Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Svobodná vůle nevyužít Příležitosti

Je mezi vámi mnoho takových, kteří jdou cestou Mistrů. Vždy mezi vámi byli. A brzy se začne projevovat stále více těch, kteří budou svým myšlením, způsobem života, přesvědčením a schopnostmi ukazovat možnosti růstu. Příležitosti, jak se vyvíjet a učit se. Nabídnou vám šanci žít šťastněji.

Projevem vaší velikosti a probouzejících se Duší bude následování těchto Mistrů. Důkazem vašeho strachu a nepřipravenosti bude jejich zesměšňování a ukřižování ve slova smyslu odpovídající vaší době a světu.

Jediné, co pro vás můžu udělat v rozhodujících chvílích je to, že vás stále uvidím veliké a nepřestanu věřit vašim schopnostem. Ani na okamžik nepřestanu věřit, že už jste připraveni.

Může vám pomoci vaše omyly neopakovat, když upřímně pohlédnete na důvody, proč vždy, dříve nebo později, jste zavrhli či zabili ty, kteří se mezi vámi začali projevovat jako Boží poslové. Když si pravdivě pojmenujete emoce, které vás vedly k tomu, že jste je nejdříve následovali, a pak, když ve svém učení nepolevili a jejich Světlo zářilo víc a víc, jste je prohlásili za blázny, můžete se takového svého chování příště vyvarovat.

Snažte se nepodlehnout závisti a strachu, když se jiní projevují Bohy více než vy. Přestaňte se bát jejich velikosti. Důvěřujte své intuici a mějte odvahu připustit, že praví Mistři nemají potřebu ani touhu a nejspíše ani myšlenku, obohatit se na vás ani ovládnout vás svojí sílou. Dovolte jim vám ukázat, že své schopnosti nezneužijí ku svému prospěchu. Věřte, že kdyby v nich byly byť jen dozvuky těchto nezvládnutých lidských vlastností a potřeb, nenabyli by takovou sílou a jejich Světlo by tolik nezářilo. Je to jednoduchý Boží princip, neoklamatelný vesmírný filtr – každému z vás se otevře právě takové prozření, které jste schopni pojmout a zužitkovat k nejvyššímu Dobru. Vězte, že tajemství schopností Krista se neodhalí nikomu, kdo by je chtěl užít ku jinému než Božímu plánu. Důvěřujte mým ujištěním, že jediný důvod, proč se Učitelé mezi vámi projevují, stále otevřeněji a výrazněji, je pomoci vám. Ukázat vám Cestu. Dodat odvahu.

Neposlouchejte svoji ješitnost, důvěřujte jejich pokoře. Nenaplňujte svoji malost, ale nechte se vést jimi za vaší velikostí. Jsou tady, protože všichni stále voláte po důkazu tvrzení, že Jsem.

Jejich Záměrem je podílet se na Boží práci na Zemi, pomáhat vám, posilovat, inspirovat a objasňovat. Pochopte, že z jejich přijetí a následování vy budete mít užitek! Děláte to pro sebe. Já k vám Mistry posílám, protože taková je naše Dohoda - že vás nenechám napospas a že vám pomohu na cestě zpátky ke Mně. A pravdiví Mistři a duchovní vůdci se rozhodují pro své životy dobrovolně, z čisté lásky a touhy pomoci ostatním Duším.

Mistr ví, že nemůže selhat, protože veškeré jeho konání vychází z Lásky. Pokud Mistr nesejde a udrží si nejčistší motiv svého jednání, ví, že jeho Záměr bude naplněn, ať vyslyšen či zatracen. Dává vám nejvíc, co může, odhaluje to nejpravdivější, co zná. Koná ze svých nejvyšších schopností, vychází z nejčistšího vědomí a o výsledek se nestará.

Jedna z vašich největších rozháraností je, že přesto, že jste mě snad každý aspoň jednou v duchu vyzval, ať „se ukážu, jestli jsem“, ve chvíli, kdy se jasně projevím skrze někoho z vás, zaleknete se. A potom tak dalece, jak dalece se dají Boží projevy mých poslů zesměšnit a prohlásit za bláznovství, to uděláte a ve chvíli, kdy již zázraky v jejich konání nelze popřít ani přehlédnout, prohlásíte je za čaroděje.

Chápu, proč to děláte, a nezlobím se. Vím, že přesto, že se projevujete krutě a násilně, jste ve skutečnosti pouze vystrašeni uvidět něco tak velikého.

Ale říkám, že už jste dostatečně silní, abyste se postavili i tomuto svému strachu. Uzřete sílu Mistrů a oceňte jejich velikost - ne proto, abyste se před nimi cítili poníženi. Teď vám znovu vyjevím pravdivost nádherného vesmírného principu, že vše skutečně dobré, co vykonáte, se vrací v podobě dobrého i pro vás. Zkuste sledovat proud souvislostí – co se nevyhnutelně stane, když uvidíte a uznáte něčí velikost a Božskost?

To, co se vám dnes může jevit jako pokořující, je ve skutečnosti velikou příležitostí pro vás. Přemýšlejte – proč je pro vás tak obtížné uznat, že skrze někoho promlouvá Bůh? Proto, že ve chvíli, kdy si už nebudete moci alibisticky nalhávat, že Já možná nejsem a že ani vy nejste částmi Boha, se už nebudete moci chovat nadále stejně. Vaše přijetí a konečné uznání Mne bude mít nevyhnutelně za následek změny ve vašem chování i chápání světa. Jen váš zbytečný strach z těchto změn a neopodstatněné obavy, že je nezvládnete, vám dovolují uhýbat očima před Pravdou.

Vámi projevená pokora a úcta k mým poslům bude mít za následek úctu a lásku k vám samým. A jakmile připustíte, že byť v jediném z vás je Bůh, ne teoreticky, ne filosoficky, nýbrž doslova, budete už jen krůček k prozření, že Jsem v každém z vás.

Vše dobré, co vykonáváte s čistými úmysly, vždy bude mít dobrý důsledek i pro vás. To je můj princip spravedlnosti.

Rozhodnutí bude na vás a zodpovědnost máte ve svých rukou. Vy sami ponesete následky. Nikoli trest, následky. Jaké bude vaše rozhodnutí? Jak upřímně myslíte svá volání po mé pomoci? Jak moc chcete nalézt Pravdu?

Je vaší svobodnou volbou opět příležitosti nevyužít a zachovat se projevem jakkoli malým a strachuplným. Já vás nezavrhnu a žádný trest na vás nesešlu. Budu čekat, až procitnete a pošlu vám další Mistry, až uplyne další čas vašeho vývoje a bude možnost, že vaše vědomí vám již dovolí přijmout nabízené Dary. Toto je můj stále platný nikdy končící slib opakované příležitosti pro vás.

Nemohu vám ale zaručit, že než tato doba nastane a vy duchovně vyrostete a uzříte vše, co vám nabízím; než se zachováte statečně a svoji statečnost projevíte odvahou žít šťastně; než se konečně rozhodnete, že jste hodni světa bez bídy, války a utrpení, se sami nezničíte věrni mylným představám, ve kterých jste se rozhodli žít.

Nemohu vám zaručit, že vás vaše rozhodnutí nepřivedou skrze války na pokraj vyhubení a vyvraždění národů; že vás nepochopení zákona Násobení energie nepřivede k přeplnění kolektivního vědomí černým vnímáním světa, které na vás potom bude padat v podobě nepřekonatelných pocitů beznaděje; že vás mylným způsobem užívaný princip tvoření reality skrze myšlenku nepřivede k vytvoření světa bez lásky, empatie a soucitu a že vás naprosto nerespektovaný zákon Zachování rovnováhy mezi dáváním a braním nepřivede k naprostému zničení přírodního prostředí, které vám původně bylo nabídnuto jako nejlepší příklad světa plného zázraků. Svět přírody, z něhož jste se měli učit pozorováním zákonitostí a odhalováním souvislostí a který vás mohl přivést k životu v rovnováze a úctě k Božímu dílu, ale který jste pojali jenom jako zdroj k uspokojování vašich potřeb a místo pro naplňování nesoudných tužeb.

Není v mé moci vám zaručit, že dříve než vyrostete do rozhodnutí stát se lepšími a váš svět zachránit, ho nezničíte. Jedno pro vás ale udělat můžu –

 

Zdroj: ROZVPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode