Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Pocítění vlastní Božskosti

Pokora, láska a úcta ke všemu a všem, pochopení svého Mistrovství ne jako důkaz své schopnosti, ale jako veliký Dar, který je výsledkem mnoha souvislostí, umožňuje Osvíceným zlaté nitky, které k tomuto vedly, jasně prohlédnout. Uvidět kudy vedou, uvidět dokonalost jejich propojení a prožít hloubku pravdy, že všechno souvisí se vším a tím pádem necítit nic než pokoru ke všemu.

Osvícený pocítí sám sebe jako součást všeho a všech, prožije Lásku ke všemu živému a úctu ke všemu hmotnému, pochopí nejvyšší Boží Záměr a uvidí nejcelistvější Vizi.

Toto prozření přesahuje hranice světů či omezení pevné hmoty a Rozvzpomenutý začne vnímat vším protékající energii a uvidí, že všechno, jakkoli hmotné či éterické je jednou, jedinou stejnou energií, přelívající se a měnící se nebo dodržující tvar, který je od ní očekáván a který je jejím účelem.

A uvidí také splývání hranic považovaných za pevné a neměnné, pocítí tu stejnou tvůrčí energii procházet také jím, ať už zhmotněnou do svalu nebo vznášející se v myšlence a skrze hluboké prozření, že i on sám je touto energií se dostane ke smysluplnému vyústění, jak s ní může pracovat. Nikoli ji ovládat nebo manipulovat, ale společně s ní se proměňovat a přelívat.

A tak, jako dosažení nejvyššího možného stupně v lidství – Mistrovství přijde jako smysluplné vyústění hlubokého a upřímného sebepoznání, tak prožití se Bohem je důsledkem prožití sebe být touto vším protékající Energií.

Tehdy uvidíte realizovatelnost tvrzení, že „hmotu je možné ovlivnit sílou myšlenky“. Uvidíte v pravdivé perspektivě to, na co se celou dobu díváte a pochopíte způsob, jak pracovat s energií ku obrazu Nejvyšší Vize napříč omezení fyzického těla, limitům pevné hmoty a hranicím času.

Uzříte ve své až absurdní snadnosti a logičnosti nevyhnutelnost pravdy, že energie pevné hmoty, jakmile se setká se sobě stejnou energií, převyšující ji však uvědoměním a lehkostí vyzařujících vibrací, v souladu s vesmírnými zákony se sama podvolí její vůli. Protože ví, že bude přeměněna s úctou a v souladu s nejvyšší Boží Vizí, jíž je sama pevná hmota vědomou součástí.

To je okamžik pravdivého pohlédnutí na svět relativity a vědomého rozhodnutí z tohoto světa vyrůst do světa Reality. Je to chvíle, kdy vaše chování a skutky, jakkoli jsou ve své podstatě přirozené a jsou pouze důsledkem přijetí a zaujmutí pravdivé perspektivy bytí, se ostatním začnou jevit jako konání zázraků.

Jakmile uvidíte v pravdě nejhlubší, že všichni jsme Jedno, vy, Já, váš hmotný svět stejně jako každá vaše myšlenka, jakmile pochopíte, že toto není filosofická teze, ale pravdivá perspektiva bytí, nastane skutečný zlom ve vaší evoluci. Bude to mezní bod, protože poprvé svým vnímáním vstoupíte do Reality. Nevystoupíte ještě ze světa relativity, ale už budete schopni uvidět, že svět relativity není jediným způsobem bytí.

Připuštěním toho, že všechno je stvořeno z jediné stavební látky, jedné, stejné a všudypřítomné, zakusíte poprvé pocit absolutní jistoty. Bude to poprvé, co ve vašem světě duality, nevypočitatelnosti, nestálosti a nejistoty, ve kterém nyní žijete, zakusíte něco absolutního a ve své existenci nekonečného. Bude to poprvé, kdy za vší rozháraností a domnělou nahodilostí vašeho světa uzříte Jednotu.

Otevřete tak další dveře, kterými Mě k sobě pustíte, dovolíte mi vstoupit nejen skrze vaše srdce a Duši, ale také skrze smysl a poznání. Vidíte, jak se vše nakonec krásně propojí? I to, co může být vnímáno jako nesmiřitelné a vzájemně si odporující, se nakonec ukáže být součástí jednoho proudu.

Věřte, že vaši vědci nikdy nešli proti Mně. Alespoň ne ve svých Záměrech a Duších. Možná to někdy vypadalo, že si vymezili vlastní perspektivu vnímání světa, aby se navždy oddělili ode Mne, budou to ale nakonec oni, kteří Mě dokáží. Jsou to právě vaše vědecké analýzy, které odhalily, že všechny prvky potřebné ke zrodu planet a následně života se nacházely v samotném středu Prostoru. Jeho výbuchem, dalo by se říci „odhalením nitra“, začal vývoj. V souladu s tezí, že „jak nahoře, tak dole“, nepochybujte, že i vaše nitro skrývá to nejčistší a nejvyšší. Odhalení vašeho nitra je Příležitostí pro vývoj a růst každého z vás.

Vše je jak má být. Sice Mě svými slovy i skutky často popíráte, ale vaše Duše vás skrze veškeré konání stejně vedou ke Mně. Jedni Mě vpravují do vašich životů ve svatých spisech, druzí vás učí v seminářích, jak Mě můžete nalézt ve vaší Duši, další Mě odhalují ve veškerém dění a jiní Mě dokáží.

A nakonec Mě uzříte tak jasně, ve všech oblastech bytí, že již nebudete moci popřít, že jsem součástí vašich životů a světa. Nejjasnějším poznáním budiž to, že jsem součástí vaší.

Jakmile uvidíte váš svět jako shluk Jedné energie různých tvarů a hustot, s respektem k hranicím a limitům pevné hmoty pochopíte, že tyto hranice nejsou konečné ani neměnné. Jakmile budete chápat hranice pevné hmoty pouze jako jednu z možných úrovní vnímání, pochopíte po tisíciletích mnohá má tvrzení. Budete moci konečně zužitkovat k vašemu nejvyššímu užitku principy proudění energie. Veškeré vaše vnímání se změní, vaše životy budete řídit podle nově pochopených zákonitostí a pravidel a konečně také uzříte mnohé vaše možnosti, které vám teď připadají nereálné nebo o nich ani nevíte. Budete celý váš život, veškeré bytí a celý Vesmír poznávat z nové perspektivy. Vzpomeňte na vize vašich mystiků nabízející vám myšlenku paralelnosti světů.

Mnozí z vás se zaleknou a přesto, že svoji stávající perspektivu nevnímají jako nejšťastnější, od přijmutí nové vás budou zrazovat. Slovy, skutky, vyhrožováním. Budou to ti, co Mne vidí nejméně, oblečeni do jakkoli svatých rouch.

Vy se ale nenecháte zastrašit a odradit ničím, obrátíte se do své Duše, budete naslouchat svůj vnitřní hlas a uděláte svobodné rozhodnutí nevycházející ze strachu.

V okamžiku, kdy budete schopni vnímat svět jako Jednu energii, nikde oddělenou, přelívající se, měnící se, ovlivňující se a následující se, pochopíte má tvrzení a vesmírné principy v jejich hloubce. Porozumíte zákonitostem a pochopíte pravidla, podle kterých se utváří a běží vaše životy.

Velmi se vám uleví, protože váš život se prolne jistotou a smyslem.

Uvidíte skrze poznání, že vaše životy nejsou nepředvídatelnými shluky událostí plných náhod, se kterými vy jen těžko držíte krok a s jejichž následky se pak už jen snažíte vypořádat. Uvidíte, v širším měřítku poprvé ve vašem vývoji, že život nikoho z vás není ničí hrátkou, že nejste hozeni do zmítajícího se chaosu, nýbrž že váš život se vyvíjí podle spravedlivých a vždy platných pravidel, na které se můžete spolehnout a kterým můžete důvěřovat. Víc než to - které můžete pochopit.

Protože vám nikdy žádné tajemství nemělo zůstat skryto. Tehdy uvidíte v pravdě nejvyšší, jak moc jste tvůrci vlastních životů.

Víte, proč se zatím mnohým z vás nedaří uvidět tok svého života a proč vaše životy neběží tak, jak si vy přejete?

Vašimi nejspolehlivějšími nástroji k Poznání jsou upřímnost a pokora, jak už jsem řekl. Váš život „vás neposlouchá“ a nevytváří se podle vašich představ, protože se jej snažíte vměstnat do vašich limitů, chcete jej přizpůsobit vašim pravidlům a měnit podle tužeb vašeho ega. To je ale velmi nepokorné a také nemožné, vzhledem k tomu, že váš život je protkán tisíci vlákýnky životů jiných a milióny vlákýnek vedoucích z Vesmíru.

Klíčem je pochopit, že život vás nemá poslouchat, nýbrž vy jemu a jeho pravidlům naslouchat a tak pochopit jeho zákonitosti. S hlubokou pokorou se těmto zákonitostem učit a tím pochopit jeho další možné cesty. Tak, aby pro vás nebyl matoucí.

Cestou ke tvoření vlastního života je pochopit, že není dobré „chtít, aby se stalo toto“, nýbrž vědět, že „když uděláte toto, zákonitým vyústěním bude ono“.

Nastane chvíle, kdy vpustíte do vašich životů má slova a přivoláte je zpět ze světa neaplikovatelných filosofických mouder či náboženských tezí. Protože je konečně pochopíte v jejich použitelnosti a uvidíte, že jsem vám nikdy nelhal a že všechna má prohlášení byla nejen do slova pravdivá, ale právě v životě uskutečnitelná. Jakmile pocítíte všechno a všechny jako Jedno a prohlédnete nad iluzi oddělenosti a separace, konečně uvidíte smysl mnohých mých slov, která jste nikdy před tím nebrali jako skutečné rady pro žití.

Začnete hloubat nad podstatou teze, že všechno je Láska a Dobro a budete se snažit v postoji vědomého vnímání světa dobrat novým způsobem starým otázkám.

Dovolte mi vysvětlení prohlášení jednoho z nejvyšších.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode