Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Indigové děti

 

     Jsou to děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují nový, neobvyklý souhrn psychologických znaků, představujících dosud nezdokumentovaný charakterový typ. Tento typ má pozoruhodně jedinečné rysy, které vyžadují změnu v jednání a výchově jak od rodičů, tak i učitelů s cílem poskytnout těmto dětem maximální podporu pro dosažení rovnováhy a souladu v životě a tím jim pomoci vyvarovat se možných frustrací.

     Název "indigové" je odvozen z modré barvy, která převládá v jejich auře. Indigové děti jsou skutečně zvláštní a představují velké procento všech dětí, které se nyní rodí na celém světě. "Vědí", kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí.

Přicházejí na svět s vědomím královské důstojnosti a často tak jednají. 

Uvědomují si, že "jsou hodny toho, že mohou být zde", a jsou překvapeny, že druzí tento jejich pocit nesdílejí.

Vědomí vlastní hodnoty není pro ně velkým problémem. Často říkají rodičům, "kdo a odkud jsou".

Mají potíže s autoritou (bez možnosti výměny názorů, diskuse či volby).

Některé věci jednoduše nedělají, například čekání ve frontě je pro ně nesnesitelné.

Jsou frustrovány systémy, jež jsou zaměřené rituálně a nevyžadují kreativní myšlení.

Často nacházejí lepší způsoby, jak něco doma či ve škole udělat, takže vypadají jako "likvidátoři systému" (jsou v opozici vůči jakémukoli řádu).

Na první pohled se chovají asociálně, i když jsou mezi sobě rovnými. Jestliže kolem sebe nemají nikoho podobného smýšlení, uzavírají se do sebe s pocitem, že jim nikdo nerozumí. Ze společenského hlediska je pro ně školní docházka neobyčejně obtížnou záležitostí.

Nereagují na prostředky výchovy typu provinění a trest ("Počkej, až přijde táta domů a uvidí, cos udělal").

Neostýchají se dát najevo své potřeby.

     Indigové děti musejí po příchodu na svět překonat mnohé výzvy. Jejich extrémní citlivost dokáží rodiče často jen stěží pochopit a ocenit, protože ji sami nemají. Nadání těchto dětí v takovém měřítku je neobvyklé, jejich nekonformní přístup k systému a disciplíně jim působí mnoho potíží v průběhu dětství a někdy i v dospělosti. Na druhé straně jim právě tyto vlastnosti mohou pomoci uskutečňovat své cíle, jako např. změnit systém vzdělávání. Být indigový není snadné, ale je to poslání. Indigové děti přicházejí pozvednout vibraci naší planety, což v praxi znamená pozvednout lidské vědomí (či sebe-uvědomění) na vyšší úroveň (od izolovanosti k celistvosti a propojenosti se vším, s celým světem).

https://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2007030102

 

 

CHARAKTERISTIKA

Jejich pohled působí dospěle a moudře, již po narození si svou matku prohlížejí vědomě upřeným pohledem.

Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení

Jsou nadané a nebo talentované, velmi inteligentní.

Uvědomují si ve svém nitru životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu.

Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost.

Jsou čestné, upřímné a nezávislé.

Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění.

Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich hluboký odpor.

Mají potíže s disciplínou a autoritami.

Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné; ani sociální nátlak je nedonutí k podřízenosti.

Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří.

Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami víry.

Neakceptují koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat.

Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti.

Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé.

Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou.

Často se starají o spolužáky, kterým někdo ukřivdil nebo s kterými někdo zacházel nespravedlivě.

Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou.

Nejednou se lze setkat s tím, že mluví s "neviditelnými" přáteli.

Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit.

Jsou přecitlivělé na potravu; nejvhodnější je pro ně přirozená a organická strava.

Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo.

Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči.

Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme.

Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí.

Vědí, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím.

Často v sobě spojují "mužské" a "ženské" kvality.

Jsou většinou nekonformní a hodně kreativní.

Svoje postoje dokážou ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující

Jsou frustrované v systémech, které jsou orientované na rituály a které vyžadují málo kreativity.

Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma.

Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí.

Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje.

Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich "duše".

Mají silnou intuici.

Trpí při čekání ve frontách, jsou netrpělivé.

Často jsou objeveny díky podezření na poruchy pozornosti bez a nebo s hyperaktivitou, přitom ale pozornost dokážou udržet, když chtějí.

Jejich pozornost je velmi těkavá, mohou dělat více věcí najednou.

Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost.

Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat.

Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru.

 

 

PRO RODIČE

BUĎTE ČESTNÍ - Poskytujte v maximální míře vysvětlení odpovídající jejich inteligenci a zralosti.

NEMANIPULUJTE - Žádné obviňování! S indigem nehne.

DEJTE JIM NAJEVO ÚCTU - Jsou pouze menší věkem, ale často moudřejší. Nemluvte k nim povýšeně, ponesou to s nelibostí.      Respektujte je. Berte je jako sobě rovné jak jen můžete. Nechte je, aby se podílely na pravidlech a věcech z nich vyplývajících. Spolehněte se, že mají omezení, která je ochrání.

ZPLNOMOCNĚTE JE - Nechte je rozvinout svou autonomii tím, že budou dělat co nejvíce věcí samostatně. Nechte je vybírat si oblečení, učte je samostatně se koupat v útlém věku.

JEJICH PSYCHICKÉ SCHOPNOSTI - Pomozte jim rozvíjet jejich neobvyklé schopnosti procvičováním, kurzy a povzbuzováním.

NAUČTE JE JAK SE ENERGETICKY CHRÁNIT A UZEMŇOVAT SE - Indigo je velmi citlivé na emoce. Může u něho docházet k častým změnám nálad; ty jsou často způsobeny tím, že přebírá energie ostatních okolo. Velmi užitečným může být trénink léčivých energetických cvičení a technik.

UČTE JE RELAXOVAT A MEDITOVAT - Relaxace a meditace jim mohou pomoci lépe zvládat nároky života, najít duševní rovnováhu, spojit se s duchovním světem.

RESPEKTUJTE JEJICH EMOČNÍ A FYZICKOU CITLIVOST - Můžete ji považovat za extrémní a neobvyklou, ale oni si nevymýšlejí a mohou potřebovat vaši pomoc, aby své pocity zvládaly.

POMOZTE JIM DOZVÍDAT SE O JEJICH INDIGOVÉ POVAZE A ŽIVOTNÍM POSLÁNÍ - Indigoví lidé jsou zde vždy z nějakého důvodu. Mají jedinečné charakteristiky chování, které umožňují přinést nové energie a zlepšit svět. Dokud si to neuvědomí, mohou mít velké potíže s tím, jak naložit se svým lidstvím a jak se vypořádat se svou přecitlivělostí a odlišností. Když se dozvědí, že je zde důvod, proč jsou odlišné, budou schopny to lépe zvládat a pracovat na svém poslání.

 

 

Indigové děti (z knihy "Jak pečovat o děťátko", vydáno v nakladatelství Praxis Média)

Možná že i vy máte doma dítě, které je poněkud těžce vychovávatelné a natolik živé, že jen těžko vysvětlíte babičkám, že ho opravdu nerozmazlujete a chyba není ve vaší výchově. Mohu vás ujistit, že nejste sami. Čím to je, že se rodí stále více třeba hyperaktivních dětí? Nebo těch, u kterých které lékaři diagnostikují lehkou mozkovou dysfunkci? Pokud si pamatuji, nic takového před dvaceti lety nebylo. Na naší Zemi se totiž v posledních letech opravdu spousta věcí mění. Přecházíme do věku Vodnáře. A tak se k nám na Zemi začaly rodit děti, které jsou tomu novému věku už přizpůsobeny. Říká se jim indigové děti, podle barvy jejich aury.

Zhruba od roku 2000 už takových dětí přichází na svět 98 %. Mají proti nám velmi vysokou úroveň vědomí. A obvykle nás od dětství překvapují svými názory a postoji. Oni totiž skutečně vědí daleko více nežli my. A otázka je, kdo koho má vlastně vychovávat? Na tyhle děti nefunguje žádný výchovný nátlak. Nic si z něho nedělají a vyvolá u nich naprosto opačnou reakci. Spíše jdou do útoku. Tyhle děti sem totiž přišly proto, aby posunuly v našem vnitřním vývoji ony nás. A jediné, k čemu chtějí své rodiče dovést, je bezpodmínečná láska a to, aby každý v rodině dělal jen to, co skutečně chce a cítí. Pokud tohle uskutečníte a dáte k tomu samému prostor i vašemu "indigáčkovi", velice mu pomůžete a obohatíte tím i sami sebe.

Indigové dítě je dokonalý indikátor situace v rodině. Pokud se matka nebo otec v něčem přemáhají nebo dělají něco, co opravdu necítí, či lžou sami sobě, okamžitě se dítě začne stávat víc a víc problémovým. Bude na sebe neustále upozorňovat svým nesnesitelným chováním a nebo dokonce nemocemi. V okamžiku, kdy se situace všech členů rodiny zase srovná na "pravou míru", budete mít doma to nejroztomilejší a nejrozumnější dítě na světě. A to platí v každém věku. Od kojenců až po puberťáky! Indigové děti tohle totiž nedělají vědomě, aby vás vychovávali nebo naštvali. S tímhle svým úkolem v podvědomí se ony sem už prostě narodí.

Jsou to totiž, a to už od narození, duchovně velmi vyspělé bytosti. Představte si situaci, že vás se vším, co víte a znáte a se všemi vašimi nynějšími zkušenostmi, teď někdo samotné vysadí v pravěku mezi neandrtálci, kteří neznají ani oheň. A řeknou vám, že od této chvíle mezi nimi musíte žít. Jak se asi budete chovat a cítit? Nikdo vás zřejmě nepochopí, když jim budete vysvětlovat, že maso je lepší opečené na ohni a že bouřka není boží trest. Stanete se pro domorodce velice nepřizpůsobivými a problematickými. A stejně tak se cítí i indigové dítě, které se narodí k vám do rodiny. Ono dokáže už od malinka daleko lépe než my vycítit, co je pro jejich život a jejich budoucí úkol v něm, opravdu důležité a co ne. Proto vám velmi snadno může všechny vaše zásady a plány s jejich výchovou pěkně rozházet. A navíc to, že jsou v tomto směru dál, než my si dobře uvědomují. Proto mají tendenci přebírat v rodině velení. A velmi brzo vám i takový dvouletý špunt možná dá najevo, že vůbec nic nechápete.

I když ale máte ale doma takovou "osobnost", neznamená to, že by se jeho názorům mělo začít podřizovat veškeré dění v rodině. Naopak. Indigové děti se v tom našem světě docela dobře neorientují, a proto nutně potřebují, abyste jim a jejich výchově dali jasné hranice a pravidla.

Indigové děti by měly mít vždy úplně jasno v tom, jaký je čeká režim dne. Jen tak budou mít šanci se v tomto světě vyznat. Vyhovuje jim pevný a zavedený systém. Pokud plánujete něco, co z tohoto řádu vybočuje (návštěva lékaře, výlet ap.), připravte je na to včas a na rovinu a bez přibarvování jim řekněte, o co půjde a proč je to důležité a případně to s ním prodiskutujte.

Nic svému dítěti nevnucujte ani nepřikazujte. Vnímejte pozorně každé jeho slovo a berte jej jako partnera sobě rovného. Nejednejte s ním jako s dítětem. Jen tak i ono vás přijme jako rovnocenného partnera. Vše, co mu budete chtít vysvětlit, mu sdělujte přes své vlastní pocity. Potom to pochopí. Takže ne : "Přestaň křičet, jsi hlasitý a zlobíš."Ale : "Cítím se nepříjemně, když je tady takový hluk. Celá se z toho třesu a brní mně uši."Uvidíte, že s tímhle přístupem budete se svým dítětem vycházet daleko lépe.

Nepočítejte s tím, že se vám podaří drilem a přísnou výchovou vašeho "indigáčka"jakkoli zlomit. Pokud bude mít na cokoli vlastní názor, odlišný od vašeho, dá vám to jasně najevo a nepohnete s ním žádnými prostředky. Naopak. Každý nátlak v něm vyvolá prudkou negativní reakci. Uvědomte si, že je daleko citlivější na jakékoli energie z okolí, nežli vy. To, co vy máte pouze v hlavě jako myšlenku, vaše dítě intenzivně cítí.

Hrubé, přísné a špatné vedení a výchova indigového dítěte může způsobit i tragické následky. Jistě jste slyšeli o případech, kdy dítě ve škole obrátilo zbraň proti učiteli nebo spolužákům. Do takovéto zoufalé psychické situace se dostávají právě nepochopené indigové děti.

Jediné, co je ve výchově těchto dětí důležité, je bezpodmínečná láska.

Z knihy "Jak pečovat o děťátko"

Autor textu : Kateřina Pokorná

www.tetekaterina.cz

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode