Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Stupeň Mistrovství

Žádný jeden moudrý není víc než nejuzavřenější z vás.

Žádná práce, z vašeho pohledu sebemenší, není nedůležitá.

Žádný jeden Mistr není víc než poslední vrah. Nikdo není důležitější v realizaci mého Záměru, nikdo není opominutelný ani ve vašich životech a nikdo není mnou víc milován než jiný.

I toto jsem již řekl mnohokrát, ale stále tomu nevěříte. Proto, že to vnímáte jako další vznešené prohlášení, které vás ve skutečnosti v nitru popichuje a budí ve vás buď pocity zmaru z toho, že tato slova nikdy nepochopíte v jejich pravdivé hloubce anebo přesvědčení, že takový stav mysli není možný, a to ani u Boha.

Pokusím se vám odhalit nitky, proč to tak skutečně je, promlouvám k vám v těchto slovech, posílám vám lásku potřebnou k pozvednutí vaší mysli, aby byla schopná toto uvidět. Proč? Protože když uvidíte, byť na okamžik, že nikdo není důležitější než vy, že nikdo není víc, že nikdo není dokonalejší, budete se cítit svobodnější. Zbavíte se jednoho ze strachů, který vám brání v nejvyšších poznáních a realizacích sebe sama.

Jakmile uvidíte velikost Mistra a nepocítíte se přitom menší, nádherným důsledkem bude to, že jakmile uvidíte někoho, kdo se jeví být menším a slabším než jste vy, nepocítíte se větší a důležitější.

Vidíte ten láskyplný princip, který se projevuje v každém Božském konání? Vše, co děláte v lásce pro druhé, děláte pro sebe. Vše, co děláte v čisté lásce k sobě, děláte pro druhé.

Váš nesmyslný boj a tahanice o místo či vliv mezi vámi pozbudou na významu, jakmile uvidíte, že všichni zastáváte nezbytné a důležité místo v daleko vyšší hře. Ve skutečnosti daleko důležitější místo, než si ve svých každodenních bojích v životě snažíte vydobýt.

Mistři a Moudří dokonale chápou princip Boží rovnosti. Žijí v něm. Dovolte mi ukázat vám rozdílné vnímání Mistrů vámi a jimi samými.

Rozhlédněte se, vzpomínejte. Vždy, když se mezi vámi objeví někdo, kdo se zdá být Bohu blíže než ostatní, tak jej obdivujete a posloucháte. Vnímáte ho být tolik velikým a dobrým, že se sklání k vám ostatním, zdá se vám tolik shovívavý, když vám pomáhá. Ze začátku přejímáte moudra takových a ohromeni jejich schopnostmi si nedovolujete pochybovat o jejich slovech. Oslavujte jejich životy a následujete je na jejich cestě, což je samo o sobě dobré, ale mnoho z vás tak činí z mylných důvodů. A při růstu Duše je vždy motiv důležitější cesty. Žijete v zákrytu jejich lásky a dobroty, ale jen do té doby, než se jejich velikosti zaleknete a ukřižujete je v jakémkoli slova smyslu.

To vše proto, že tváří v tvář jejich velikosti a zářící Božskosti vidíte jen vlastní malost. To ale není Poselství, které vám přinášejí.

Oni sami vědí, že tak to není. Jejich asketismus nevychází ze skromnosti a odříkání, jak si myslíte vy, ale z vědomí, že jsou nekonečně bohatí a mohou mít, cokoli chtějí.

Nedívají se na vás s tolerancí a shovívavostí, prostě vás přijímají.

Mistři nejsou tak velicí v tom, jak se umí snížit na úroveň „obyčejných“ nebo padlých. Neomývali nohy nuzákům, aby ukázali svoji velikost a schopnost nepovyšovat se. Oni zkrátka vědí, chápou slovy nepopsatelně, že nejsou víc než poslední z posledních. Vidí zlaté nitky a rozumí dokonale smyslu jejich propojenosti vedoucí od nich až k těm nejnižším a od nejslabších zase k nim zpět.

Vidí a chápou důležitost všech, vidí smysl vašeho bytí a stupně vašeho růstu. Mistr si hluboce uvědomuje, že vyrostl na poznání druhých a je si vědom, kolik pomoci se mu po Cestě dostalo, a to i od těch, kteří třeba nejsou chápáni zdaleka tak svatí jako on. Mistr ví, že když není základních skutků a poznání, nedosáhne se ani těch nejvyšších.

Nevyhnutelným důsledkem takového Osvícení, které pro vás nikoho není nedosažitelné, je prožívání hluboké pokory ke všemu a všem, všeobjímající láska, pocítění úcty ke všemu živému, k lidem, zvířatům i planetě a pochopení nejvyššího Záměru nás všech.

Na konci tohoto prozření je klid založený na poznání, že jste všichni stejně velicí a důležití v ději světa, láska skrze srdeční čakru posílaná všem na základě pocítění čisté lásky k sobě a hluboká pokora i před posledním z vás vycházející z poznání vlastní hodnoty.

Věřte, že Mistři k vám nejsou shovívaví, nepřehlížejí vaše chyby, proto, že by byli velkorysí a nepomáhají vám proto, že chtějí být dobří. Oni opravdu vidí vaše skutečné možnosti a schopnosti, kterých můžete dosáhnout, když se vydáte na Cestu a už dopředu pociťují hlubokou pokoru před velikostí vaší Duše, bez ohledu na to, jestli se právě chováte vysoce či nikoli. Mistři, vědomi si vlastní Božskosti, si jsou stejně tak vědomi Božskosti vaší. Mistr jde ve svém konání nejvýše, jak jen to jde – nepřipouští vaši malost a pozorností posiluje jen vaši velikost.

Jejich chování vychází z nejvyšší lásky – oni vás zkrátka vidí veliké a přijímají vás na úrovni Duší. Vidí, jací skutečně jste a ne jak se právě projevujete. Neposuzují žádnou vaši chybu, protože vědí z vlastní zkušenosti, že každá slabost či selhání je ve svém principu jen schodem a příležitostí k růstu a chtějí vám v tomto růstu pomoci. Svoji energii a pozornost nesměřují na samotné schody, ale pouze na vlastní stoupání po nich.

Mnozí z Moudrých si jsou vědomi, že jim bylo dovolenou prozřít a vyrůst zásluhou jiných, kteří jim poskytli v pravou chvíli a v pravý čas právě ten vhled, pochopení, jistotu či objasnění, které potřebovali k přeskočení svého strachu či pochopení souvislostí. Vidí schopnosti druhých, kteří jim z lásky pomohli, aniž si toho třeba sami byli vědomi. Vědomě prožívali chvíle, kdy k nim skrze jiné proudila Boží láska, kdy jim díky druhým bylo umožněno prozření. Vědí, že byly okamžiky, veliké a svaté na cestě jejich růstu, kdy v obrovských vlnách jen a jen dostávali, jakoby zadarmo a nezaslouženě. Mistr si je vědom bohatství, hojnosti a lásky, kterou je oklopený a která k němu proudí, ale to, co činí Mistra Mistrem je pochopení smyslu, proč to tak je.

Mistr přijímá beze strachu vše veliké a Božské a nebojí se svého růstu, protože dokonale chápe, že jeho úkolem, jakmile vysílí a vyroste, je nalézt svůj Dar a schopnosti a skrze ně pozdvihovat a ve stejně nekonečných proudech energie a lásky, jakých se dříve dostalo jemu, posilovat a k růstu povzbuzovat ostatní. Mistr ví, že mu bylo dáno, aby mohl dát.

Proto, když pak pomáhá a odhaluje, učí či uzdravuje, necítí se velkorysý, shovívavý ani důležitější než druzí. Jediné, co cítí, je radost a vděčnost, že může dát a naplnit Záměr své Duše, žít skutečný Smysl a zapojit se do Boží práce, jejíž směr a cíl uviděl.

Nemyslete, že jen zázraky a veliké skutky můžou měnit životy. Usmál se na vás někdo jen tak? Daroval vám někdo něco pro vás krásného, aniž žádal nazpět? Pomohl vám někdo prostě proto, že mohl a chtěl? Projevil vám někdo důvěru, aniž jste si ji zasloužili? Uviděl vás někdo větším, než kým prozatím jste? Protože i toto dělají skuteční Mistři, takto s vámi pracují a stejně tak můžete vy. Neustále vás vyzdvihují, svojí láskou a energií probouzejí vaši Duši a moudrostí a odpověďmi vyzdvihují vaši mysl. Stále dávají a nikdy nejsou vyčerpáni, protože sami čerpají z nevyčerpatelného Zdroje, skrze který se posilují a o který se opírají.

Mohou vás vyzdvihovat, protože vědí, jak jsou sami velicí; mohou vás nezištně milovat, protože se cítí být Mnou milováni; vzbuzují ve vás klid a pocit přijetí, protože motivy jejich chování vycházejí z touhy vás vyzdvihnout bez zrnka manipulace. Touží vám pomoci na cestě za vaším nejvyšším dobrem, protože oni to své již nalezli. V kontextu těchto slov budiž vám pochopení významu mých neustálých povzbuzení, abyste se nebáli milovat sebe a necítili se hříšně při naplňování vlastního štěstí.

Proto se cítíte tak jedinečně v jejich přítomnosti, proto je následujete, proto tak toužíte znát jejich tajemství, přesto, že za chvíli možná podlehnete a popřete či odvoláte. Věřte, že skutečný Mistr po vás nic nechce, ničím si vás nezavazuje a nic neočekává. Stejně jako Já od vás. Nebojte se si připustit, že jsou mezi vámi takoví, s chápáním a chováním na úrovni Boha.

Jakmile vyrostete ze své ješitnosti, že se někdo projevuje větší než vy a odoláte strachu, že je i silnější, můžete uzřít skutečné a jediné poselství, které vám Mistři přinášejí – že i vy můžete být takoví.

Jakmile pochopíte vše, co právě bylo napsáno, přestanete se Božích poslů bát. Protože jenom strach z nich a nepochopení motivů jejich chování byly v minulosti důvodem, proč jste se od nich odvrátili.

Je vaší častou reakcí, že kdykoli se něco vymyká vašemu chápání a přesahuje znalosti, tak místo, abyste opatrně a zvědavě přistoupili a pustili se do bádání, odvrátíte se a zavrhnete to. Tím se připravujete o mnohá poznání.

Pochopte, Moudří od vás nechtějí obdiv ani poslušnost, nepotřebují vaše následování pro vlastní utvrzení. Ano, nabídnou vám, že je můžete následovat, ale toto vaše rozhodnutí nechť nevychází z ničeho jiného než z touhy jít po cestě pro vás nejlepší. Nechtějí vaši energii ani majetky, neb jsou sami daleko bohatší, než si jen dokážete představit. Odhalují vám pravdy a zjevují moudra; pomáhají vám schopnostmi, které vám připadají nadpřirozené; nabízejí způsob, jak žít. Beze strachu vám odhalují svoji Božskost, ale ne proto, abyste vy pocítili svoji malost, nýbrž abyste pochopili, že TOTO JSTE VY. Ihned, jakmile se tak rozhodnete.

Projevem vaší velikosti, moudrosti, touhy a odvahy bude následování těchto prozřelých Duší. Ihned, jakmile se konečně pocítíte hodni všeho toho krásného, co vám nabízejí.

Nebuďte falešně skromní a nemyslete si, že nikdy nedosáhnete vyšších poznání. Rozpoznejte, co je pokora a co jen alibistická neochota vydat se na tak náročnou cestu sebepoznání. Neříkám, že se všichni máte stát svatými v těchto životech, jen říkám, že Oni tady nebyli a nejsou proto, aby vám ukázali vaši malost, nýbrž sílu a velikost, které můžete dosáhnout.

Jednou. Až se sami rozhodnete. Až bude čas. Až se rozvzpomenete, co byste s takovou velikostí a sílou udělali ku nejvyššímu dobru vás všech.

Vzpomeňte na ty, kteří takového vědomého Božství již dosáhli. Nevěřili jste a raději jste je časem zavrhli do pekel nebo vyzdvihli nedosažitelně vysoko. Cítili jste k nim úctu i hrůzu zároveň, ale to jen proto, že jste nechápali cestu, která k takové síle vede. Věřte, že nejvyšší vaše schopnosti a Božské konání zahrnující i zázraky se vám nezjeví a cestu k nim neuvidíte, dokud nebudete připraveni a dokud jediným vaším cílem pro využití takové vnitřní síly nebude nejvyšší Dobro a Láska. Vzpomeňte na mnohé z vás, kteří již tuto pravdu vyjevili ve svých dílech, a tuto myšlenku vám nabídli k přemýšlení.

Jedině člověk, který vyrostl ze všeho lidského nezvládnutého a skrze svoji probuzenou Duši se vědomě zapojil do Božího proudu, může nabýt síly a schopností, jakých dosáhl například Ježíš. To je onen již zmíněný neoklamatelný filtr Vesmíru. Nikdo, kdo zatím nevyrostl ze svého ega, nepřerostl svoji pýchu a sobeckost a neuvědomil si, co je pro něj v Pravdě dobré, nedokáže „přeměnit vodu na víno“. Veliká tajemství se vám zjeví, jakmile přestanete cítit pýchu nad jejich odhalením a pocítíte pouze radost k jejich užití.

Proto, pokud hledáte tajemství, jak konat zázraky, věřte, že je nezbytné prožít se jako Bůh a čistá Láska, protože Bůh a Láska nemají žádné potřeby ani touhy, protože mají všechno.

Proto, dokud hledáte tajemství, jak konat zázraky, nikdy je nenaleznete.

Protože dokud máte potřebu získat Božské schopnosti, je jasné, že Bohem nejste. Vydejte se na cestu hledání Pravdy, Dobra a Jednoty, na cestu nejhlubšího sebepoznání a na určitém úseku této Cesty je odhalení „zázraků“ pouze důsledkem.

Způsobem není hledat klíč, byť z nejušlechtilejších úmyslů. Ne proto, že bych vám to odpíral, pochopte ale spravedlivou logiku Vesmíru – Dokud jste nevědoucí a hledající člověk, nemůžete být vědoucí Bůh.

Řešením není „hledat něco vně“, ale „nalézt všechno uvnitř“, odpovědí není „Boží sílu získat“, ale „vzpomenout si, že ji už máte“. Nespěchejte, může trvat mnoho let nebo i životů toto byť jen pochopit. Hledejte, učte se, vyvíjejte, nevzdávejte se a věřte a… rozvzpomínejte se. A nepochybujte, že jednou, za čas, který je pro každého naprosto individuální a přesně takový, jaký každý potřebuje, přijde jedna Vzpomínka. Veliké Probuzení, nepřehlédnutelné a slovy nepopsatelné – že jste Bůh. Se všemi vlastnostmi a schopnostmi, které Bůh má.

Zázraky budete konat, až jedinou vaší odpovědí, bude „Protože Láska“.

Nádherným projevem „smyslu pro humor“ Vesmíru je to, že právě v tuto chvíli, kdy byste mohli všechno, možná neuděláte nic. Protože… Přemýšlejte – jaképak touhy a potřeby Bůh asi má?

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode