Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Náboženství jako cesta k Bohu

Věřte, že všechny odpovědi a síla spočívají ve vaší Duši. Nehledejte nikde vně, není náboženství, které vás dovede přímo až ke Mně. Zastávejte a poznávejte náboženství, pokud chcete a pokud vám budou dobrými průvodci po určitou etapu vašeho hledání, ale Já na vás čekám ve vaší Duši.

Jak jsem již dávno řekl - To je jediný chrám, kde Bůh přebývá.

Procházejte náboženstvími, učte se je a hledejte v nich, ale nepřijímejte žádné jako jediné pravdivé. Jediná je Boží pravda, pro všechny stejná, a žádná z mnoha vašich náboženských nauk vám ji neodhalí úplně. Vždyť znovu vzpomeňte na princip spravedlnosti a Boží zákon rovnosti, spolehněte se na vlastní pocity a nebojte se ptát – co by to bylo za Boha, který by vyjevil pravdu lidem napravo, a přitom by ji odepřel lidem nalevo?

Náboženství je teorie, praxe je Bůh.

Nepotřebujete chrámy ani samozvané zprostředkovatele, žádného z vás jsem nevyvolil více než jiného, každý z vás může dojít přímo až ke Mně.

Nebojte se vystavit všechna vaše náboženství otevřenému a svobodnému pohledu – přemýšleli jste někdy nad tím, jaký byl primární smysl náboženství, s jakým záměrem jednotlivců vznikaly veškeré nauky o Bohu? A uměli byste pojmenovat, čím většina z vás vnímá náboženství být dnes?

Před dlouhým časem se několik Duší v „místě mezi životy“ rozhodlo pro stejný Záměr. Rozhodli se své příští životy naplnit odhalováním Boží lásky mezi vámi. Byly to Duše tak moc odhodlané a na sebe si pamatující, že byly schopny se brzy rozvzpomenout i na Mě. Tito prozřelí se vydali novou cestou, neopírali se o žádná stávající božstva ani proudy, ale řídili se hluboce chápanými nejčistšími principy lásky, dobra a spravedlnosti. Jejich touha nasměrovat plynutí světa ke skutečnému Božímu poznání byla nezlomná a silná, a tak nevyhnutelným důsledkem radosti celého Vesmíru nad jejich odhodláním bylo jejich postupné rozvzpomínání až po hluboké pochopení Mne ve vlastním nitru.

Tito Poslové se rozhodli vám svými životními příběhy podat důkaz o existenci Boha, aby vás povzbudili ve vaší víře a hledání. Narodili se na různých místech světa a má slova mezi vámi hlásali a svými skutky se ke Mně tolik přibližovali, až povzbudili a posílili vás ostatní. Každý Mne vyjevil v jiných podobenstvích, tak jak pochopil Vize mnou vnuknuté, každý z nich se podělil o to nejvyšší, co znal a s nejčistšími motivy vás povzbuzoval ve víře, následování Božího slova a ve snaze dosáhnout šťastného života.

Tento vývoj a běh tehdejších časů neodhaluji na těchto stránkách poprvé.

Vaše Duše rozvibrované čistou Boží láskou brzy způsobily, že jste se kolem těchto Poslů začali srocovat a jejich učení naslouchat a přebírat. Cítili jste výjimečnost jejich poznání a pravdu jejich slov a měli jste potřebu je sepisovat.

Z jejich praxe – totiž jasného uzření a pochopení Boha, z jejich zážitků osvícení a skutků zázraků, které vám sloužily jako důkazy v podobě prožitku – jste dali vzniknout nauce o Bohu. Shromažďovali jste učení těchto Prozřelých a vize či příběhy jejich života jste sepisovali a předávali dál – v nejlepším úmyslu umožnit i ostatním poznat Boží pravdu a předávat dál učení a principy chování, které jste jasně skrze radost a klid vaší Duše cítili jako skutečné a ke spáse vedoucí. Vznikla novodobá náboženství.

To byl primární smysl a důvod jejich vzniku – ukázat cestu k Bohu. Být praktickým návodem, jak Boha nalézt. Rozšiřovat nástroje a vhledy, které jsem vám dal jakožto pomoc k vašemu pochopení Mne. A hlavně vás povzbuzovat, že je to možné, protože „pohleďte na ty, kteří v Bohu již prozřeli!“

Mnohá vaše nejrozšířenější náboženství jsou přímou výpovědí o životě těch, kteří v Bohu procitli. Učení a vize, které mezi vámi rozšiřovali a pravdivé principy, ke kterým vás příklady i nabádáním vedli, nebyly nikdy moralizováním ani bilancí vašich hříchů. Mí Poslové se vám odhalili a Božím jednáním prokázali, aby dali odpověď hledajícím, kudy jít, pokud Mne chcete nalézt.

Nežádali, abyste je uctívali, nabádali vás, abyste je následovali.

Věděli, že ten svatý úžas, který před nimi pociťujete, vám zabrání jejich skutečnému následování, protože ve svých skutcích a jednání můžete následovat pouze toho, o kom věříte, že je dosažitelný. A dosažitelný pro vás může být jenom ten, koho vnímáte jako vám rovného.

Na různých místech světa vznikala různá náboženství, jakožto odraz různých vizí Jednoho Boha. Bylo jedno, jaká jména a ztvárnění jste mi dali, protože všechna učení odrážela stejná nejvyšší poznání – Dobro, Lásku a Milosrdenství. Není to možné ani jinak – protože Já jsem Jeden a Jsem vše, co je. A nepochybujte, že vaši Proroci všichni prozřeli v jednom Bohu, tom stejném, totiž ve Mně.

Nemělo vadit, v čem jsou vaše náboženství odlišná, vodítkem vám měla být ta místa, kterými jsou všechny pravdivé náboženské nauky spojeny. Ony průniky odrážející skutečné poznání Boha, které můžete ve všech jasně nalézt – podobenství lásky, pokory, přijetí a obnaženosti před Bohem.

Velmi záhy jste však zapomněli a pozměnili smysl náboženství.

Vznikala jako důsledek prožitků nejčistší esence Lásky, ale velmi brzy byla použitá jako nástroje manipulace a moci.

Podobenství Jednoty, které mělo být inspirací ke snaze o spojenost a dosažení rovnosti, jste pohřbili při diferenciaci vás na silné a slabé, mocné a bezmocné či muže a ženy.

Můj Slib, že „v jednoho Boha věřiti budeš“ jste zneužili k ospravedlnění válek za jedinečnost vašeho náboženství.

Nabádání Mesiášů k šíření Božího slova jste účelově zneužili k násilnému převracení druhých na vaše vyznání.

Mučení a zabíjení mnohých při sledování vašich cílů jste vydávali za hájení Božích ideálů.

Nauky, které nabádaly ke skromnosti a odložení všeho nepotřebného byly použity jako základ pro vznik vládnoucích institucí s největší mocí.

To, co mělo sloužit jako nástroj, jako cesta k Bohu, jako opora vám před tím, než Mne sami uzříte, se stalo konečným místem Vašeho směřování ke Mně.

Duchovní vůdci, kteří vás měli povzbuzovat osvíceným učením k překonání strachu a měli vám dodávat odvahu stanout přede Mnou, časem sami sebe stavěli do pozice toho, koho potřebujete, abyste Boha uslyšeli.

Přestali vás povzbuzovat v hledání vaší velikosti a potvrzovali velikost svoji.

Utvrzovali vás ve vašich hříších, abyste se necítili přímého kontaktu s Bohem hodni.

Doslovnou Pravdu, že všichni „vycházíte ze Mě a do Mě se také navrátíte“, uzamkli do symboliky, místo, aby se ji snažili rozvinout ve vašich každodenních životech.

Náboženství ale vždy měla být jen učením a radostným hledáním, nikdy se neměla stát samotným bohem. Duchovní nikdy neměli být zprostředkovateli, s jakýmsi výsadním právem kázat vám ostatním, co si Bůh myslí. Měli vás pouze vést na té části vašeho růstu, po kterou znají odpovědi na vaše otázky a poté vás měli „odevzdat do rukou Božích“. Nikdy jsem neměl být odkázán do hloubek náboženských stavení a nikdo z vás neměl pochybovat o své vyvolenosti a o možnosti stanout přímo přede Mnou.

Náboženství se zřekla svého původního smyslu ze strachu z vlastní dočasnosti. V pomýlené snaze obejít neměnné principy o naplnění smyslu a přeměny energie přestala svůj smysl naplňovat a přestala vás vést k reálnému a dosažitelnému cíli. Právě proto, aby neztratila důvod své stávající existence.

Přitom není nic povznášejícího než právě naplnit svůj smysl.

Tento strach se odráží v mnohém vašem nepravdivém konání - bojíte se konce, ale čeká vás pouze vývoj a přeměna.

Zklamání mnohých z vás z jednání náboženských představitelů vás naplňují obavou, jestli Bůh vůbec je a mnozí jste se rozhodli vymezit svůj život od jakéhokoli duchovního směru. Jiní zastáváte určitá vyznání, ale jelikož vám vaši duchovní nedávají uspokojivé odpovědi a jelikož nejste ve vašich životech šťastni, přesto, že děláte, co vám vaše víra ukládá, přestali jste Boží slovo brát jako reálnou cestu ke spáse a šťastnému životu. Mnozí znáte svaté texty, účastníte se náboženských rituálů a říkáte, že jste „věřící“. Nevěříte však, že byste mohli být „vědoucí“ či „vyvolení“, a jelikož nevěříte, že jste hodni toho Mne skutečně uvidět, Mě také nevidíte.

Proto k vám v těchto časech promlouvám, promlouvám slovy mnohých, slovy pro mnohé překvapujícími, byť pouze připomínám staré Pravdy.

Nesvádím vás z cesty pokorného hledání, snažím se vám pomoci skrze smysl a odpovědi Boha skutečně nalézt.

-----

Když Ježíš visel na kříži a vy jste na něj posměšně volali „Sestup, jsi-li bůh“, neudělal to. Protože jeho Záměrem, jeho Posláním, byla Víra. Přesto, že věděl o všem nadcházejícím, ukázal vám nezdolnou víru v Boží Záměr. Svým skutkem ukřižování vás posílil a povzbudil ve vaší víře natolik silně, že jste Mě po následující věky hledali. A ať bylo někdy jakkoli bolestné nebo i pomýlené vaše hledání, vycházelo z naplněného Záměru Krista a jemu podobných.

Až příští Mesiáš bude viset na kříži a vy na něj budete volat stejně posměšně „Sestup, jsi-li bůh!“ – sestoupí. Protože Posláním příštího Proroka nebude posílit vás ve víře v Boha, ale odhalit vám, kde jej můžete skutečně nalézt.

Inspirací, kterou je prodchnuto hledání v přicházejícím věku, je BOŽSKOST VE VAŠEM NITRU.

A až Mesiáš sestoupí a vy před ním padnete na kolena v úžasu a v obavách z božího hněvu, pohlédne na vás a řekne:

„Pohleďte na Mě. Nebojte se božího hněvu neb vše je, jak má být a neb není nic jako boží hněv. Nyní dostáváte důkaz v podobě prožitku. Oslavujete zázrak, uctíváte moji velikost a voláte, že jsem Bůh.

Ale Já vám říkám, že jsem obrazem vaším. Nestojím o vaše uctívání, místo toho povstaňte a ve velikosti sobě vlastní Mě beze strachu následujte.

------

Neodsuzuji a nezavrhuji žádné vaše náboženství. Všechna vznikala s nejčistším úmyslem a všechny vaše církve a náboženské skupiny také mnoho pomáhaly, podporovaly a dodávaly sílu.

Nezavrhuji žádnou teorii o Bohu a už vůbec vás nenabádám, abyste svá náboženství opustili či se zřekli vyznání, které vám pomáhá nalézt to nejlepší ze sebe.

Jen říkám, že by bylo velmi prospěšné, kdybyste svá vyznání a náboženství zbavili slupek a nánosu, které jste k Božímu učení během věků přidávali.

Zůstaňte věrni vaší církvi a podporujte ji v jejich aktivitách, ale nebojte se poukazovat na aspekty, se kterými nesouhlasíte.

Důvěřujte vašim duchovním a naslouchejte jejich kázáním, ale nesouhlaste se žádnou myšlenkou, která neodpovídá vaší představě láskyplného a čistého Boha.

Čtěte s úctou spisy vašich svatých, ale nepřijímejte automaticky bez vlastního probádání tvrzení v nich zjevená. Nalezněte pokoru poklonit se jejich velikosti, ale neciťte se před nikým být menšími.

Důvěřujte Božím zákonům a snažte se podle nich žít své životy, pokud vás to naplňuje klidem a smyslem.

Oceňte rady Moudrých, ale vždy zůstaňte při rozhodování věrni vlastním postojům a nejvíce důvěřujte vnitřnímu hlasu, protože nejhlubší podstatou každého z vás je Láska a Milosrdenství a rozhodnutí vycházející z hloubi vaší Duše jsou ta nejčistší.

Buďte vděčni za vše dobré a silné, čím vás vaše vyznání vede ku předu, ale nebojte se odmítnout jakékoli tvrzení, postoj nebo text, který bude odporovat vašim hluboce pociťovaným principům a ideálům.

Nepřijímejte nic jenom proto, že je to už věky dané.

Nežijte v limitech, které vám nedovolují svobodně projevit vaše touhy. Nenásledujte učení, které vás naplňuje čímkoli jiným než láskou a nadějí.

Buďte si vědomi své Božské velikosti a vyhledávejte Mistry a duchovní, kteří vám nabídnou učení a cestu právě tak vysoce smýšlející.

Nedůvěřujte slovu, které ve vás vzbudí byť jen špetku strachu, manipulace či výčitek.

Nebojte se žádat jakoukoli odpověď nebo vysvětlení. Neexistuje otázka, na kterou bych už nedal odpověď. Pokud někdo vyznává boha, který odpovědi nezná, či se jej nesmí ptát – je to jeho volbou, vy však pokračujte v Hledání. Nevěřte, že jsou otázky, na které nesluší se Boha ptát. Promlouvám k vám právě proto, abych vám odhalil smysl a poskytl odpovědi - proto, abyste mohli dojít Poznání.

Procházejte a poznávejte náboženství, jedno či více, a nemějte obavy, že tímto vaším upouštěním a novým nacházením byste snad mohli být Bohu nevěrní. Já jsem Jeden a nezáleží na tom, kterou cestu ke Mně volíte. Podstatná je jenom vaše upřímná touha Boha nalézt, stejně jako to nejčistší ve vás. A pokud vám v tomto vašem vývoji pomáhají na různých úsecích různá náboženství a přivádějí do vašich životů vyšší principy, je to dobré. Pokud někdo žije v iluzi své nadřazenosti, nechejte ho jeho cestě, vy se však držte té své.

Vždyť uzřete to společné, co všechna náboženství mají! Tu drobnou nuanci, tu esenci naděje, přijetí a lásky, protože to jsem Já - nalezitelný ve všech cestách, které ke Mně vedou.

V kontextu tohoto nového pohlédnutí na vaše náboženství, byste mohli upustit od bojů mezi vámi, od popírání jedněch duchovních druhými, od potlačování těch, kteří zvolili jiné vyznání a od stavění vámi zastávaného náboženství jako jediného vyvoleného.

Ve vašich rituálech vzdáváte holt mé nekonečnosti - co by to ale bylo za nekonečného Boha, který by končil za hranicemi vašeho vyznání?

Mluvíte o mé nepodmíněné lásce - a přesto si myslíte, že je podmíněna vaší poslušností.

Oslavujete mé milosrdenství - a přesto se bojíte, že dovolím vaše zatracení.

Říkáte, že jsem všemohoucí a že jsem stvořil nebe i zemi a vše, co je, a přesto se bojíte, že ještě někdo jiný stvořil peklo, za jehož brány má všemohoucnost a láska k vám již nesahá. Tak už se rozhodněte, v jakého Boha věříte?

Buďte odvážní a vezměte tyto otázky a hloubejte nad nimi. Odpovězte si. Neuhýbejte jim s alibistickým odůvodněním, že jsou rouháním či projevem vaší hříšné touhy znát odpovědi, které jen Bohu náleží znát. Tuto odpověď vám v minulosti dávali ti, kteří odpovědi neznali a kteří nechtěli, abyste se ptali. Žádná vaše otázka není rouháním, a žádné poznání vám nemá být odepřeno. Vždyť i všechna vaše náboženství se shodují, že jsem vás stvořil Já, tak jak by se mi mohla jakákoli vaše část nelíbit?

Tento „návrat k Jednomu Bohu“, toto celistvé uchopení různých náboženství se vám teď zdá být nemožné a neuskutečnitelné. Vždyť již věky se přete o to, které vyznání je to pravé. Příliš mnoho utrpení jste zažili, stejně jako způsobili při hájení právě vašeho boha. Tyto hádky a prosazování vámi zastávaného boha pokračují přes věky věků dodnes, i když dnes jsou již naštěstí vašimi nástroji většinou slova než meče.

Ano, chápu to – příliš mnoho lidí již zemřelo za jedinečnost právě vašeho vyznání, než abyste teď mohli připustit význam a pravdivost také jiného.

Mnozí to již ale cítí - žádná víra není jediná, nikdo nedává všechny odpovědi. A tak jako hluboké sebepoznání každého z vás je podmíněno přijmutím každé vaší části, včetně té, která se vám nelíbí, stejně tak pokud chcete uvidět a pochopit Boha v jeho celistvosti, nesmíte popřít žádnou jeho část. Ani tu, kterou ve své nauce odhalil někdo jiný.

V tomto vašem bádání vám může pomoci, když odhalíte, který nejhlubší motiv stojí za vašimi třenicemi o pravost náboženství. Protože pak na něj můžete pohlédnout očima Pravdy a poté se rozhodnout, jestli by pro vás nebylo dobré od něj upustit.

Jsou pouze dva primární zdroje veškerého konání na Zemi – Láska a Strach.

Všechny odpovědi máte v sobě.

Klíčem k nim je upřímnost.

V dobách, kdy jste podnikali válečné výpravy a násilím převraceli jiné na svoji víru či jste je zabíjeli, to mohlo vypadat, že vaším motivem je ziskuchtivost a touha po moci vycházející z ega.

Dnes, kdy již druhé většinou pro jejich odlišné vyznání nezabíjíte, ale stále na ně pohlížíte jako na hříšníky či bezvěrce nebo na ně shlížíte jako na zatracené, se může zdát, že za hájením vašeho vyznání stojí pýcha.

Není to ale chamtivost ani pýcha, která vám nedovoluje respektovat či uvidět pravdu ve vyznání druhých.

Je to strach. Děsivý strach, co by se s vámi stalo, kdyby se ukázalo, že vaše náboženství není pravdivé a že váš bůh neexistuje. Děsí vás představa, co by s vámi bylo, pokud by se ukázalo, že víra jiných je pravá. Ve skutečnosti vám odlišná víra nevadí, pravdou je, že se jí cítíte být ohroženi - „Co když oni mají pravdu a my ne? Co když jejich bůh existuje a náš ne?“ Tento strach vychází z mylného přesvědčení, že jenom jedni můžete mít pravdu. Ale už na začátku našeho povídání jsem napsal – Není jedna cesta, je pouze jeden Cíl, pro všechny stejný, a každý, kdo našel tu svoji správnou cestu k jedinému Cíli, cítí respekt a pokoru ke hledání druhých. Tím, že se odvážíte vykouknout nad hranice vašeho náboženství, o svého boha nepřijdete, jenom ho uvidíte bez limitů a omezení vašeho vyznání. Je vaší příležitostí upustit od vyznávání boha konečného, popisovaného v knihách jenom vašich duchovních a uvidět Boha v celé jeho velikosti.

Mým Slibem je, že čím více se ke Mně budete blížit, tím méně se budete cítit ohroženi náboženstvím druhých lidí. Čím více se budete blížit pravdivému Bohu, tím méně vám bude vadit Bůh druhých. Čím více se budete po své cestě blížit Cíli, tím hlubší pokoru budete pociťovat k cestám ostatních.

Kruhová vize tohoto

Nechť je vašim poznáním - jakmile půjdete do podstaty a připomenete si základní učení vašich Proroků - že všichni hlásáte to samé. Že vaše různá podobenství jsou odrazem Jediného Boha, že ať už vaše modlitby znějí jakkoli, všechny jsou odrazem vaší touhy po bezpodmínečné lásce a že všechny vaše jakkoli odlišné rituály mají za úkol to stejné – dát vám pocítit Boží přijetí.

Skrze má slova, že „v jednoho Boha věřiti budeš“ nechť dojdete pochopení, že tento jeden Jediný všemohoucí Bůh není odhalen výlučně v zemi na východě ani na západě a že Boží pravda není zakotvena výhradně ve spisech jedné skupiny lidí, zatímco druzí jsou zavrhnuti.

Nechť prohlédnete nad vaše náboženství a pochopíte, že je jedno, jaká jména mi v kázáních dáváte, jaké rituály provádíte či do jakých stavení za mnou chodíte.

Nechť konečně uzříte v mylnosti vaše dočasné pochopení jednoho Boha – vámi zastávaného - a uvidíte Boha Jediného, vesmírného, skutečně nekonečného, všemi vašimi náboženstvími zjevovaného a v Duši každého z vás přebývajícího.

A tak, jak různá náboženství vznikla z jedné Inspirace a stejného Záměru, nechť se skrze vývoj a poznání opět k jednomu Jedinému Bohu navrátí.

Mnozí z vás začnete hledat Boha poprvé. Jsou to ti, kteří se doteď spoléhali jen na svoji mysl a rozum, empirické poznání a ta odhalení, která jsou vašimi vědci zdůvodnitelná.  Začnete sbírat první střípky vědění Duše, dostane se vám prvních poznání přesahující vaši mysl a poprvé v životech uvidíte projevy „vyšší síly“ skrze vlastní prožitky. Probouzení takových je skvělé. Nespěchejte na sebe a buďte trpěliví.

Nezapomeňte, že Já po vás ničeho nežádám a nepodléhejte jakémukoli tlaku. A dovolte si pocítit Boží radost, protože se skrze vás budu moci znovu prožít jako „probouzející se“ a budu se radovat z každého jednoho kroku.

Na konci vaší cesty upustíte s láskou a pokorou ode všech náboženství a pohlédnete na ně s vděčností za to, že naplnila svůj smysl a přivedla vás až k Bohu.

Protože nastane chvíle na pouti každé Duše, kdy se rozvzpomenete na Boha natolik, že již nebude možné držet se poznání jiných, neb jej sami pocítíte natolik silně, že již bude možné řídit se pouze prožitky vlastními.

Bude to chvíle - a mnozí z vás jí již prošli, kdy jakékoli náboženství svým vlastním poznáním přesáhnete a nebude již možné vyznávat žádnou teorii o Bohu, protože vaše samotné prožití a pochopení Boha přesáhne jakoukoli nauku.

Přijde doba, a nechávám svobodnému rozhodnutí každého z vás za jak dlouho, kdy Boha přestanete hledat, protože si jasně uvědomíte a skrze důkaz ve stokrát zopakovaném prožitku pocítíte, že v něm již žijete.

 

Zdroj: ROZVPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode