Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Uzřít své Božství

Každý z vás, kdo jedinkrát, byť na okamžik, spatří své Božství a aspoň jednou se vědomě nechá strhnout úžasem nad dokonalým systémem běhu světa plného nádherných koincidencí a možností, jak se rozvinout a vyrůst; každý, kdo se rozhodne pro cestu ke Mně a dovolí si pocítit se být bezpodmínečně Mnou milován; každý, kdo pocítí ne strach, ale pokoru před sílou Vesmíru, každý takový už neupustí od své touhy nalézt v sobě Dobro. Je to jeden z mých již zmiňovaných slibů, je to Boží zákon, na který se můžete spolehnout. Udělejte vědomé rozhodnutí, že se chcete stát lepšími, snažte se rozeznít vlastní Duši a upřímně naslouchejte svému vnitřnímu hlasu a uvidíte, že se vše stane jasnějším.

Je snadné podlehnout slabostem bez boje sám se sebou, naříkat na nespravedlnost Boha a krutost světa či své chování omlouvat jako strhnutí proudem většinové společnosti, kterému jste se pouze přizpůsobili.

Udělejte rozhodnutí se již takto nechovat.

Rozhodněte se stát se vyššími a lepšími a nalézt skutečnou Sílu. Takovou, která vám již nikdy nedovolí cítit se malý nebo bezvýznamný, nemilovaný nebo Bohem zapomenutý. Nikdo z vás takový nemusí být. Nikdo z vás takový není.

Prošli jste bolestným poznáním vlastní zodpovědnosti za vaše skutky a selhání? Uviděli jste malost, ze které vycházela mnohá vaše rozhodnutí? Našli jste odvahu uvidět mnohé, co jste nezvládli? A neslíbil jsem vám, že za každý vědomý krok k Pravdě se vám dostane radosti či odměny? Ne jako pozlátkového lákadla, ale prostě proto, že v Božím světě vládne přímá rovnováha a spravedlnost a pokud dovolíte, aby se Boží realita prolnula s tou vaší, není možné, abyste ji nepocítili. Takže k čemu bylo celé to zdrcující poznání sebe sama?

K tomu, abyste pocítili vlastní sílu. Obrovskou tvůrčí sílu, kterou jste zatím používali k nedobrým účelům, ale nic není ve Vesmíru nedobré a nic není náhoda. Takže k čemu to vlastně? Všechny vaše chyby, slabosti, podlosti či selhání mají v tomto koloběhu sebepoznávání své smysluplné místo, když si díky nim uvědomíte, jakým způsobem už svoji sílu používat nechcete. Našli jste odvahu uvidět svoji temnou stránku? Dobrá, tedy už víte, kým nejste. Jednou se pokloníte všem svým hříchům, protože díky nim a životu v nich a nespokojenosti z takového života vyplývající, uděláte rozhodnutí vydat se na cestu růstu a nápravy.

Mnoho moudrých mezi vámi vám může pomoci zakotvit se ve vlastním středu a nepodlehnout svodům a lidem, kteří vás stahují dolů, slibující rajské slasti za drobnou úplatu. Je mezi vámi již mnoho Učitelů, kteří vám pomohou nalézt nejvyšší představu o vás samých a naučí vás, jak se jí držet. Pak bude pro vás snadné nenechat se zmanipulovat k ničemu, co této představě neodpovídá.

Jakmile se skutečně pocítíte jako neustálí tvořitelé vašeho světa a prohlédnete tu dokonalou provázanost, se kterou vaše konkrétní rozhodnutí a skutky vytvářejí konkrétní důsledky a děje, a poznáte na základě vlastních zkušeností, že toto je neměnný a pravdivý vesmírný princip, o který se vždy můžete opřít a ze kterého můžete vycházet při vašem rozhodování, pak se vás zmocní hluboká pokora před tímto dokonalým systémem.

A jakmile si uvědomíte, že vy jste toho všeho smysluplnou součástí, že by žádný vír nevířil, energie neproudila a skládanka se nesložila bez vašich rozhodnutí a činů - jakkoli „dobrých“ nebo „špatných“, pak bez pýchy pochopíte, uvidíte a prožijete svoji důležitost a velikost.

Dalším stupněm ve vašem prozření pak bude to, že vaše tvoření a utváření světa, každý velký či malý čin, bude vycházet z vědomí a pochopení této Síly a z uzření vlastní Božskosti. Ve chvíli, kdy si beze strachu připustíte svoji zodpovědnost, budete opatrní a obezřetní při vašem tvoření. Veškeré nápady, myšlenky a konání budou odrazem vašeho uvědomění si sebe. Budou odrazem vašeho Božství.

To bude doba, kdy začnete nastolovat Ráj na Zemi. Nepotřebujete Boha, aby smetl všechny zlé a špatné, ve skutečnosti mezi vámi žádní takoví nejsou. Nečekejte, že Já na vás sešlu apokalypsu, po které začne těch několik přeživších znovu s čistým štítem.

Vy jste Bůh. Každý z vás. A máte všechny potřebné schopnosti a síly, pomoci a nástroje, abyste zlepšili a napravili váš život stejně jako svět.

Na právě popsané cestě prozření a vítězství nad vaší chutí popřít vlastní velikost se setkáte s krásnem a láskou, skutky a ději, které byste teď, ze své současné perspektivy nazvali nadpřirozenými.  Mým slibem vám je to, že v důsledku vaší snahy a duchovního růstu každý z vás pozná tu svoji část, která je jeho Nejvyšším dobrem. Začnete se rozvzpomínat. Každý právě tolik, kolik pro něj bude dobré a v tu chvíli potřebné.

To bude odměna za vaši odvahu a rozhodnutí vydat se do „boje s větrnými mlýny“.

Jakmile beze strachu přijmete přímou zodpovědnost za vše, za životy své, sdílenou zodpovědnost za životy ostatních a za vaši planetu, svět, jak ho teď vidíte a chápete, se začne nevyhnutelně uzdravovat a lepšit. Protože vaší podstatou je čisté Dobro - neboť Bůh je vaší podstatou, jakkoli zapomenutou - a vy začnete tvořit a konat v jádru této podstaty.

Ve chvíli, kdy si dovolíte žít v lásce a přijetí, přestanete se utěšovat tím, že aspoň někdy po smrti naleznete klid a život v míru, protože v něm už budete žít. Budete si naplno užívat radostí života a uvidíte jej tím, čím skutečně je a konečně vzdáte hold kráse, ve které žijete a tomu, čeho se vám dostává a projevíte vděčnost a pokoru nad tím, že můžete život vůbec zakoušet. Pak se budu i já radovat a prožiji naplnění, které mohu získat jedině skrze vás a vaši radost ze života a jeho hlubokého pochopení.

Součástí všeho toho prozření bude, že si začnete rozvzpomínat na důvod, proč žijete. Začnete dostávat odpovědi na vaši nejniternější otázku.  Začnete chápat smysl života. Nic není náhoda, a už vůbec ne něco tak nádherného a jedinečného jako jste každý z vás. Takže proč jste se narodili? Snažte se! Už zase vidím váš pochybovačný úsměv. Je prospěšnější si říci, že prozatím nevíte, než tuto myšlenku zavrhnout coby nesmysl.

Už jsme mluvili o záměrnosti Vesmíru a vašeho světa, jak by tedy bylo možné drobné částečky – vaše jednotlivé životy - něčeho tak smysluplného považovat za nahodilé?

Věřte, všichni jste přišli na svět s určitým Záměrem. To je vaše další podobnost se Mnou. Tak, jako veškeré dění a světy jsou součástí mého Záměru, tak se i vy rozhodujete o životech vašich. Všichni tvoříme. Co jste do vašeho světa přišli vytvořit vy? Vzpomínejte. Vyhledejte pomoc od těch, kteří se již rozvzpomenuli. Věřte, není jich málo.

Nedával bych vám tyto inspirace k přemýšlení, kdybych si nebyl jistý, že už je ve vašich schopnostech si vzpomenout.

Neciťte marnost a nevzdávejte se, pokud se vám stále nedaří uchopit v sobě to nejlepší anebo odolat slabostem a svodům. Není žádný trest, žádné peklo ani nekončící beznaděj. Vaším smyslem je růst a poznání a dosáhnete jej, bez ohledu na to, kolik životů k tomu budete potřebovat. Máte příjemnou jistotu - která vás ovšem nemá ukolébat k nečinnosti, nýbrž uklidnit a povzbudit – že můžete začínat znovu a znovu, tak dlouho, až se vám podaří vaše Záměry naplnit. Vaše neklidy, prohry a pocity marnosti, veškerá zklamání, jakkoli se vám jeví být nezměrná, jsou ohraničeny koncem vašeho života. Můžete začínat, kolikrát budete potřebovat, až jednou projdete životem jako vědomý člověk. Všichni se můžete zažít jako vědomý člověk s probouzející se duší až ke stavu bdělé Duše záměrně se zapojující do Boží práce.

Ostatní na vás počkají anebo se rozhodnou vám na vaší Cestě pomoci.

Ano, slyším vás – nechcete být považovány za pomatence nebo fanatiky, blázny či slabochy. Ale vzpomeňte na můj slib posílení na vaší Cestě. Není to princip něco za něco, tak jak to znáte z vašeho světa. Dobro a štěstí ve fyzickém životě je nevyhnutelným důsledkem následování dobra vyššího. Tak to zkrátka funguje, není to lákání vás, je to projev vesmírných zákonů ve všedním životě. Pocity štěstí a naplněnosti, pokojnější životy a vyplněná přání vycházející z vaší Duše jsou má povzbuzení a ujištění, že jdete správnou cestou. A buďte si jisti, že čím více Mne budete hledat a také nacházet, čím více budete vidět vaši podobnost se Mnou, tím méně vám bude záležet na mínění druhých a tím méně budete potřebovat jejich souhlas či ujištění. Čím více Mne budete následovat a mezi moudrými a rozvzpomenutými nacházet své místo, tím méně vás bude zajímat, jak vás vnímají ostatní.

Nikoli jako projev povýšenosti a arogance. Ale v důsledku odhalování a poznávání Boží reality, začnete druhé lidi vidět jako stále hledající. Nebudete se na ně dívat dotčeně ani uraženě, s nenávistí ani odsuzováním. Místo toho pochopíte, že jejich srážení vás není projevem zla v nich, ale že je to jenom podvědomý strach uvěřit Cestě, kterou vy již žijete. A že nátlak na vás nedělají ve zlém, jakkoli nepříjemné to může mít pro vás důsledky, ale jenom proto, že se jim zdá snazší vás odradit, než se také vydat na cestu duchovního probouzení.

Buďte stateční a ještě více se o Mne opřete. Věřte vnitřnímu hlasu a síle, kterou vám dává vaše Duše. Chápejte takové chvíle ne jako mučednické odloučení od ostatních, ale jako příležitost zkoušky. Uzřete tyto chvíle konfrontací správně – Vesmír vás nevystavuje útokům, jak by se mohlo zdát. Ve skutečnosti jste se vy sami rozhodli, že už jste dost silní a připravení ukázat ostatním vaše rozdílné vnímání světa. Rozhodli jste se vyzkoušet sami sebe, proto vás potká situace, která vám toto umožní.

Vaše probouzející se vědomí a chápání odhalených Pravd neprokážete nekonečnými hádkami ani odvrácením se od ostatních, které začnete považovat za méněcenné v jejich nevědomosti. Vyvarujte se povýšenosti, mučednický postoj osamoceného „osvíceného“ může být tak svůdný!

Ale nezavrhněte ani sebe, nelamte nad sebou hůl a nevnímejte se jako slabí a nehodní, když se vám v těchto chvílích zkoušky nepodaří udržet úroveň vnímání a dostát nejvyšší představě o vás samých. Když podlehnete strachu kolem sebe, neodoláte tlaku, popřete poznanou Pravdu a vše odvoláte. Když popřete probíhající duchovní probouzení, připustíte existenci nic znamenajících náhod, zbagatelizujete sílu myšlenky a vítězství dobra pošlete zpět do říše pohádek. Když se znovu připojíte do proudu nevědomých. Netrestejte se vnitřní bolestí.

Věřte, že Já necítím zklamání, ale jen velikou radost, že jste se alespoň pokusili, obrovskou radost, že jste se na chvíli pozdvihli a žili v souladu se svojí Duší a vím, že se vám znovu podaří naleznout to nejvyšší ve vás.

A až odoláte pokušení sebe zavrhnout a k ostatním pocítit zlobu, že vás stáhli zpátky, vzpomeňte na jeden z vesmírných zákonů – vše má svůj smysl a důvod. Z této perspektivy znovu pohleďte na své „selhání“. Proč jste v sobě nedokázali pocítit dostatek jistoty a nezlomného přesvědčení, že žijete v Pravdě a pochopení běhu světa? Jaká zatím neprožitá a nepřiznaná vaše slabost vám vzala sílu? Jaký skrytý motiv vašeho jednání ještě nebyl pravdivě pojmenován?

Přesně to totiž potřebujete k tomu, abyste si příště své vědomí udrželi, tlaku odolali a setrvali v Lásce, přesto, že ji nebudete právě dostávat. Abyste čerpali z Božího zdroje sílu - ve chvílích, kdy vám všichni budou energii jenom brát.

Nepochybujte, každý stupeň hlubokého sebepoznání vás posílí a vaše vědomí pozdvihne na další úroveň, ze které již nebude možné spadnout. Každé další hluboké pochopení vás samých vám může dopomoci k Univerzálnímu poznání, díky kterému projdete příští zkouškou ještě více zakořeněni ve vlastní síle.

A jakmile se posílíte a vydáte se znovu po duchovní cestě růstu, hledejte, přemýšlejte a ptejte se své Duše, jak nejlépe se můžete v tomto dění a obrovské změně globálního vědomí zapojit. Věřte, že stejně jako každý má svůj úkol k růstu v tom kterém životě, tak každý se rodíte s možností, jak se přímo či nepřímo zapojit do tohoto Božského proudu rozvzpomínání a tento tok posílit a podpořit.

Nevěříte? Ale to jen proto, že nevidíte princip, podle kterého se toto děje a veškerý vývoj řídí. Dovolte mi ukázat vám cestu k tomuto poznání.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode