Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Zastavit nepřítele Láskou

Před tisíci lety jsem řekl, že „Všechno je láska“ a že „Máte milovat své nepřátele“. Teď, v dobách, kdy nitra mnohých z vás sužuje strach ze sebezničení a beznadějně se vzdáváte vize o světě v míru, připomínám, že Láska je jediný způsob, jak můžete zastavit své nepřátele. Ne zbraně, taktika či zastrašování. Můžete nejpočetnější armádu bojovníků zastavit Láskou.

Počkejte, nikdy jsem vám nelhal. Dávám vám inspiraci, hloubejte nad ní a nepochybujte o její pravdivosti a reálnosti. Vím, že zatím to mnozí z vás nepojmou jako fakt, ale také vím, kolik z vás v sobě právě teď pociťuje, že by to mohla být pravda a budou se snažit ji pochopit. Je to ve vaší moci, dokážete neskutečné a veliké věci.

Na vás je nádherné a velmi Božské, že jakmile máte nějakou vizi nebo představu, jakmile si stanovíte cíl, ve který uvěříte, vždy jej dosáhnete. Sice je pro většinu z vás stále nepředstavitelné, že Bůh by mohl být ve vás, je to ale právě Boží síla a schopnost, díky které jste vždy dosáhli i těch cílů, které byly za vaším prozatímním horizontem.

Nabízí se otázka, proč tedy váš svět vypadá tak jak dnes vypadá. Problém není ve vašich možnostech, ty jsem vám dal neomezené, ani schopnostech, ty máte nekonečné. Potíž je v tom, jaké cíle si stanovujete a jaké své představy naplňujete. Jste schopni něčeho tak náročného a ve vašich dřívějších životech nepředstavitelného, jako je postavit raketoplán a fyzicky se dopravit do hloubky Vesmíru, ale považujete za nedosažitelné jednoduché principy, které vám nabízím. Jste schopni dostat se do kosmu a ještě takové výpravy v duchu vydávat za hledání Boha a propojování sebe s vesmírem, ale je nad vaše schopnosti Mě v tichosti hledat v sobě. Řeknu vám, proč to tak je. Říkáte, že ve Mě věříte a že Mě hledáte, a proto že jste schopni překonat i něco tak silného jako je přitažlivost Země; tvrdíte, že Mě chcete nalézt tak moc, že podniknete i náročné výpravy do hlubin oceánu či vesmíru, a jako důkaz podáváte překonávání překážek a putování po krkolomných cestách. Opět jsou vaše argumenty vaší výmluvou! Pravda je taková, že volíte snadnější cestu a právě proto Mě hledáte v hlubinách či dálkách světů. Protože jinak byste ve svém hledání neopomíjeli místo, kde Mě můžete uvidět nejjasněji a uslyšet nejhlasitěji. Protože se nechcete postavit jediné překážce, která stojí mezi námi, největší výzvě a nejhlubšími strachu, a tou je vaše sebepoznání. Protože temnoty a neznámé Vesmíru vás děsí méně než temnoty, které nosíte v sobě.

Ale nepřipouštím nic než vaši odvahu a vidím, kolik z vás již prošlo hlubokým sebepoznáním, postavili se všemu nedobrému v sobě a po projití temným údolím své lidskosti uviděli, že ve světě jako takovém není zlého nic. Poté, co pojmenovali všechny své démony, uviděli, že žádný z nich nepocházel ode Mě. Že žádný nebyl skutečný. To jsou ti, kteří na Mě hledí a beze strachu říkají: „Jasně tě vidím a chápu. A bez pýchy žádám víc. Jsem připraven prožít se jako Bůh.“

Nejvyšším a jediným pravdivým způsobem, jak zastavit útočníka, je Láska. Toto prohlášení odráží absolutní Pravdu, není relativní. Je to fakt, neměnný, čistý a hlavně doslovný. Nezdá se vám to možné, ale to opět jen proto, že nevidíte způsob, jak toho dosáhnout. Nerozumíte zákonitostem a zlatým nitkám, které vás dovedou až k tomu, že pohlédnete na útočníka a řeknete „Dost.“ Ale tato kniha je právě o odkrývání smyslu.

Zastavte se a zhluboka se nadechněte. Chci – a toto slovo užívám málokdy, chci, abyste pochopili, že to, co teď budete číst, myslím doslova. Kvůli vám. Cesta, kterou vám teď popíši, je v Lásce nejúčinnějším vypořádáním se s kýmkoli, kdo se chová odlišně od své podstaty.

Vy, co zesměšňujete či nevěříte, konejte tak beze strachu klidně dál, udělejte pro sebe ale alespoň to, že se pokusíte přijít na důvod, proč tak konáte. Ale nemusíte nic, Mě neurazíte a ani Pravda nepřestane pro váš posměch být Pravdou.

Ale vy, co věříte a čtete s nadějí, pociťujete probouzení či odhodlání, proberte se do maximální bdělosti. A hlavně neudělejte to, že další řádky posoudíte jako vysokou filosofii či nedosažitelné odhalení, které na vás čeká někde ve sféře mezi životy.

Odkrytí tajemství, jak Láskou zastavit meč útočníka je jedním z nejvyšších poznání a umění a nečekám, že to můžete běžně uvést v praxi vašich dnešních životů. Ale nepochybujte, že je to fyzicky možné, přijměte následující slova jako jeden z cílů, ke kterému můžete směřovat bez jakýchkoli pochybností, že je to cíl reálný a dosažitelný.

V tuto chvíli již není místo pro slova jako „hluboké pochopení“ či „neochvějná víra“. Pokud chcete dosáhnout poznání, jak Láskou, tedy nehmotnou energií, proměnit chování útočníka, tedy hmotné energie, váš život již nemůže být prodchnut hledáním, ale absolutním prozřením, klíčem není věřit, ale vědět. Jasně vidět proudící energii, takřka pod prsty cítit vibrace světa a dokonale uvidět pravdu teze, že nejsme Duše v těle, ale tělo v Duši (jak jsem již skrze slova jednoho z mých velikých Poslů dopodrobna vysvětlil), a že nikdo z nás nemá začátek ani konec. Takřka fyzicky uvidět, jak jsme všichni Jedno. Zastavit agresora Láskou, může jedině ten, kdo v útočníkovi neuvidí nepřítele. Kdo v něm neuvidí nikoho jiného než Duši. Ne stejnou, jako je on sám, takový člověk musí uvidět, jak Duše útočníkova je Duší jeho, že Duše jich dvou jsou neoddělené a jak prostorem mezi fyzickými těly protéká ta stejná energie, ze které je jejich společná Duše.

Takové prozření je naprostým vyvrcholením a dokonalým propojením všeho, co jste na předchozích stránkách přečetli.

Jedině ten, kdo dokonale prohlédl ze světa relativity a ani při pohledu do hlavně zbraně nepřijímá nic než nejvyšší Realitu; ten, kdo ani okamžik před posledním výdechem nepochybuje o tom, že vše je, jak má být a kdo ani v nejtěžší chvíli nepřestává vidět Smysl a necítí strach, může vytvářet tuto Realitu sílou své myšlenky i v těžkých vibracích relativního světa.

Protože takový člověk žádnou chvíli nepociťuje jako nejtěžší, ale každý okamžik vnímá jen jako Příležitost. Protože takový člověk nechce svojí vůlí prosadit žádné vyústění, netrvá na výsledku podle svých představ, neboť ví, že žádné vyústění pro něj není horší než jiné. Nežádá ničeho a přijímá všechno, protože ví, že žádné vyústění nevede jinam než v Pravdu a Boha.

Takového nadhledu není nikdo schopen jen na základě víry, takové perspektivy můžete dosáhnout jedině na základě vědění a poznání, jasného uvidění dokonalého propojení všeho skrze Smysl. Smysl jasně svítící a stokrát ověřený důkazem v podobě vlastního prožitku. Proto všechna má předchozí slova, všechna vysvětlení krůček po krůčku a nabádání, abyste se nebáli ověřit vše, co říkám, ve vlastních životech.

Cestou, jak zastavit letící pěst, je hluboce milovat toho, komu patří. Úkolem pro ty největší Mistry je v takovou chvíli ani v nejzazším koutu své Duše nepocítit nenávist, strach, ani zhnusení, povýšenost ani zadostiučinění, pochybnost ani nejistotu. Protože pocity jako nenávist či strach před útočícím vás povedou k oddělenosti. Pochopte – není možné cítit se být Jedno s někým, koho se bojíte. Není možné být Jedno s někým, nad kým se cítíte povýšeni.

Klíčem je nepociťovat žádnou potřebu, aby pro vás situace dopadla dobře, nesnažit se z toho „vyklouznout“. Taková chvíle je pro vás Příležitostí uvidět, jak moc jste schopni sledovat Boží Záměr nad Záměrem svým. Co chcete? To, co považujete za pro sebe nejlepší nebo to, co je v Pravdě nejlepší? Jste člověk sledující svoji Vizi nebo jste součást proudu následující Nejvyšší Vizi? Tato chvíle je pro vás Příležitostí uvidět, jak moc jste schopni upřímně odhalit své motivy, jak hluboce jste se dostali ve svém sebepoznání a v pochopení vesmírných principů.

Hledíte do tváře útočníkovi a necítíte žádný strach, protože víte, že už za okamžik buďto prokážete své Poznání nebo dostanete další příležitost se posílit. Obojí je pro vás dobré.

Hledíte do tváře útočníkovi a necítíte bolest ze žádné utržené rány, pociťujete jen smutek nad jeho neprobuzením a cítíte touhu mu pomoci. Slyšíte jeho křik, ale necítíte se ohroženi, slyšíte jen, jak se snaží vykřičet ze své bolesti nad odloučenosti od své Duše.

Hledíte do tváře útočníkovi a vidíte sebe. Možná v minulém životě? Možná v tomto, kdybyste udělali jen pár rozhodnutí jinak?

Hledíte do tváře útočníkovi a vidíte někoho, kdo nedostal tolik, co vy. Pociťujete vděčnost a touhu právě teď mu dát.

Hledíte do tváře útočníkovi a nechcete, aby vás zabil. Ne proto, že máte strach zemřít, ne proto, že vy jste jedineční a nemělo by se vám to stát. Ale proto, že když vás zabije, nepromění další a velikou Příležitost. Bude zase o kousek dál své podstatě. Ale možná taky ne, protože vše je, jak má být, takže se o něj nemusíte bát. I když v této situaci neobstojí, jistě ještě dostane další šanci „obstát“.

Hledíte do tváře útočníkovi a jediná realita, kterou připouštíte, je zákon, že „každá situace má ve vesmíru řešení ku nejvyššímu užitku všech zúčastněných“.

Hledíte do tváře útočníkovi a nevidíte člověka se zbraní, ale jen do určitého tvaru nahuštěnou energii, plnou negativních emocí a náboje, který není její podstatou.

Hledíte do tváře útočníkovi a necítíte nic než Jednotu. Jasně vidíte, jak se skrze zlatá vlákýnka přelívá energie mezi vámi, bytostně cítíte, jak jste spojeni, vidíte, jak se prolínají vaše Duše, a přestáváte rozeznávat, kde končí tělo jeho a začíná vaše. Vidíte Záměr Duše a její bolest nad tím, jak se s tímto Záměrem míjí.

Udržíte si své vibrace a tváří v tvář smrti necítíte strach, protože už víte, že smrt je jen cestou ke Mně a netřeba se jí bát. Nebojíte se ani odejít ze svého života, protože víte, že budete mít další.  Na ničem nelpíte, po ničem nepachtíte. Nepřijímáte nic než nejvyšší Smysl. Veškeré Boží konání je dobré a smysluplné ve všech nitkách z něj se odvíjející. Nepřijímáte nic než tuto Realitu a tvůrčí sílu čisté myšlenky.

Ve chvíli, kdy to může vypadat, že jsem vás opustil, se o Mne opíráte silněji než kdy jindy. Udržíte si úroveň svého vnímání a zůstáváte ve světě Boží Reality a v tomto světě také hledáte odpověď na otázku, jaké vyústění této situace je nejsmysluplnější a nejlepší pro všechny. Jste velmi klidní a přijímáte jakoukoli odpověď.

 

-----

 

Hledíte do tváře útočníkovi a víte, že vás nezabije. Dokážete jasně pojmenovat každý svůj pocit i pohnutku. Žijete v uvědomění a skrze odpovědi svého nitra víte, že jste si tuto situaci nepřivolali. Ale jste v ní, a jelikož víte, že nic není náhoda a že jste stavěni jedině do takových situací, které můžete správným uchopením zvládnout ku svému nejvyššímu užitku, víte, že i tato situace má v jednom ze svých možných vyústění šťastné řešení pro všechny zúčastněné. Vaší příležitostí je takové řešení si představit a poté vytvořit.

Hledíte do tváře útočníkovi a víte, že vás nezabije. Proto, že by to nemělo žádný Smysl a bylo by to projevem neproměněných Příležitostí.

Útočník nemá ani potuchy, jak důležité rozhodování se právě děje na úrovni vašich Duší, ale to nevadí, protože vy víte a bez pýchy cítíte, že máte dost síly i pro něj. Necítíte nic než Lásku a toužíte se projevit jako Bůh. Prostě proto, že můžete. Proto, že tak je to dobré. Proto, že vidíte v každé situaci řešení v Pravdě nejvyšší Reality a nejen, že necítíte pochybnosti, že je možné v této Realitě žít, vy víte, že v ní žijete.

Jste Bůh, Láska a Jednota a je pro vás snadné tuto Vizi poslat skrze zlatá vlákýnka i útočníkovi. A on ji přijme, protože každá Duše ví, kým je a když je rozvibrována Láskou jiné Duše, žádná mysl ani tělo ji nezastaví. Skrze tisíce energetických vlákýnek se stáváte jím a on vámi a to je okamžik zázraku.

Sílou vaší myšlenky, touhy, lásky a vědomím spojitosti vás obou vytvoříte Realitu. Takovou, která bude ku nejvyššímu užitku zúčastněných. Z nejryzejších úmyslů, nejvyšších schopností a nejhlubšího uvědomění pohlédnete na letící kulku či pěst a poté tuto realitu odmítnete. A nepochybujte, že ta část energie, která je méně vědomou, se snadno podvolí té, ze které čiší Božské uvědomění.

Jak se toto vše projeví ve fyzickém světě? Mám radost, když se dožadujete konkrétní odpovědi, takže přemýšlejte - co se asi stane, když se hmota podvolí myšlence? Jak to asi vypadá, když Duše dojde okamžitému prozření? Co se bude dít, když se před Záměrem Boha i relativní hranice času podvolí Realitě?

„Na počátku bylo Slovo“. Či spíše Myšlenka, řekl bych. Nepochybujte, že v Božím světě je několik absolutních a neměnných Pravd. Síla Myšlenky patří mezi ně.

Vaším motivem nebyl strach ani manipulace, ani sledování vlastního přežití, ani chuť si ověřit, zda tento princip funguje. Vy zkrátka víte, kdo jste a znáte své možnosti a jen se chováte v souladu s tímto uvědoměním. Na tom není nic zázračného, je to naprosto logické a smysluplné.

Ze začátku knihy jsem řekl, že většina z vás se nachází na první úrovni vnímání vaší reality. Tak je to v pořádku, ale vězte, že jste obklopeni světem, který prozatím očima nevidíte. Když se dnes díváte na člověka, vnímáte jej jenom jako fyzickou postavu, ale jakmile se dostanete na další úroveň vnímání, uvidíte víc než jen tělo. Energetický obraz popsané situace vypadá takto:

Stojí dva shluky energie naproti sobě – jedna je Láska a druhá je Strach převlečený do zla. Jediná kapka energie Lásky má větší sílu než sto kapek energie Strachu. Ptáte se: „Tak proč je tedy tak těžké se zlem bojovat?“ Vaše otázka je odpovědí. Musíte pochopit, že dokud budete se zlem bojovat, nemůžete ho porazit. Musíte pochopit, že vaším úkolem není zlo porazit. Vaším úkolem je pochopit, že zlo neexistuje. Dokud se zlem bojujete, dodáváte často neutrální energii negativní náboj. Se zlem nemůžete bojovat, zlo musíte milovat. Musíte se na zlo dívat a jasně si uvědomovat, že se díváte na Lásku, která si nemůže vzpomenout, že je Láska a proto je Strachem projevujícím se jako zlo. Největší zlo vychází z vašeho největšího strachu. Ti nejhorší mezi vámi mají největší strach. Největší podvědomý strach vás všech je, že nejste milováni. Proto je na zlo největším lékem Láska.

Stojí dva shluky energie naproti sobě. Láska se dívá na zlo a už nevidí žádné zlo, vidí jen Lásku. První energie ví, že je Bohem a ví, že i druhá energie je stejně velkou částí Boha. Bez ohledu na to, jak moc se druhá energie projevuje negativně, první energie v ní vidí stále jenom Lásku. Láska vždy vítězí.

První energie ví tak moc, že je Bohem a Láskou, že nepřipouští nic jiného o druhé energii. A taky ví, že je s druhou energií propojená v Jedno a tak jí skrze vlákýnka energie, která procházejí oběma a pokračují dál, tento obraz pošle. A toto Božské uvědomění, ta jistota slovy nepopsatelná, způsobí prozření druhé Duše. Klíč je v tom, že Láska si musí být natolik vědomá sama sebe, že její vědomí skrze zlaté vlákýnko přeskočí na Zlo. Zlo uvidí samo sebe očima Lásky. To je okamžik, kdy se Zlo rozvzpomene na to, že je Láskou. Obě energie se prolnou v Jedno a zůstává náboj té vědomější z nich.

Zlo nemá být přemoženo, zlo nemá být potlačeno. Zlo může být pouze přeměněno. Žádná energie nemůže vymizet, proto není cestou snažit se zlo potlačit. Energie se může pouze přeměnit na jinou energii. Je vaší schopností zlo přeměnit na Lásku. Ale nejdříve si musíte být plně vědomi toho, že jste Láskou.

Otázka pro vás zní: „Jsem já natolik Láskou, aby on přestal být zlem?“

 

Je to napsáno ve všech vašich moudrých knihách, hlásali to všichni vaši svatí, je to refrénem v tisíci vašich písničkách a pointou ve stovce pohádek. Slyšíte to ve vašich kázáních, nosíte tato slova na tričkách, čtete to v básních. Vaším úkolem je pochopit, že ta pravda je doslovná – „Největším lékem je Láska.“

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ - Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode