Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Nepropadnout beznaději

Máte pochybnosti, že jedna probuzená Duše neznamená nic oproti miliónům neprobuzených? Že jeden bláhový rozvzpomenutý, který žije svůj nejvyšší obraz, nemůže zachránit svět? K čemu vám potom slouží příběhy vašich hrdinů? Znáte příběhy skutečných lidí, kteří díky odvaze a nezdolnosti dokázali veliké věci. K čemu máte vzpomínky na ně, jak s nimi naložíte? Posloucháte příběhy statečných a připadá vám to jako časy dávno zapomenuté, jako příběhy z historie, říkáte si „teda, to ale museli být lidé“, ale jinak si jejich poselství nepouštíte k srdci? Ale přece nemůžete popřít, co takový jeden statečný dokáže! A co teprve taková jedna probuzená Duše?!

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se někomu zdaří něco obrovského, zatímco někdo jiný neustále tápe? Když čtete v knihách nebo sledujete v televizi příběhy velikánů, z jejichž objevů či skutků žijete všichni dodnes, co vás napadá? Jak je možné, že někdo – i když ostatními zrazován - v sobě nalezne sílu brázdit moře tak dlouho, dokud nenajde nový světadíl či stezku, jak je možné, že někdo nalezne lék na nemoc, která kosí milióny, jak je možné, že se někdo nepoddá obrovskému náporu ani mučení a stojí si za svojí pravdou a neodvolá ani slovo? Znáte už vesmírné zákony, znáte teze, o něž se můžete opřít! Již víte, že nic není náhoda. Vždyť jak by mohlo být náhodné, když někdo v sobě nalezne takovou sílu a moudrost, že vede celý národ?

Pokud jsem všechny tyto mnohé z vás osvítil a vybral jsem si je pro splnění úkolu a dal jim nadpozemskou sílu, což je vysvětlení mnoha vašich náboženství - proč jsem si vybral je a ne vás? Kam by se potom poděla Boží spravedlnost? Podle jakého klíče bych se rozhodoval, který z vás prožije život v neustálých prohrách a který z vás se stane uznávaným vůdcem? Mějte odvahu se ptát a nespokojte se se žádnou odpovědí, která neodpovídá vašim hlubokým představám o rovnováze a spravedlnosti. Dosud jste tyto příběhy statečných četli a přijímali je. Můžete víc.

Najděte odpověď – proč? Věřte, já jsem spravedlivý a všechny vás miluji stejně, nikoho z vás nepovyšuji nad jiné, nehledě na to, že vůbec nikterak nezasahuji do vašeho tvůrčího utváření světa. Tak jak může někdo v sobě nalézt sílu postavit se vládnoucímu režimu, vyburcovat revoluci a poté nastolit nová, novým poznatkům lépe vyhovující pravidla společnosti, podle nichž se pak vy ostatní řídíte, zatímco druhému dává zabrat jen jeho vlastní život? Jak je možné, že někdo v dobách, kdy jsou ustrašené celé národy, se statečností rozumu se vymykající zachrání a pomůže stovkám utiskovaných? Jeden jediný odhodlaný zachrání tisíce!

Jeden jediný rozvzpomenutý zachrání svět.

Vzpomeňte na jedince mezi vámi, jejichž životy a poselství stále nejsou zapomenuty, byť tisíce let mrtví. Proč? Proč jsou mezi vámi takoví lidé? Nesklouzávejte do onoho pohodlného „no tak to je, někteří jsou silnější než jiní, nepřemýšlím o tom, nevím, prostě náhoda…“ Chci po vás víc.

Vzpomeňte na Pravdu, již všichni cítíte hluboko ve svém srdci - nikdo z vás není důležitější než jiný, všichni jste mojí stejně velkou částí a všichni máte Boží úkol, se kterým přicházíte do života. Tak proč? Všechny ty příběhy znáte, jsou skutečné, tací lidé mezi vámi žili a žijí. Vedli vás. Otevírali brány a ukazovali nové cesty. Je skvělé, že jste je následovali a jejich poznatků využívali či následovali jejich způsob života, to bylo to, čím ovlivnili vaše lidství, ale jejich poselství pro vaše Duše zní –

„jakmile si rozvzpomeneš na úkol, pro který ses tentokrát narodil a najdeš způsob, jak jej realizovat, nikdo tě nezastaví. Najdeš v sobě nezdolnou sílu, neutuchající zarputilost a nekonečnou odvahu. Budeš zapálen ohněm, který se bude vymykat chápání, zdroj tvé statečnosti a neúnavnosti bude nevyčerpatelný. Neboť každý, kdo žije Smysl, pro který se rozhodl ještě ve sféře Jednoty, bude také čerpat sílu z této sféry. Protože rozhodnutí udělaná v tomto čase a bytí jsou rozhodnutí sloužící Božímu Záměru a každý takový čerpá z Božího Zdroje“.

Jak si myslíte, že se událi a udávají veliké změny ve vašich společenstvích, posouvající limity a měnící postoje vás všech? Někdy se Duše rozhodne pro nelehký úkol velikého růstu týkající se nejen jí samotné, ale mnohých ostatních. Někdy se Duše ve svém životě setká s tak nízkým jednáním vlastním a celé společnosti, a poté v „místě mezi životy“ vidí vaše společné postoje a konání natolik strachuplné a nepotřebné, tak moc v naplňování Božího Záměru bránící, že se rozhodne pro přetěžký úkol v růstu nejen pro sebe, ale chce vyburcovat a pomoci prohlédnout i ostatním. Cítí nezbytnost vývoje a vnímá bolest vyplývající ze starých postojů tak moc, že již nesnese prožít další jeden život ve starých pravidlech a stagnaci. A jelikož Duše jsou Jedno a v „místě mezi životy“ všechny jasně vidí Cestu k naplňování našeho společného plánu, rozhodne se mnoho z nich pro tentýž Záměr, každá na jiném místě Země ho touží různým způsobem naplnit, využívajíc svých schopností a možností.

V časech po narození takovýchto Duší pak nastávají období převratných změn v myšlení,

a často bolestivé přerody na Zemi. Jsou to chvíle, kdy mnozí z vás naplňují a sledují ve svém lidství stejný úkol, kdy mnoho z vás pracuje na stejné myšlence, kterou prosazuje přese všechny těžkosti mezi ostatní. V událostech těchto časů můžete sledovat jasněji než kdy jindy skrytou propojenost mezi vašimi skutky, kdy růst jednoho pomůže nalezení odvahy druhému, kdy se energie přelévá z jednoho činu do druhého a kdy zlaté nitky propojují mnohá konání a jednotlivá rozvzpomenutí, aby se nakonec všechny seběhly v jediný silný knop, kterým je naplnění a uskutečnění Záměru. To bývají období, kdy zřetelněji než kdy jindy se dá uvidět, jak se člověk skrze svůj růst v lidství dostává k naplňování Vize a podílí se na Boží práci.

Zažili jste již mnoho takových vzrušujících období. Prohlédněte například skrze celé to obrovské a propojené klubko bolestného a těžkého přijímání jakýchkoli menšin mezi vámi. Je smutné vidět, jak se segregací všech, kteří se jakkoli odlišují, vzdalujete Bohu. Vždy, když někoho nepřijímáte či snižujete na základě jeho rozdílnosti, jste pochopení Univerzálních zákonů nejvíce vzdáleni, protože Pravdou je, že není nic než Jedno, jedna energie, jeden Bůh, jeden člověk.

V období, kdy vaše ubližování a utiskování nějaké menšiny - řekněme třeba menšiny lidí s tečkami na čele (pokud se vám tento důvod jako příklad pro snižování někoho zdá směšný, pak vězte, že stejně takové jsou všechny vaše důvody) – je již neúnosné, začne mnoho probuzených z vás konat. Každý po svém a začíná se odvíjet řetězec událostí.

Zkuste sledovat následující souvislosti.

Jedna Duše se rozhodne narodit právě do menšinové skupiny, aby byla tím hlasem, který se napříč útisku a bolesti rozhodne křičet po svobodě a rovnosti. Takový člověk je sice většinou ukamenován a z vašeho pohledu to vypadá, že zemřel zbytečně, protože kdyby mlčel a podvolil se, mohl žít. (Tento postoj vychází z mylného názoru, že smrt je bez výjimky prohrou. Tedy vězte, že smrt může být mnohým, ale v nejvyšší realitě nikdy ne prohrou. Je mnoho různých cest, jak se dobrat smrti a je mnoho významů, které tento okamžik může mít. Ale i když smrt někdy nastane jako vyústění nešťastného života plného nevyužitých příležitostí a pošlapaných šancí, jejím nejvyšším smyslem zůstává znovuzrození. To, co se z vaší strany jeví být nešťastným koncem, je ze strany druhé novým začátkem.) Ve skutečnosti revolta včetně smrti takového člověka měla obrovský význam a byla naplněním jeho kousku celé myšlenky. Tím, jak se svým životním příběhem dotkl ostatních, naplnil svůj osud.

Jeho ukamenování otřese jiným člověkem z většinové skupiny. Je tím, čeho byl svědkem natolik otřesen a vyburcován, že cítí velikou potřebu nespravedlnost napravit. Již není pro něj přijatelné, aby se nadále prožíval jako lhostejný. A přesto, že je svými druhy zrazován a zesměšňován, jeho probuzená Duše mu skrze neklid nedovolí nechat věci být. Napíše kupříkladu článek, syrový, pravdivě nastavující tvář společnosti a ukazující na její malost a krutost. Je možná z práce vyhozen a vám opět připadá, že to bylo zbytečné, že jedním článkem stejně nikomu nepomohl, jen přišel o práci. Ale vlnu událostí naplňující vizi Dobra již nic nezastaví.

Ve skutečnosti jeho článek upozornil mnohé na problém, mnozí byli jeho pravdivými slovy natolik otřeseni, že se začnou problému věnovat, začnou o něm hovořit, vznikne mnoho dalších článků o nerovnosti a písní o potřebě rovnosti, mnozí probuzení lidé začnou revoltovat v ulicích a křičet po změně.

Protože v jádru vás všech je dobro, láska a hluboká touha po spravedlnosti a často stačí jen letmé setkání s energií tohoto náboje, aby se ta stejná síla probudila ve vás.

Mnozí z probuzených mají větší potřebu a touhu věci napravit než jiní, cítí v sobě sílu pro tento úkol, vidí způsoby nápravy a jsou ochotni pro ni udělat vše. Protože Duše rozvzpomenutá na svůj Záměr od něj neupustí, jelikož ať cesta vypadá jakkoli krkolomná a bolestná, Duše ví, že je pro ni tím nejlepším. Takový člověk se třeba rozhodne vstoupit na vysoká řídící místa vaší společnosti, aby mohl zakotvit nově se probouzející spravedlnost v zákonech a vštípil ji mezi uznávaná pravidla pro život.

Další zase zvěčňuje na fotografie bezpráví a bolest, protože pohled do ustrašených a zbitých očí umírajícího člověka vyburcuje mnohé z vás z lhostejnosti. Jiný zase spojí život s druhem z menšinové skupiny - má možná těžký život a přijde o náklonnost ostatních, ale ve skutečnosti je šťastný, protože následoval svůj vnitřní hlas a stal se světlem pro ostatní, kteří se od jeho veřejně projevené odvahy odrazili k dalšímu.

Vidíte tu návaznost? Ničí konání nebylo důležitější než jiné, každý byl podpořen skutky druhých následujících stejný Záměr, nic by se neudálo bez toho předchozího. A tito lidé vyrostli ve svém lidství třeba tím, že překonali strach postavit se ostatním a nalezli odvahu bourat stará a nepotřebná pravidla, posunuli společnost jako celek výše a tím napomohli naplnění společného Záměru Duší. Tím byla rovnost a přijetí menšiny ve svém principu, protože právě vaše povyšování a krutosti, pocit nadřazenosti a neschopnost soucitu vás dlouhodobě jako celek strhávali od naplňování Božího plánu.

A možná že to byly právě ty Duše, které se v minulých životech zažily jako utlačující a bezpráví schvalující a potřebovaly se postavit před stejný úkol a tentokrát tuto příležitost proměnit v růst.

Ne všichni lidé zapojující se do tohoto proudu společenské změny tak konali proto, že by to bylo jejich nejvyšším Smyslem. Mnozí vyšli do ulic, aby se projevili jako pravdu a spravedlnost podporující a poté se vrátili ke svým Záměrům. Ale někteří byli pro nastolení nových pravidel stěžejní a nepostradatelní. To byli ti, kteří si tuto změnu zvolili jako Cíl, to byli ti, kteří vám připadali nadpozemsky odvážní a moudří, udali směr miliónům z vás a odkrývali poznání, která se vymykala všemu, co jste do té doby znali.

A přece na jejich síle nebylo nic nadpřirozeného ani nedosažitelného, každému z vás se takový Zdroj otevře; ihned, jakmile si rozvzpomenete, co byste s takovým nekonečným a neutuchajícím posílením udělali.

Uzřete tu nejvyšší souvislost, odrážející se v každém pravdivém konání:

Růst z lidských strachů a slabostí – vzpomenutí si na Záměr své Duše, které vám dá pocítit smysl života (popřípadě Dohodu duší) – zapojení se do Boží práce, jehož důsledkem je sílení vaší Duše a nacházení odpovědí na vaše největší otázky – naplňování Božího plánu - poznání sama sebe jako Boha.

Ptáte se mě stále na smysl života, na důvod veškerého vašeho bytí.

Ten je stále stejný, od počátku věků je Cesta shodná pro všechny Duše – na jejím počátku je zvládnutí všeho nedobrého lidského a na jejím konci je uzření sebe sama jako toho, kým skutečně jste. Rozvzpomenutí se na to.

Žádný z těchto stupňů nemůže být přeskočen, neb není možné uvidět se a tvořit jako Bůh, dokud se zažíváte jako člověk šlapající po druhých nebo po sobě.

Smyslem života každého z vás je cesta přes temné údolí své lidskosti až k jasu svého Božství.

Všichni jdete po cestě nesmírně dlouhé a z vašeho pohledu často strastiplné.

Budiž vám posilou můj Slib, že do cíle dojdete všichni.

 

Zdroj: ROZVPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode