Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Rozvzpomenutí se na Záměr a prožití Smyslu I

Každá Duše, která přichází na Zemi s jakýmkoli úkolem růstu ve svém lidství, ví ve chvíli rozhodování, kým skutečně je. Že je Duší, částí Boha. Proto si je vědoma své síly a krásy a nepochybuje, že se jí její Záměr podaří naplnit. Věří, ať už se rodí do života kvůli jakémukoli prožití sebe sama, že dokáže zužitkovat příchozí šance a příležitosti k nejvyššímu užitku a dokáže je rozpoznat právě jako „brány“ k transformaci či vývoji. Každá Duše, vědoma si sebe a své síly se rodí s nejčistším úmyslem - zvládnout ve svém životě růst v lidství a směřovat k vědomému bytí. Proto už dopředu ví, že se bude chtít - poté, co se přestane vnímat jako zmítající se člověk bez duše a vzpomene si, že je Duší v těle - zapojit do vyššího, Božího Záměru. Ví, že vyšším smyslem jejího života má být zapojení se do toho všeobjímajícího proudu směřujícího k poslednímu Rozvzpomenutí. Duše věří, že poté, co vyroste ze svých lidských slabostí a zvládne tím svůj úkol pro růst v tom kterém životě, začne se prožívat ve své Božské velikosti a bude toužit naplnit vyšší Záměr života. Spolupodílet se na Boží práci.

To je nejkrásnějším a nejvyšším smyslem vašich životů, bez ohledu na to, jak moc na sebe zapomenete, bez ohledu na to, jak velkých chyb a bolestí zakoušíte či se dopouštíte, záměr a důvod vašich životů je pro všechny stejný. Božský. Nádherný. Podílet se na Boží práci a tím rychleji zakusit a zároveň dát Smysl existenci celého vašeho světa.

Pravdou ale je, že v okamžiku, kdy začnete zakoušet tu báječnou zkušenost žití v těle, začnete zapomínat na své bytí v Duchu. S každou radostí nádechu zapomínáte na lehkost své Duše a s každým prvním prožitkem slunečního paprsku ztrácíte z vědomí jasnost cíle vaší Duše. Ale takto je to v pořádku – v okamžiku, kdy rostete coby člověk, zapomínáte mnohé coby Duše. Ale to jenom proto, abyste nakonec mohli zakusit všechno najednou. Rozkoše a prožitky fyzického světa spolu s vědomím a veškerým věděním Duše.

Jakmile jste člověkem, většinou začnete svůj život vnímat jako náročnou cestu plnou těžkostí a trápení a už nevidíte, čím skutečně je – záměrně zvolenou poutí přesně s takovými příležitostmi, které potřebujete ke svému růstu. A čím více se snažíte vyrovnat se vším, co vás ve vašem bytí potká a čím namáhavější vám to připadá, tím více se mění vaše chápání smyslu života – začnete si myslet, že jediným výsledkem má být, abyste přežili všechny trampoty a náročné situace ve zdraví a bez úhony. Bádání nad smyslem vzdáte úplně. Překonávání překážek se najednou jeví být samotným smyslem. Všechnu svoji energii spotřebujete na jejich zdolání a už vám nezbývá síla se ptát – proč nastaly a k čemu měly vést.

Myslíte, že smysl a důvod vašich komplikací tkví v jejich překonávání a už nevidíte, že všechny obtížné situace byly také bránou, cestou, příležitostí. Že vám mohly umožnit skrze jejich zvládnutí něco uvidět, naučit vás mnohé o vás samých a posunout vás dál.

A proto se neustále opakují a vám připadá, že smůla nebere konce, ale to jen proto, že jste je správně nepochopili, že jste v nich neuviděli příležitost a té příležitosti nevyužili k účelu, kterému slouží. Jedná se o stejný skrytý princip, o jakém budeme hovořit v kapitole o zlu – jestliže chcete, aby něco z vašeho života zmizelo, nejdříve to musíte přijmout a obnažit, prohlédnout skrz na skrz a pochopit toho smysl a účel (protože všechno jej má). A až pochopením smyslu a zužitkováním účelu vzdáte hold tomu, co jste dříve vnímali jako zbytečné a škodící, samo se to z vašeho života vytratí, jelikož další existence toho by již neměla význam. Co nemá smysl, v Božím světě neexistuje.

Žádná energie nemůže vymizet, cokoli však můžete uchopit a s úctou přeměnit. Toto si více vysvětlíme v kapitole o energii.

Většinou ale takto na svá trápení nepohlížíte, a tak se časem ztratíte v bolestných vztazích rozpadlé rodiny, aniž byste si vzpomněli, že jste kdysi byli naplněni například odhodláním tuto rodinu uzdravit. Nebo se smíříte s nenáviděným životem v nedostatku čehokoli, přesto, že jste původně chtěli být povzbuzením pro všechny, že rozhodnutý člověk dokáže cokoli. Pod tíhou vlastních neúspěchů a nenaplněnosti se stáváte závistivými a zatrpklými, přesto, že jste původně chtěli ostatním pomáhat dosáhnout jejich úspěchů. Jelikož nedokážete překonat svoji bolest coby nemilovaného a odstrčeného dítěte, stanete se stejně nemilujícími rodiči, přesto, že jste původně chtěli druhým ukázat, jak je možné zastavit břímě valící se z pokolení na pokolení. Naplňujete očekávání svého okolí a žijete tak nespokojený život plný popření sebe sama, místo abyste věrni vnitřní pravdě se projevili ve své podstatě a možná se tak stali povzbuzením pro ostatní.

Vidíte to? Tvrzení, že každá těžkost je ve skutečnosti příležitostí, že vaše problémy jsou požehnáním, protože v sobě skrývají sílu, kterou získáte při jejich zvládnutí, to nejsou slova odsuzující vás za jejich nezvládnutí. Ani to není tvrzení někoho, kdo nezakusil těžkosti života. Tak to zkrátka je, vše ve vašem životě je záměrné (většinou vámi samými!) a každá situace v sobě skrývá smysl. Žádné vaše prožívání sebe není méně a není více a žádné vyústění vašeho života není špatné. Otázkou ale zůstává, jestli je takové, jakým jste jej původně zamýšleli.

Přišli jste na svět s nejlepším úmyslem učit ostatní vzájemné úctě a prožitku vlastní hodnoty? Pomáhat jim uvidět se velikými a silnými? A přitom jste se v životě dostali do takových situací, které vám samotným vědomí sebehodnoty zničili? Po setkání s „draky“ je vaše sebeúcta pryč? Jakkoli je to pochopitelné - kdo jiný, než ten „kdo vyrostl na setkání s draky“ by mohl ostatní učit jejich síle? Která jiná než ta, která se z nemilovaného děcka stala vlastním rozhodnutím a učením se milující matkou, by mohla pomoci zvládnout tentýž úkol ostatním?

Pochopením tohoto se doberete k pochopení jedné z hlubokých pravd, že jakmile se pustíte do práce na úkolech růstu ve svém lidství, budete časem schopni přeměnit energii ukrytou v trápení k růstu svému a užitku všech. Přijde doba, kdy na své těžkosti a rány pohlédnete z nové perspektivy, s vděčností za sílu a velikost z nich získanou.

Vidíte smysl, to nevyhnutelné přelívání jednoho v druhé? Vidíte tu dokonalou propojenost a logickou návaznost? Nejdříve je nezbytné uvědomit si a alespoň na světlo vynést úkol k růstu v tomto životě a vynaložit snahu a využít veškeré pomoci, které se vám dostane, abyste byli šťastnější a spokojenější. A čím více se vám bude dařit vyrovnat se s bolestnými událostmi, které vás potkali a strhávali v životě a uvidíte smysl, proč jste si těmito situacemi měli projít, tím méně na ně budete pohlížet jako na bolestné. Jejich zvládnutím přeměníte energii – démon bude pryč, vaše prozření či posílení zůstane. A čím méně budou váš život ovlivňovat nezharmonizované aspekty vašeho lidství, tím více se budete moci soustředit na vývoj vaší Duše.

Když už nebudete jenom nemilovaným dítětem nebo tápajícím člověkem, můžete přemýšlet, kým tedy ještě jste.

Kým skutečně jste, když už víte, že zatrpklou opuštěnou manželkou nejste. Přemýšlejte a dumejte, kým vlastně jste, když už víte, že zlodějem nejste. Hledejte ve své Duši, kým opravdu jste, když už víte, že zbabělcem nejste. A jakmile si vzpomenete, najdete už vhodný způsob vyjádření tohoto nového vnímání vás samých a toto vyjádření bude tím nejlepším způsobem, jak se přidat do proudu kolektivního probouzení a od práce na svém lidství se začít posouvat k porozumění své Duše.

A jakmile začnete žít vaši skutečnou pravdu, stále více si vzpomínající na svůj Záměr, věrni své nejvyšší představě o vás samých a nepřijímající nic, co jí neodpovídá, cokoli vykonáte, bude dobré pro vás a tím i pro druhé.

Vysvětluji krůček po krůčku návaznosti a souvislosti, odkrývám zlaté nitky. Na stránkách mnohých odhaluji nejvyšší pravdy a nejen mluvím o Cestě, nýbrž jasně ji ukazuji, popisuji a vysvětluji. Povzbuzuji. Přesto vím, že ta nejtěžší práce - vzepření se svému strachu, překonání nedůvěry a rozhodnutí ke skutku - je na vás.

Vím, že mnozí z vás myšlenky v knize napsané zatím nepojmou a zavrhnou ji celou jako nesmysl, jiní je budou brát jako příliš duchovní a v životě neproměnitelné teze a další z vás chtějí věřit, ale ještě sbírají odvahu. Ale také vím, kolik z vás již zlaté nitky vidí a pociťuje, má k nim důvěru a nechává se jimi vést.

Naučte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu, vyhledejte pomoc těch, kteří vám ukážou, jak jej rozeznat a uslyšet, jak se jím nechat s důvěrou vést. Neboť možná právě to je jejich Darem, to je způsob, jak se oni zapojili do proudu všeobecného rozvzpomínání. Využívejte pomoci, od počátku vaší Cesty. Mnozí vás mohou vést na určitém kousku vašeho vývoje, podpořit vás v určité situaci. Je mezi vámi stále více těch, kteří nejen, že pomáhají, ale pomáhají vědomě. Kteří nejen, že vás učí sebeúctě a čisté lásce k sobě, ale kteří vás to učí proto, že vědí, že jedině Duše, která se nejdříve miluje coby člověk, se může později přijmout jako Bůh. Kteří vám pomáhají vyrovnat se s traumaty z dětství, proto, že vědí, že podvědomá zášť k rodičům vás později oslabí při probouzení vaší Duše. Kteří zcela vědomě píší příběhy pro děti o následování intuice či síle myšlenky, protože jim chtějí nabídnout jiný způsoby pohledu na život ve vašem materiálním světě. Kteří ukazují pod závojem filmové fikce ty nejodvážnější myšlenky a nabízejí k přemýšlení zapomenuté Pravdy.

Přijímejte, silte a rozvzpomínejte se. Berte, kolik potřebujete, dokud se i vy nerozhodnete zapojit do rozšiřování principů, kterým věříte. Nic není nepodstatné. Každý máte schopnost pomoci sobě a poté i jiným. Způsobem, který vás samotné naplňuje a vyzdvihuje. Kdyby to mělo být „jenom“ žitím šťastného života, který ostatní povzbudí, až budou ztrácet naději, že je možné šťastný být. Kdyby to mělo být „jenom“ vaším rozhodnutím, že vždy, když něco dostanete, taky něco dáte. Kdyby to mělo být „jenom“ vaší snahou už na nikoho nepohlédnout povýšeně.

Každý z vás je schopen uvidět a pochopit určitý dílek mozaiky lépe než jiný, tento vhled uchopit a skrze sebe zprostředkovat poznání pro druhé.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode