Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Návštěva Lurd -  z knihy Bohyně a andělé od doreen virtue

 

Steven a já jsme se vydali za baziliku a namířili si to přímo k jeskyni, kde Marie instruovala Bernadettu, jak má kopat v zemi, a kde nakonec vytryskl léčivý pramen.
Byla jsem na silnou energii léčivého pramene naprosto nepřipravena. Vzrušení bylo silnější a intenzivnější než cokoliv, co jsem na Zemi zažila. Cítila jsem, jako bych právě přešla na druhou stranu a byla s anděly. V hlavě mi bušilo, mé oči se spontánně pohybovaly, jako bych cestovala velkou rychlostí. Chtělo se mi plakat - ne kvůli bolesti, ale z čisté krásy silné mateřské lásky obklopující studnu.
Věděla jsem, že Matka Marie je všude na Zemi, ale léčivý pramen byl rozhodně ústředním bodem její přítomnosti, posílen ještě energií miliardy andělů. Vznášela jsem se ve vzduchu v čisté blaženosti a euforii. Kdyby za mnou v řadě nestáli lidé, vydržela bych tu hodiny. Odešla jsem k místu na sezení před jeskyní a začala plakat. Tak sladká, milující a extaticky naplňující energie to byla.
Když jsem se vzpamatovala, šli jsme si se Stevenem znovu stoupnout do řady. Podruhé to bylo ještě silnější. Zažila jsem vizi, ve které jsem procházela skrze vodopád čisté léčivé energie. Mé pocity vnitřního klidu a blaženosti se nedají popsat.
Sedla jsem si na lavičku naproti jeskyni, abych si popovídala s Marií. I když jsem ji neviděla, samozřejmě jsem cítila její přítomnost a slyšela jsem její hlas. Požádala jsem ji, aby mi řekla více o požadavku, který vůči mně vznesla, když jsem podstupovala terapii na léčivé krystalové posteli.
"Jak mohu pomoci dětem?" zeptala jsem se.
Její líbezný hlas ke mně promluvil velmi rychle a já jsem si její slova zapsala:
 
"Všechny modlitby vedou k úspěchu. Udržuj své modlitby stále svěží, činné a živé. Nezačni se modlit jen pro modlitbu samotnou nebo ze zvyku (obzvláště, abys tak zmírnila své pocity viny).
Modlitba je pro planetu nutností a tady její energii silně pociťuješ. Je svěží, probuzená a živoucí, protože lidé přijíždějí sem do Lurd v očekávání, že se uzdraví ze své nynější bolesti a reality. Většina z nich zoufale touží nalézt uzdravení, Boží vedení, odpovědi a zázraky.
Mnozí jsou příliš zdrženliví na to, aby žádali o takovou laskavost sami pro sebe, ale rádi prosí ve prospěch někoho, koho vroucně milují. Jejich tváře se rozzáří jako světlo svíčky a vědí naprosto přesně, co chtějí (jako třeba uzdravení) a projevují uzdravení tím, že vůči mně, Nebesům, kněžím a ošetřovatelkám, jež jsou zde přítomni, vysílají své myšlenky ve formě modliteb.
Vášeň, intenzita, zápal a soustředění v jejich modlitbách je podnítí k činu. K uzdravení vede intenzivní a čistá modlitba. Uzdravení nemůžeš vynutit, ale můžeš je objevit. Neboj se prožívat zázraky. Přijmi je s povděkem jako přirozenost, tak jako dítě je šťastné, že je jeho matka nakrmí.
Odhoď všechny obavy, pochybnosti a odmítání a soustřeď se výhradně na světlo, které tady zastupuje množství svíček. Tyto plamínky vás přivádějí k uvědomění si svatého plamene ve vašem nitru, a obklopujícího každého z vás.
Co se týká dětí, hledej je také ve svém nitru. Zapaluj za ně svíčky, doslova i symbolicky. Osvětli jejich cestu světlem.
Obracím se na všechny dospělé: berte svoji roli pečovatele dětí velmi vážně, protože je požehnáním z Nebe a povznese všechny vaše bližní (ženy, muže i děti). Děti v dnešní zmatené době, která na planetě vládne, potřebují a vyžadují zvláštní péči.
Děti mají přístup k přílišnému násilí, je to jako časovaná bomba. Je hrůzostrašné, že se na násilí nahlíží jako na zábavu a obchod. Z našeho pohledu vytváří násilí, které děti používají při hře, v jejich srdcích plameny zuřivosti - zuřivosti, která je reálná a hrozí, že se vymkne kontrole jako lesní požár. Zábavní průmysl musí být buď ovládnut, nebo rodiče musí přestat podporovat v dětech touhu po násilí tím, že si ho sami přestanou dopřávat.
Řešením je požehnání a očištění vašeho vlastního těla i těl dětí. Budou-li jejich srdce naladěna na nádherné kouzlo čisté mateřské lásky, budou růst do jemnosti a přívětivosti. Tato zvýšená citlivost pak zredukuje chuť po násilí, včetně vnitřního násilí proti sobě samým, například ve formě sebeponižování nebo jeho vnějších forem jako projevení násilí navenek.
Děti musí být chráněny před násilím partiček svých vrstevníků, před násilím prezentovaným v mediích i před domácím násilí. Násilí je vyjádřením nejhorších jedů v lidské duši. Nechť se děti vykoupou v mých vodách, aby se očistily a jejich duše byly požehnány.
Podejte dětem sklenici vody, která byla požehnána modlitbou, ať už tady z Massabielle nebo ještě lépe, je-li prodchnuta čistými a něžnými úmysly rodičů. Rodiče, zažehněte nad svými dětmi své světlo jako strážný oheň. Nebojte se mluvit s dětmi o své pravdě. Čas a snahu, kterou věnujete jim a pravdě, děti ocení. Tím bude zvěstován nový zlatý věk, kdy se bude více rodičů věnovat svým dětem v upřímných rozmluvách jdoucích z čistého srdce.
Dnešní děti jsou přirozeně zvídavé a žízní po tradiční rodině, hladoví v životě po duchovním základu a hluboce potřebují své rodiče, aby jim ukazovali cestu. Ve vaší kultuře posedlé mládím se chce příliš mnoho rodičů chovat jako dospívající a nechce přijmout zralost a stárnutí. Nechtějí dospět. To má zničující důsledek na vaše mladistvé, kteří potřebují zralé vůdce, aby řídili jejich cestu. Rodiče, dospějte a přestaňte se chovat jako přerostlá mládež.
Přestaňte být vrstevníky svých dětí a namísto toho se staňte jejich strážci.
Milujte, milujte, milujte je tolik, abyste jim mohli ukazovat cestu. K tomu je zapotřebí použít svou vnitřní sílu k tomu, abyste se stali jejich spolehlivým vzorem. Nikoli jen tehdy, když máte chuť, ale vzorem pevným jako skála, který žije život plný soucitu, odvahy a úcty vůči sobě, životu a ostatním.
Zvyšte očistný účinek svých modliteb žehnáním svého jídla a vody před tím, než je pozřete. Udělejte to pro své děti, děti vašich dětí a své zvířecí miláčky. Vaši vědci brzy potvrdí sílu působení modliteb a tónů na vodu. Modlitby a požehnání ruší mnoho negativních účinků toxických látek ve vašem těle i prostředí. Svit hvězd pravidelně nabíjí vodu povznášející energií. Špína ve vašem ovzduší tento efekt snižuje, ale léčbu pomocí přikládání rukou dává stejné světlo jako je světlo hvězd, proto si svou vodu můžete nabít i tímto způsobem.
Podrž v ruce láhev nebo sklenici vody a krátce se nad ní pomodli. Pokud chceš, vyslov mé jméno a já spojím svou energii s tvojí.

Průvod v Lurdách se svíčkami

Se Stevenem jsme se přidali k dalším sedmi tisícům lidí na nádvoří před bazilikou, abychom se účastnili průvodu se svíčkami, který se koná každý večer od dubna do října. V průvodu před námi vyskočilo malé křišťálové dítě ze svého kočárku. Běželo potěšit staršího muže, který před sebou tlačil svou ženu na invalidním vozíku. Jako mnohé křišťálové děti i ono bylo nastaveno na soucit, léčení a pomoc druhým.

Když jsem té noci usínala, zeptala jsem se Marie:"Proč nemůže na celém světě vládnout tak nádherná energie jako v jeskyni?"
Když jsem se probudila, uslyšela jsem odpověď:
"Protože je voda magnetická a voda je zde prodchnuta vroucími modlitbami. To je ten rozdíl. Vroucí modlitba je umocněna emocemi a je elektricky nabitá. Tak funguje homeopatie a proutkaření."
Protože jsme  odlétali do Paříže až odpoledne, mohli jsme se Stevenem znovu navštívit jeskyni. Když jsme se dostali k léčivé studni, její energie mě opět zahalila jako milující objetí tisíce andělů. Dotkla jsem se vody tekoucí ze skal jeskyně a přiložila si ji na své třetí oko, ucho a temenní čakru. Poté jsem položila bílou růži mezi plot a léčivou studnu, na místo velké síly, kde mohou být vyslyšeny mé modlitby za děti. Zeptala jsem se Marie: "Co dalšího chceš, abych věděla, psala nebo o tom učila?"
Svým líbezným, přesto však silným hlasem mi odpověděla:
"Šiř slovo o úsvitu nového světla. Je dávné, přesto však nové. Začíná nová fáze života. Nový zdravý rozum opět zavládne, zvěstován tímto novým světlem mateřství, které odkazuje lidstvu znovu se probouzející novou citlivost. Toto je úsvit pravého soucitu sloučeného s vůdcovstvím, kde opět zavládne ženství.
Pravá rovnost pramení ze soucitu, který se dotýká a cítí božství uvnitř sebe sama a uvnitř každé druhé osoby. Abys pocítila božství, musíš cítit soucit vůči každičké bytosti a nevybírat si, komu požehnáš. Toto je pravý význam duchovního hnutí, pokud kráčíš správně.
Více než kdy jindy je nyní potřeba konat. Smyslem hnutí je konat podle Božího vedení. Vysílej ke všem světlo naprostého a dokonalého soucitu. Nevynechej nikoho, dokonce ani ty, kteří ti ubližují nebo po tobě šlapou. To jsou osoby, které nejvíce potřebují tvé soucitné porozumění."
 
Slovo "soucitné porozumění" mě zaujala a požádala jsem ji, aby mi k nim řekla víc. Vysvětlila mi:
"Znamená to cítit porozumění a odpuštění vůči druhé osobě, namísto pouhého intelektuálního pochopení."
 
Poté pokračovala ve svém poselství:
"Blažená a pokojná energie jeskyně se rozšíří a ustálí po celé planetě. Mateřskost bude novou vůdčí silou. Stejně jako matka ví, co je nejlepší pro její rodinu, a musí rozdělovat domácí práce, tak musí všechny matky rozdělit úkoly pro záchranu velké rodiny, kterou je celá vaše civilizace.
Následuj mé vedení a buď silná, čistá a milující vládkyně. Už se nezříkej ženství, zvláště pak role Matky. Mír tobě, kdož se snažíš pomoci druhým, protože já budu ve vašem středu. Udržuj si svou naději a víru, protože pro zítřek ti slibuji nový úsvit, nové slunce vládnoucí mateřskou láskou. Stejně jako v rodině. Matka instinktivně ví, co má dělat, prostě to ví. A pak, moudrá žena požádá o pomoc ostatní členy rodiny. Požádá svého silného muže a syny o to, co vyžaduje svaly a požádá svou chytrou dceru o to, co vyžaduje schopnost psát a počítat. Řídí svou domácnost s moudrostí, která je vlastní jen Matce. Síla vůdcovství a odvaha povstat a učit druhé, kterou prokázala Bernadetta, a moudrost Matky jsou nyní velice zapotřebí. Zvednete tento meč? Přijmete tento úkol? (Cítila jsem, že Maria mluví k nám všem). Nastal čas vůdcovství, v němž je přesvědčení. Zvol si poctivý život ve jménu moudrosdti, soucitu a vůdcovství. Udělej to pro mě a všechny ostatní, nestarej se o osobní zisk, ale o osobní růst.
Máš vše, co potřebuješ. Věř, že během cesty ti bude poskytnuto více, právě tolik, kolik ti ukázal můj syn během svých dnů na Zemi. Nechť každý najde, co hledá, a nechť ví, že je všeho dost pro všechny."
 
 
 
 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode