboko ve středu Země. Jsou obklopeni zástupci živých bytostí z říše živočišné (ryba a housenka), rostlinné (květy) a minerální (krystaly). Tyto živé bytosti jsou opět symbolem duality. Květy ukazují svou krásu, rozkvět a zánik. Ryba symbolizuje plodnost, život a smrt. Průzračné krystaly zastupují vědomí a hmotu a symbolizují světlo v temnotách Země.
Housenka je symbolem cesty transformace. Patří k "nižším" živočichům, k nejnižší kategorii živých tvorů, ale v transformované podobě je jako motýl ctěna a obdivována. Bez housenky by nebyl motýl.
Také my rosteme dualitou a vyrovnáváme se s tím, co máme a co nemáme rádi. Pozemský život nás vyživuje a umožňuje naše zrání, zakuklení. Cesta v dualitě nás nakonec přivádí k vědomému poznání Jednoty.
Most nad hlavami dvojice spojuje pozemský svět, celou šíři evoluce, s vyššími úrovněmi vědomí. Otevřené brány po stranách umožňují volný rozhled. Na druhém konci mostu se nachází Nejvyšší vědomí, Boží Světlo. Člověk však nemusí přejít most, aby se s tímto Světlem spojil. Je viditelné v celé pozemské realitě a odráží se na hlavách lidí, ve středu Země, na listu, na housence.
 

 

8. ANGELIKA
transformace minulosti
Klíčová slova
zahojit rány minulosti
využít poklady minulých zkušeností
transformace
učení


Energie Angeliky
hojí poranění z minulých zážitků, uzavírá dosud neukončené učební lekce a získané zkušenosti činí vědomými. Minulost může být láskyplně a bez hodnocení přijata, události vlastního života se stávají pochopitelnými. Zážitky jsou integrovány do života a využity.


Situace
Existují situace z minulosti, které jsme z našeho vědomí vytěsnili. Nechceme je už vidět, protože jsou spojeny s bolestnými a nepříjemnými pocity. Přesto je pro nás v každém zážitku ukrytý poklad, zkušenost, další krok na cestě ke zralosti. Léčíme-li zranění z minulosti, uvědomíme si získané poznatky a můžeme se z toho poučit. Dokud se nepoučíme, budeme se znovu setkávat se stejnými nebo podobnými lidmi a situacemi.
Transformovat, znamená osvobodit minulost od její emocionální zátěže - nepříjemné i příjemné - a využít cenných zkušeností.
Jaké zážitky z minulosti potlačuješ? Na co si už raději nechceš nikdy vzpomenout? Co ses tenkrát naučil, jakou cennou zkušenost jsi získal? Jak se chceš poučit ze současné situace? Jaké minulé zkušenosti můžeš využít právě teď?


Význam karty
Žena na kartě kráčí prostorem času (přesýpací hodiny). Zamřížované brány v dlouhé chodbě umožňují pohled na vlastní minulost, na osvětlená i tmavá místa. Přesným pozorováním a vyrovnáváním se s vlastní historií, se zkušenostmi tohoto a minulých životů, dochází k růstu a transformaci, jak naznačují kokony visící od stropu dolů.
Na ně však žena nehledí. Její pohled se upíná ke zlomenému srdci. Také vlasy, symbolizující antény spirituálního vnímání, intuice, má spleteny. Obrací se k pozorovateli zády, jako by chtěla odejít pryč, aby unikla tomu, co je "tady a teď". Rovněž motýl transformace se nachází vzadu na jejím plášti, skryt jejímu zraku.
I když pohled ženy ještě spočívá na zlomeném srdci, má možnost transformace a poklady vlastních zkušeností již v sobě. Její plášť je jako vesmír. Ona sama již nese symbol transformovaného motýla a ne housenky nebo kukly. Její vlasy jsou stočeny jako šneci (symbol obnovy), z času (přesýpacích hodin) vyzařuje Světlo.
Je jen otázkou času, kdy se emocionální zranění vyléčí a rozpustí, kdy se pohled zaměří opět na moudrost a poklad zkušeností.
 

 

9. ORION
vize
Klíčová slova
vize životní cesty
intuice
spojení s vyšším Já
jasnost
jasné poznání


Energie Orióna

přivádí do souladu s vlastní životní cestou. Je možné si uvědomit nejbližší kroky a možnosti, které jsou v souladu s životním plánem. Je tak možné snadněji učinit rozhodnutí.
Energie Oriona posiluje spojení s intuici a s vyšším Já, aktivuje Třetí oko.


Situace
Jde o Tvé příští kroky. Možná, že se právě nově orientuješ, něco se v Tvém životě mění. Tušíš, že k Tobě přichází něco nového, ale ještě nevíš, co.
Možná, že stojíš před začátkem nějakého nového projektu a pochybuješ, zda je to, co děláš správné a jaké kroky by měly bezprostředně následovat. Možná máš pocit, že stojíš na křižovatce a nevíš, kterou cestu si zvolit. Zoufáš si, místo aby Tě mnohost možností těšila.
Obrať svůj pohled do nitra s důvěrou, že se ujasní Tvé nejbližší kroky. Přijmi vizi Tvého Vyššího Já. Věnuj ale také pozornost zdánlivě náhodným poselstvím a setkáním, neboť mohou obsahovat skrytá znamení.
Co ve svém životě, v momentální situaci, považuješ za důležité? Čeho chceš dosáhnout? Kam Tě volá Tvé srdce? Kde nyní stojíš? Jaké budou Tvé příští kroky? Co Ti brání v dosažení cíle? Jsi skutečně připraven znovu začít?


Význam karty

Člověk ve středu karty se podobá indiánovi, který se plně odevzdal svým vizím. Jeho obličej je obrácen vzhůru k vyššímu vědomí. Jeho Třetí oko je v nejvyšší míře aktivní, jak ukazuje velký energetický vír. Jeho spi rituální vnímání je zesílené (volné dlouhé vlasy); jako přídavné antény nosí ozdobnou čelenku z per.
Je obklopen kapkami božského poznání a přijímá světlo, jasnou vizi.
Kruh (symbol dokonalosti) z per jej jako anténa spojuje také se čtyřmi elementy. Vzduch, projev jasného Ducha, se nachází nad ním. Voda po jeho levé straně symbolizuje soulad s pocity a hojnost možností. Oheň po jeho pravé straně, straně činu, symbolizuje očišťující sílu, obnovu. Směrem dolů je jakoby kořeny spojen s životodárnou silou Země.
Muž tvoří průsečík dvou protínajících se linií. Na křižovatce cest, tam, kde se musí rozhodnout, využívá svou vizionářskou sílu, aby rozpoznal své možnosti a v souladu s vyšším vědomím a se Zemí si zvolil další cestu.
Na cestách se nacházejí světelné kruhy (symboly Jednoty, dokonalosti). Jako překážky znesnadňují postup vpřed, neustále se staví do cesty. Avšak ten, kdo úkol srdnatě přijme, pozná, že každá zdánlivá překážka v sobě skrývá dar. Ať zvolíme jakoukoliv cestu, všude se setkáváme s překážkami plnými Světla. A jak ve velkém, tak i v malém: v každém kruhu jsou zkřížené linie se světelnými body uprostřed, každá překážka posiluje naši intuici, uvědomění a dokonalost.
 

 

10. KAMAKURA
jednání
Klíčová slova
účelnéjednání
dokončit odkládané projekty
uskutečnit vize
radost zjednání
jednání ve stavu vnitřního klidu


Energie Kamakury
posiluje tok energie a činorodost. Nyní je možno realizovat vize a plány, překážky se rozpouštějí. Kamakura nám pomáhá soustředit síly a jednat cílevědomě a s rozhodností.
Z pohybu a činu povstává radost.


Situace
Vize a dobré nápady nejsou nic platné, dokud se neuskuteční. Nastal čas, kdy po naplánování konkrétních kroků musí následovat činy. Netrap se již tím, zda máš nebo nemáš něco začít, zda máš chuť udělat to, co je nevyřízené, nebo zda to může ještě počkat. Začni cílevědomě a efektivně, s dánem a radostí. Potom přestane vnitřní boj, vnitřní odpor.
Co chceš uzavřít? Co už dlouho odkládáš? Kde tříštíš své síly? Co Tě okrádá o čas, aniž by Ti to něco přineslo? Co Tě blokuje?


Význam karty
Jako řez dělí červená linie kartu na dvě oblasti. Na levé straně panuje chaos. Člověk ponořený do spirituálního spánku a ten, který se oddává pouze svým snům a vizím, nevyužívá svoji sílu. Promarňuje svou energii, tříští se, šípy se různě divoce kříží. Pokud se neprobudí a nebude jednat, čas mu uplyne.
Jak jiný je naproti tomu stav na pravé straně: šíp je už silou plně napjatého luku připraven zasáhnout cíl. Síly (šípy) opouštějí své místo ve šnečí ulitě (symbol obnovení), kam se stáhly. Bylo dobré v tomto chráněném místě po nějaký čas zrát a dozrát k rozhodnutí a volbě správného směru. Člověk na kartě nyní v usměrněné síle vyráží vpřed, aby vztaženou paží dosáhl cíle. Jeho jednání ve hmotě zanechává stopy a působí tak, jak naznačují linie. V usměrněné síle spočívá vlastní krása, jak znázorňují oblé tvary pod kupředu střílejícím člověkem.
Právě naše rozhodnutí nám umožňuje překročit hranice mezi oběma oblastmi. Tímto rozhodnutím probouzíme svou sílu (červená linie) a můžeme cílevědomě jednat.
 

 

11. KUTHUMI
spojení se Zemí
Klíčová slova
uzemnění
cítit se dobře v těle
smysl pro realitu
trpělivost
vnímáníjemněhmotných energií


Energie Kuthumi
spojuje s energií a věděním Země. Pomáhá znovu nastolit harmonii s naším tělem a se Zemí a tím "stát oběma nohama na Zemi". Učí trpělivosti a realistickému pohledu.
Energie Kuthumi prohlubuje chápání souvislostí a vzájemného působení mezi tělem, aurou a prostředím. Za hruběhmotným projevem lze snadněji vnímat jemně hmotné části a bytosti.


Situace
Pokud sis zvolil tuto kartu může to znamenat, že se máš pevněji spojit s energii Země. Lidé málo uzemnění působí křehce až průsvitně, mívají studené ruce i nohy a trpí často pocity závrati a slabosti. Jejich dech bývá povrchní. Otevřeš-li se spojení s pozemským tělem a se Zemí, budeš vnímat silu Země a cítit se ve svém těle dobře. Poznáš, že jakékoli vznikání na Zemi potřebuje čas a naučíš se trpělivosti.
Může to ale také znamenat, že máš posílit své vnímání jemněhmotného světa, neboť je pro to příznivá doba.
Můžeš snáze navázat kontakt s bytostmi rostlin, kamenů a určitých míst, dévů a skřítků. Tyto bytosti Tě mohou naučit snáze, radostněji a láskyplněji zacházet s pozemskou realitou. Můžeš lépe vnímat energie ve svém okolí a poznat, které energie jsou pro Tebe blahodárné a na jakých místech a s jakými lidmi je Ti dobře.
Jaký vztah máš právě teď ke svému tělu? Jak silně jsi skrze své nohy spojen se Zemí? Jsi připraven plně zakotvit jemněhmotnou část své bytosti ve svém těle?
Přezkoumej také svůj odhad situací a lidí: kdy je příliš pesimistický a kdy příliš optimistický?
Kontaktuj se s živými tvory ve svém okolí, s rostlinami, kameny a zvířaty a naslouchej jejich poselstvím.
Poznej, že jako pozemská bytost máš jemněhmotnou a hrubohmotnou část - tělo.


Význam karty
Kruh na kartě působí jako indiánský medicinský kruh růstu a vývoje. Uvnitř je levotočivá spirála, vnášející energii hluboko do Země. Ze středu spirály proudí vlny energie do všech čtyř světových stran. Spirála je také symbolem cyklického vývoje a plodnosti.
Na vnějším obvodu kruhu se nacházejí pozemské říše. V první čtvrtině je to říše jemněhmotných bytostí, znázorněná elfem. Tyto bytosti hlídají a podporují růst jiných říší. Tak například zásobují semínka energií, aby zdárně prospívala.
Ve druhé čtvrtině se nachází živočišná říše, reprezentovaná hadem, včelou a šnekem. Všechny tyto bytosti jsou opět symboly bytí a pomíjivosti: had znamená obnovu a uzdravení; včela smrt a vzkříšení a je též symbolem Démétér; šnek obnovu.
Třetí čtvrtina je vyplněná rostlinnou říší a čtvrtá drahokamy a minerály, které vznikají v hlubinách Země.
Vše je harmonickým, vzájemně propojeným systémem v kruhu jednoty.
 

 

12. LADY NADA
sebepřijetí a radost ze života
Klíčová slova
cítit se být přijat
přijmout sebe sama se svými světlými i stinnými stránkami
přijmout své vlastní tělo
smyslnost
všemi smysly vychutnávat Život
žena "rozkošnice"


Energie Lady Nady
ukazuje, jak láskyplně a bezpodmínečně přijmout sebe sama, své tělo a druhé lidi. Léčí nedostatek lásky a zranění v oblasti sexuality a člověk cítí, že je přijímán se svými silnými i se svými slabými stránkami. Znovu je možné prožívat radost z vlastního těla a z možností, které tělo poskytuje. Pomáhá nám uvědomit si, čeho je nám zapotřebí, abychom se cítili dobře.
Energie Lady Nady posiluje také smyslové vnímání, otevírá nás poznání krásy a požitku.


Situace
Ve Tvém životě je důležité téma "tělesnosti", přijmout sám sebe a cítit se být přijat. Jde o to, aby ses cítil dobře ve svém těle, přijal je takové, jaké je, řekl mu své "ano". Dopřej si ten slastný pocit, že smíš být takový, jaký jsi, taková, jaká jsi.
Každý člověk má své světlé a stinné stránky, každý některou ze svých vlastností nebo vlastností druhých nesnáší. Nikdo však nemusí být nejdříve perfektní, aby byl milován nebo aby měl rád sám sebe. Každý je hoden lásky takový, jaký je. Přijmi lásku, která je Ti projevována.
Když přijmeš svůj skutečný stav bytí, můžeš rozpoznat a projevit své stinné stránky. Ty tím zároveň přestanou být stinné.
Které své stránky odmítáš? V jakých situacích se necítíš být přijat? Jaký vztah máš ke svému tělu? Co na vlastním těle nemiluješ? Dokážeš mít požitek z vlastního těla a užívat svých smyslů? Co v této chvíli potřebuješ, aby ses cítil/a dobře? Jakývztah máš k tématu radostná sexualita? Jak vypadá Tvoje vnitřní "rozkošnice"? Jaký vztah máš ke své ženské stránce a ke svým ženským kvalitám? A jako žena: jak se stavíš ke svému ženskému bytí?


Význam karty
Jakoby oknem orientální komnaty se díváme na symboly smyslnosti: žena, výraz krásy a smyslnosti, sedí na květu, s nohama svůdně přes sebe. Na sobě má jemný, splývavý šat. Vpravo vedle ní je plně rozvitá květina, symbol ženské krásy a oddanosti. Ze středu květu vyrážejí čtyři tyčinky (čtyřka je číslem hmoty).
Žena svou levou paží, tedy na pocitové straně, drží roh hojnosti, ze kterého vycházejí symboly smyslnosti: srdce jako výraz lásky, pocitů a přijetí; třešně jako symbol smyslového požitku; harfa a notový klíč pro rozkoš z hudby a poezie; měsíc zastupuje pocity a ženskost, ale také touhu po bezpečí; pták vyjadřuje citlivost jako podmínku lásky vůči sobě a druhým.
Obličej ženy má výraz pozorného vnímání, výraz tiché slasti. Oči má zavřené jako v meditaci a oddává se plně svým smyslům.
Roh hojnosti zdánlivě vychází ze srdce: život je naplňován láskou. Skutečná radost a naplnění pramení z lásky a vede k lásce.
 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode