Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Upřímnost

Nejpřímější cestou od růstu ve vašem lidství až po prozření v Bohu; společným jmenovatelem, který bude přítomen všem vašim pravdivým rozhodnutím; nástrojem, který jsem dal každému, aby jej vedl napříč chaosem; citem, který vás povede přes veškerá úskalí vaší lidskosti až po konečné rozvzpomenutí, je Upřímnost.

Upřímné posouzení čehokoli, je to, co vám dovolí uvidět všechny odpovědi.

Nejste schopni zbavit se vašich strachů, protože je v sobě potlačujete. Tím, že si z jakýchkoli pohnutek upřímně nepřipustíte, co v životě chcete, to také nikdy nedosáhnete. Je to ale jedině upřímnost, která vám dovolí vyrůst ze všeho nezvládnutého v sobě tak, že jasně odkryje, na čem máte pracovat.

Vím, proč tomu tak je - je pro vás tak obtížné upřímně pohlédnout do vlastního podvědomí, protože máte strach z temnoty, kterou tam nejspíš spatříte. Zoufale se bojíte odhalit na světlo bolesti, které vám byly způsobeny stejně jako ty, které jste sami způsobili, nevědouc, že uzamčeny ve vás pouze rostou.

Odhalit na světlo své nejhorší vlastnosti, připustit si své největší slabosti a uvidět nejhlubší strachy ale nemá za úkol vás srazit na kolena v pocitech, jak jste slabí a špatní. Když se odvážíte své démony přijmout a pojmenovat, připustit, že jsou vaší součástí, ztratí svoji sílu a přestanou vás ovládat.

Je to stejné, jako když stojíte před otevřenými dveřmi temné místnosti, do které se bojíte vstoupit, protože z vašeho místa se jeví být plná černočerné tmy. Když naleznete odvahu – pomalu, obezřetně a klidně s něčím pomocí – do místnosti vstoupit, najednou uvidíte, že temnota v ní není neproniknutelná, že můžete vidět obrysy nábytku stejně jako pronikající světlo z hvězd a Měsíce. Když odoláte nutkání z místnosti hned utéct a chvíli v ní v klidu a tichosti setrváte, zjistíte, že i v té tmě se začínáte orientovat, že nic není tak temné, jak to na začátku vypadalo. Zjistíte, že se můžete po místnosti pohybovat a uvidět a osahat si všechno, co v ní je. A až se se vším seznámíte, dojdete k zadní stěně, kde na vás celou dobu čeká lampička. To jsem Já, světlo vašeho Božství.

Jediný důvod, proč se bojíte svých nejupřímnějších motivů, je strach, že za ně budete odsouzeni. Ale kým vlastně? Do vaší Duše a srdce vidíme jenom vy a Já. Já vás nikoho nesoudím, a už vůbec neodsoudím, nehledě na to, že stejně znám všechny vaše nejhlubší motivy k čemukoli. Takže kdo zbývá?

Vidíte to? To je to, co si sami děláte! Sami se odsuzujete k nenaplněnému životu, jen, abyste se nemuseli sami před sebou odhalit.

Učte se rozumět svému nitru a hledejte nejskrytější motivy vašeho chování, nezříkejte se žádné části vašeho já, ale nebojte se upustit od kterékoli z nich, kterou už nepotřebujete.

Poznávejte beze strachu všech devět tváří vaší Duše, mnoho skvělých knih a učitelů čeká, až vám budou moci pomoci. Při hledání Boha se stále rozhlížíte kolem sebe, ale jelikož nejsilněji pocítit Mne můžete sami v sobě, nejpřímější cestou je hluboké Sebepoznání.

Princip pravdivého přiznání všech vašich motivů a pojmenování strachů je zmiňováno v celé knize, ale toužím to zopakovat, aby nikdo z vás nepochyboval, kudy se vydat.

Na počátku bude vaše odvaha. To díky ní pohlédnete na dávné běsy a bolesti nasbírané od vašeho početí. Přiznání si toho, co jste v sobě dosud potlačovali, vám umožní prohlédnout skrze hluboce posazené vzorce chování, které určují vaše životy a často vás udržují v bludném kruhu. Pochopením toho, z čeho pramení mnohé vaše názory a postoje vám umožní rozeznat, které z nich vycházejí z vaší podstaty a které jste zaujali jenom jako důsledek prožitých křivd či jako obrannou pózu. A díky tomuto rozpoznání budete moci začít pracovat na upouštění od těch rozhodnutí, které nevyjadřují vás samé, ale jsou pouze výpověďmi o vašich bolestech, a kterými sami sobě ve skutečnosti ubližujete.

Je možností každého z vás pokusit se upustit od takových vašich rozhodnutí a postojů, která nevycházejí z čistých pohnutek a neslouží vašemu dobru.

To je ona zmiňovaná cesta – za každým vašim rozhodnutím se nebojte ptát „Proč“, až jedinou vaší odpovědí bude „Protože Láska“. Takovýmto odkrýváním jednoho tmavého závoje za druhým se ve vašem nitru dostanete až ke Mně.

Jakmile budete schopni pravdivě na sebe pohlížet – bez obav z ponížení pojmenovat vše slabé a bez pýchy pojmenovat vše vysoké, začnete s údivem hledět, jak snadno budete umět zužitkovat mnohé nauky a duchovní praktiky v běžném životě. Budete překvapeni, jak rychle budete chápat hlubinné principy, a začnou se vám odhalovat vyšší Pravdy. Budete schopni rozeznat, kterým směrem se máte ve svém vývoji vydat či kterým učením se zabývat, protože budete schopni správně rozeznat - díky plně rozvinutému vnitřnímu pozorovateli - kterou nauku si vybíráte, protože cítíte, že ji potřebujete projít ve svém růstu a kterou si vybíráte pouze pro její věhlas nebo proto, že vám dovolí vaše nitro obejít.

Prohlédnete motivy vašich rozhodnutí a to vám umožní nedělat ta z nich, která nevycházejí z čistých pohnutek.

Jakmile pochopíte, že vaše slabosti, nedokonalosti a selhání nikterak nesnižují vaši hodnotu, budete si je moci plně připustit a tím pádem udělat rozhodnutí, že z nich chcete vyrůst. Neboť není možné upustit od něčeho, co potlačujete.

Budete schopni prohlédnout vaše možné životní cesty skrze upřímné uchopení touhy a následováním vnitřního hlasu si vyberete tu, která bude pro vás tou nejlepší.

Mnoho moudrých již mezi vámi rozvinulo techniky, terapie a vysoká učení, která vám pomohou vyznat se ve vaší Duši a provedou vás vašimi bolestmi. Poznání vašeho nitra vám umožní odhalit i ty hluboké motivy a skryté dynamiky, které by jinak pro vás samotné bylo těžké prohlédnout.

Většina z vás se bude muset při nacházení vlastní hodnoty a budování sebeúcty vrátit do počátku svých životů, protože je pravdivým principem, odrážejícím se takřka ve všech oblastech vašeho života, že „bez pevných základů není možné stavět dům“.

Když nová Duše přijde na svět, obrovskou část jejího chování určuje prvotní pocit, který zakusí skrze přijetí či odmítnutí ze strany rodičů. Bolestnou pravdou je, že pokud dítě se již pod srdcem matky cítí nemilované či nechtěné, celý život je poznamenán právě tímto primárním pocitem nechtěnosti a nelásky. Tento nejhlouběji posazený motiv, často nevědomý a nepojmenovaný, je později zdrojem vašich nešťastných rozhodnutí odrážejících vaši nelásku k vám samým.

Vytváříte si zoufalé životy, protože vám rodiče nedali pocítit, že šťastných jste hodni. Nedokážete se milovat, protože jste se cítili od počátku odmítáni. Necítíte svoji hodnotu, protože jste nebyli s úctou přijati. Nevěříte, že jste důležití, protože jste se od narození cítili na obtíž. Nevěříte v jedinečný smysl vašeho života, protože od mala slýcháte, že jste omylem. Nemůžete uvěřit ve vaši Božskou jiskru, protože ti, kterým jste narození nejvíce věřili a kteří ve vás utvářeli obraz vás samých, vám říkali, že jste jen důsledkem hříchu či chyby.

Bylo vysokým pochopením mnoha Duší za poslední desetiletí, že bez zharmonizovaného počátku nebude kýženého konce. Následně se mezi vámi objevili Učitelé, kteří vám láskou, poznáním a revolučními terapiemi pomáhají zastavit pocity viny a bolesti valící se přes pokolení. Využívejte jejich pomoci a procházejte jejich učením neb ozdravný účinek pro vás bude obrovský.

Většina z vás bude na cestě růstu dříve či později nucena postavit se před vlastní rodiče a bez výčitek a nenávisti jim vrátit vše nedobré, co vám dali; s vděčností ocenit to dobré, co jste dostali, kdyby to měl být „jen“ život sám a s pokorou vyjádřit vaši lásku k nim – i když žijete v ukřivděném přesvědčení, že si ji nezaslouží – abyste ji nemuseli vyjadřovat následováním jejich nešťastných životů a opakováním chyb.

Pokud tímto pro vás často nejbolestnějším odhalením neprojdete, dříve či později vám nepřijaté bolesti a neodkryté motivy zabrání v pokračování růstu a nacházení Svobody.

Protože má-li cesta být jasná a zharmonizovaná, musí i její počátek být takový. A pokud takový nebyl, je vaší velikou příležitostí a pro hluboký klid nezbytností se s vaší původní rodinou vyrovnat a pocítit soulad se svým původem. Slovy velikého Učitele již byl vysvětlen smysl a podstata tohoto principu v mnoha skvělých dílech.

Ne proto, aby vašim rodičům bylo odpuštěno, ale proto, abyste vy pochopili, že „jim nemáte co odpouštět“ a přestali je vidět jako prvotní viníky a uviděli je pouze jako součást energetických kruhů. A ačkoli se ve vás teď při čtení tohoto vše vzpírá, mým Slibem je, že za tímto tmavým závojem na vás čeká veliká úleva a hluboký klid.

Na počátku bude vaše odvaha. A pak již na nic nebudete sami.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ - Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode