Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Zlo - pochopit smysl, zužitkovat účel a nechat zlo odejít

Nemusíte mi věřit a nezlobím se za vaše odmítnutí či výsměch, ale nepochybujte, že vysílání pozitivní energie, zaměření se v druhých na to dobré a hledání vlastního Božství je jedinou cestou, jak nastolit ráj na zemi. Jak vymýtit zlo a bídu, hlad, utrpení a utlačování, kterého jste ve stejnou chvíli tvůrcem i obětí. Je to jediný způsob, jakkoli se vám to může zdát neuvěřitelné, naivní a příliš jednoduché.

Ale Pravda je taková! Pravda je jednoduchá, snadno pochopitelná, čistá, jasná a logická. Není skryta v teologických doktrínách ani v přetěžkých filosofických obratech. Pravda je na všechny situace aplikovatelná, všechny děje zahrnující a projevuje se stejným způsobem v nejvyšších principech stejně jako v detailech. Pravda pojmenovává nezvládnuté strachy a dává odpovědi na všechny otázky, aniž by do Duše vnášela strach či pocit pokoření. Odpovědi vše vysvětlující, konkrétní, nic nepřekrucující, a jen naději a sílu dávající. Pravda je tichá a přitom ji slyší všichni, kdo chtějí, je jemná a přitom má sílu měnit svět. Je láskyplná, a přesto vítězí nad vším hrůzyplným. Je mírná a přesto vás dokáže vyburcovat ke skutkům dotýkajících se nebes. Pravda je nezmanipulovatelná, není flexibilní, abyste ji mohli „natáhnout“ a vměstnali do ní i ta tvrzení, která právě potřebujete pravdou nazývat.

A můžete své zbrojení a válčení stavět do pravdivého světla jakkoli chcete, ale pravdou zůstává, že násilí, zbraně a manipulace nejsou cestou ke smíru mezi vámi. Můžete před tímto faktem stále uhýbat a dovolovat svým vládám i nadále vydávat své výbojné, násilné a mocenské záměry za nastolování míru na Zemi, ale dělejte to s vědomím, že v následcích takovýchto rozhodnutí budete žít. Konejte tak, pokud chcete, ale uzřete vaši zodpovědnost a přestaňte mě obviňovat, do jakého krutého světa jsem vás uvrhl. Ne kvůli mně, mě vaše obviňování neuráží, ale kvůli sobě – protože alibistické zříkání se zodpovědnosti za stav vašeho světa vám nedovolí uvidět se jako možní tvůrci světa milosrdnějšího. A dokud se neuvidíte jako tvůrci možného lepšího světa, nebudete schopni takový svět nastolit. Ale to se vracíme ke slovům prvních kapitol.

Již dlouhé věky žijete ve válkách a hrůzách, které si sami způsobujete v „zájmu nastolení míru“ či „hájení vyšších ideálů“.

Mysleli jste, že klid a pocit bezpečí vám zaručí silné zbraně a armády, tak jste je budovali a snažili se s jejich pomocí dosáhnout míru (málokteré vaše chování vykazuje větší rozpor a absurditu, málokdy je cesta tak mylná svého cíle. Vždyť se zamyslete – „mír pomocí boje.“), ale po dlouhých a bolestivých zkušenostech zjišťujete, že války nekončí a mír na vaší planetě nenastává. A i když už jste z vašich násilných výpadů a pokořování druhých sami znechuceni a smutni, a mnozí z vás naplňují kolektivní vědomí lidstva odevzdanými představami, že svět by měl být zničen pro svoji zkaženost a krutost, stále se chováte stejně. Stále se křečovitě držíte svých starých systémů a postojů, přesto, že už sami cítíte, že neslouží ku vašemu dobru.

Procitněte a uzřete, že takřka všechno vaše válčení a bolest vede jen k dalšímu válčení a bolesti. V pravdě zákona zachování a násobení energie. Proto jsem se vám snažil objasnit v předchozích kapitolách jasné návaznosti tohoto principu. Když s někým válčíte - či se jen neustále přete v práci - negace se stupňují a vy poté žijete v následcích.

Řešením není žehrat na moji krutost, řešením je přijmutí a pochopení zákonů o energiích a život v jejich souladu.

Protože pokud je nejvyšší Pravdou a jedinou stavební látkou všeho energie, Jediná, Dobrá a Božská - jaká jiná než tyto hodnoty zahrnující by mohla být pravdivá odpověď na otázky světa, který sám je stvořen z této energie?

Slyšel jsem od vás již mnohokrát, že vítězství nad veškerým zlem ve světě je nemožné. Připadá vám, že zlo má ve vašich životech své místo, protože je projevem vyššího principu zla – ďábla, stejně jako dobro je projevem existence Boha. V kontextu tohoto přijímáte zlo jako nutnou součást rovnováhy na Zemi.

Pevně doufám, že ku vašemu dobru a možnosti růstu již chápete, jak a proč mezi vámi začaly kolovat strachuplné představy o ďáblu. Mnoho o tomto již bylo napsáno, vše bylo vysvětleno, krůček po krůčku.

Ďábel neexistuje.

Ve světle této Pravdy ztrácí zlo svoji obhajitelnou pozici coby „něčeho nutného k zachování rovnováhy“. Ve chvíli, kdy již nemůžete „omlouvat“ zlé projevy mezi vámi jakožto pochopitelný důsledek vyšší a mocné entity tohoto náboje, podrobte ho znovu vašemu zkoumání.

Ano, jako vše ve Vesmíru, i zlo mezi vámi má svůj smysl. Ale jenom ve vašem světě, současném a vámi teď tvořeném. Když pominu ironii tohoto vašeho vnímání zla ve vašem světě jako přirozeného - přesto, že právě v tomto světě, v němž jeho existenci tolerujete a vnímáte jako přirozenou, jste nešťastni, což samo o sobě nedává smysl, protože vše, co je „přirozené“ je primární, a všechno takové je dobré - věřte, že váš svět není konečný.

Ano, i zlo má svůj význam a smysl, jako vše v Božím světě, ale vy jeho skutečný význam zatím nevidíte.

„Démon, jehož pojmenujete, zmizí“.

Jediná a možná cesta, jak může „zlo“ z vašeho světa vymizet (z nejvyššího pohledu neexistuje žádné zlo ani dobro, protože všechno směřuje k Jednomu, ale budu toto označení používat i nadále pro vše, co se ve vašem světě projevuje jako opačná polarita toho, co vnímáte jako dobré), je pravdivě a upřímně na něj pohlédnout a pojmenovat důvod jeho existence.

Dokud budete zlo mezi vámi pouze potírat, uhýbat mu, bát se ho, předstírat, že neexistuje nebo naopak předstírat, že jeho existence je v pořádku – nikdy z vašeho světa nevymizí.

Toto dále vysvětlím, aby má slova nebyla účelově překroucena.

Samozřejmě, že máte zlé projevy jedinců ve vaší společnosti potírat, a za jejich prohřešky proti zákonům, které jste si stanovili, je trestat.

Teď ovšem budeme hovořit na energetické úrovni, jejímž zvládnutím pak bude jasný projev na úrovni fyzické.

Potřebujete si uvědomit, že jakékoli sankciování nedobrého chování – jakkoli je nezbytné k udržení chodu vaší společnosti – je pouze vypořádávání se s projevy zla a jeho důsledky ve fyzickém světě. Bude pro vás dobré, když pochopíte, z čeho a proč zlo vzniká.

Pak teprve můžete jeho vznik a samotnou existenci ovlivnit. Když pocítíte svoji schopnost ovlivnit samotný vznik zla, možná už se nebudete muset tolik vypořádávat s následky jeho existence.

Růst a vývoj společnosti je veliký úkol. V tomto kontextu platí to, co říkají pochybovači – ano, způsobem, jakým se dnes snažíte a v perspektivě, z jaké dnes posuzujete zlo, není možné ho z vašeho světa vymýtit. Jdete na to totiž odzadu – trestáte až důsledky ve fyzickém životě. Je skvělé, když pracujete na prevenci v sociální a psychologické sféře, je ale třeba začít od kořenů a pochopit energii a smysl zlých projevů také na úrovni nehmotné.

Váš strach pohlédnout zlu do očí a pořádně jej probádat je projevem vaší nedůvěry v má slova, že „vše má svůj Záměr“ a že „vše na tomto světě vychází z Boha“.

Bojíte se zla, nechápete ho a zdá se vám nevypočitatelné, a proto mu uhýbáte.

Vzpomeňte – Pravda je ta esence, kterou lze nalézt v nejvyšších principech stejně jako v nejmenších detailech lidství. A stejně jako platí, že život každého z vás má svůj Záměr, tak platí, že i „zlo“ ho má a že projevy, které je možné nazývat zlými, mají svůj smysl. A vše, co má smysl, jej může také ztratit. Ale je nemožné v celém Vesmíru, aby se jakákoli energie „ztratila“ nebo „vypařila“. Energie se může pouze přeměnit. Protože vše je vývoj. Takže výstižněji – vše, co má svůj smysl, jej může také naplnit.

Pohleďte odvážně a nebojte se ptát do co nejniternějších detailů - blížíme se odhalení. Za každou vaší otázkou jděte vždy dál, pak se doberete Pravdy. Většina odpovědí, které si dáváte, nebývá konečná. Proto se vždy znovu ptejte „proč“, dostanete se do úžasných hloubek. Že jste na konci řetězce, poznáte, když jedinou možnou odpovědí na vaši otázku bude „Protože Bůh“ nebo „Růst“ nebo „Láska“.

Faktem je, že zlo mezi vámi existuje, jeho negativní projevy zažíváte každý den, to se nedá popřít. Další fakt, ze kterého můžete ve svém bádání vycházet je ten, že vše je stvořeno z Boha. Tedy i energie projevující se jako „zlo“. Další, stále platící pravdou je, že vše vycházející z Boha – a tím je vše - slouží Božímu účelu a v konečném důsledku má napomoci realizaci Božího plánu. Protože v Nejvyšší vizi všechno a všichni směřujete k Dobru. Z toho vyplývá, že i zlo, přesto, že se vám tak ve svých dílčích projevech nejeví, v konečném důsledku slouží Dobru.

Nebojte se tedy ptát – jaký je nejvyšší Záměr a primární důvod veškerého zla mezi vámi?

Odpovědí je, že smyslem zla je váš růst.

Prožití zla vám má poskytnout zkušenost toho, co nechcete. Setkání se zlem a vaše znechucení a smutek vzešlé z takového setkání má být hnacím motorem při vašem rozhodnutí, že TOTO NEJSTE VY. To jsem již vyjevil a nezbytnost prožití sama sebe jako toho, kým nejste, jakožto nástroje k rozvzpomenutí se na to, kým skutečně jste, jsem již odhalil a jasně vysvětlil v nádherném díle.

Ale vy, místo abyste toto osvětlení a odhalení uchopili, pracovali na něm a proměnili ho ve zkušenost, stále volíte více cestu slabosti a pohodlnosti. A stále setrváváte ve své volbě se zlem žít a hledat způsoby, jak jej „obcházet“.

Zvolili jste cestu kompromisů a uhýbání, místo, abyste se mu postavili a přerostli jej, když vám stojí v cestě k vašemu štěstí, lásce, míru a konečně Božství. Naučili jste se přijímat násilnosti, agresi a války jako nedílnou součást vašeho světa, zabírající velikou jeho část a ubírající spoustu vašeho prostoru, a často odevzdaně přijímáte jejich existenci jako neměnný fakt.

Neměnné a nekonečné bytí zla ale není jeho smyslem.

Vzpomenete si ještě, jak nádherný a posilující pocit to byl, když jste v dětství věřili poselství pohádek? Pamatujete, jaké bezpečí poskytovalo vaše přesvědčení - ne víra, ale jistota - že láska a dobro zvítězí? Jelikož jste ale na vaší cestě životem sbírali zkušenosti, ve kterých jste odraz této pravdy nenašli, vzdali jste se jej. Jakkoli bolestný to byl pocit, že není žádné všemocné dobro a vy že nejste pod jeho ochranou, jakkoli bylo strachem a nejistotou naplňující, když jste přestali věřit v ochranu andělů, k nimž jste se jako děti modlili, jevilo se to být snazší než zažívat neustálá zklamání při hledání dobra kolem vás.

Ano, to je také řešení, také je to možnost a způsob jak žít - smířit se s faktem, že jelikož vpouštíte a tolerujete ve svých životech tolik negativního, zbývá v nich méně místa pro dobro a lásku. Je to způsob, je to vaše volba.

Je to vaše rozhodnutí a já jej respektuji, ale věřte, že to není rozhodnutí hodné vaší velikosti. Je odrazem vašeho strachu, že se zlu nemůžete postavit, že nemůžete zlo přerůst. Ale každé rozhodnutí vycházející ze strachu je mylné. Ukázal jsem vám již mnoho vašich podobností se Mnou, vyjevil mnoho Božských principů ve vás a utvrdil vás v mnoha vašich Božských schopnostech.

Ale věřte - v tomto se nesmiřitelně lišíme.

Vězte - vaší podstatou je Bůh a Bůh by nikdy neuhnul a neudělal místo zlu.

Bůh by nikdy nekupčil a nedělal dohody s ďáblem, i kdyby nějaký existoval.

Protože dobro a láska, jejíž nejčistší koncentrací Bůh je, vždy zvítězí.

Bůh by se nikdy nedělil s ďáblem o bytí v čase ani prostoru.

Ne proto, že by jej přemohl a srazil svojí silou. Ale proto, že Bůh odmítá existenci jakéhokoli zla. To není realita, ve které se Bůh nachází. V mém bytí zlo zkrátka neexistuje, prostě proto, že ho není potřeba. Existence zla v Boží realitě postrádá jakýkoli účel nebo smysl. Co nemá smysl, neexistuje.

Může to tak být i ve vašem světě, ihned, jakmile zužitkujete zlo jakožto obraz toho, čím nejste a stanete se tím, čím jste, totiž Dobrem a Láskou. (Zase ten váš ironický úsměv nad „naivními a filosofickými“ moudry! No tak! Buďte odvážní! Ve skutečnosti necítíte shovívavost nad dětskou naivitou, ale strach před přetěžkým úkolem. Kterým to také je, ale říkám, že už jste dorostli do této velikosti!)

To je tajemství, které chcete znát, to je jediný způsob, jak můžete zlo ve vašem světě „vymýtit“. Ne s ním bojovat. Se zlem ve svém principu nemůžete bojovat, můžete ho pouze uskutečnit nepotřebným. To, co tvoříte, roste. Tvoříte boje, tedy rostou.

Jediný a věřte, že realizovatelný způsob, jak může zlo z vašeho světa vymizet, je zužitkovat veškerý jeho účel. Přeměnit jej v jinou energii. Naplnit jeho Smysl.

Zlo z vašich životů zmizí samo, ihned, jakmile ztratí ve vašich životech smysl.

Žijte tak, aby vám pohled na zlo již nebyl k ničemu platný, protože si budete sami, bez existence zla, uvědomovat existenci dobra a nejvyšších principů v sobě.

Nechť každé vaše setkání se zlem se promění v odhodlání jej nenásledovat. Nechť pokaždé, když budete oklamáni, odoláte touze sami klamat. Nechť každé vaše setkání s krádeží ve vás nevzbudí mylný pocit, že krádež je dost dobrá i pro vás. Nechť pokaždé, když vám někým projevené zlo ublíží, odoláte pocitu ukřivděného přesvědčení, že „zpět získáte“, když sami ublížíte. Nechť pokaždé, když se budete cítit pokořeni tím, že vás někdo podvede či poníží, odoláte pokušení zvýšit hladinu vaší energie tak, že sami ponížíte. Nechť setkání s nízkými projevy druhých ve vás nevzbudí mylný pocit ospravedlnění pro nízké chování vás samých.

Často Mne na kolenou prosíte o požehnání a posílení. Toto je jedno z mých Požehnání. O které však nemusíte prosit. To Já, Bůh, prosím vás, abyste dovolili tomuto požehnání vstoupit mezi vás. Takto vás Bůh vidí. Je vaším nepopřitelným právem vůči Bohu, abyste byli takto viděni neustále, bezpodmínečně, bez ohledu na to, jestli se tak právě chováte. A je nekonečným Božím Slibem, že vás všechny skutečně takto vidím a uvidím, tak dlouho, dokud se takto všichni sami nebudete vnímat.

Pochopte, pokud ve vás například krádež vzbudí nenávist, slouží na nehmotné úrovni a v Nejvyšší vizi vašemu dobru, protože vaší nejvyšší příležitostí, kterou vám tato situace skýtá, je právě nenávist nepocítit, nýbrž jen nepovýšený soucit se zlodějem. Protože víte, že krádež vychází v hlubinách jeho nitra z jeho strachu z nedostatku. Kdežto vy již jasně vnímáte, že žijete v Hojnosti. On možná získal hrudku zlata, ale vám bylo umožněno poznání, že ji vlastně nepotřebujete anebo že máte schopnosti si novou materiální hojnost do života přitáhnout, pokud to bude pro vás z jakéhokoli důvodu důležité. A pokud ve vás krádež vzbudí pocit, že sami můžete ukrást, pak jejím smyslem na nehmotné úrovni je právě poskytnout vám příležitost odolat tomu stejnému strachu, kterému podlehl zloděj, totiž že „tento způsob získávání je pro vás tím nejlepším“. Věřte, že po takovém prožitku nepocítíte vůči zloději nic než vděčnost za sebepoznání, které vám umožnil. Pochopíte hloubku tvrzení „poděkovat svému nepříteli“.

Toto je nesmírně dlouhá a náročná cesta sebepoznání a vnitřního růstu. Vyžaduje od vás veliké rozhodnutí, nezměrnou touhu, víru ve vlastní schopnosti, víru v to, že je možné takového cíle dosáhnout. A také lásku k sobě a nekonečnou laskavost, kterou budete potřebovat pokaždé, když se vám nepodaří tuto nejvyšší vizi vás samých udržet a následovat. Pokaždé, když nezužitkujete Nejvyšší smysl zla ku svému užitku a místo toho budete následovat strach, čímž necháte zlu i nadále důvod jeho existenci.

V tu chvíli se neodsuďte, ale vzpomeňte na má slova, že nejvíce miluji právě ty nejvíce padlé, protože ti to nejvíce potřebují. A dovolte si pocítit aspoň zlomek této Lásky a o tu se opřete, až budete hledat odhodlání začít zase znovu. Neboť věřte, každý z vás již tisíckrát padl a tisíckrát selhal. A ten, komu se podařilo odolat a uchopit pro sebe nejvyšší užitek v každé situaci, není větší než ten, kdo právě prošel bolestným sebepoznáním slabosti a přesto dokázal udělat upřímné a odhodlané rozhodnutí příště nepodlehnout a postavit se opět na samý začátek.

Vaše životy nejsou ničím jiným než shlukem příčin a důsledků. Nikdy se vám neudála jediná náhoda. Jedním z důsledků vaší snahy a odhodlání o nalezení toho nejvyššího ve vás bude to, že zlo, jakožto projev nízkého, zmizí. Samo, postupně, jelikož jeho účel již byl naplněn a tudíž jeho další bytí není smysluplné. Bude to doba, kdy začnete užívat své tvořivé schopnosti Božským způsobem a přestanete se bezmocně upínat k vidině Ráje v nebi a místo toho jej začnete sami nastolovat na Zemi.

-----

Nevěřte jazykům, které tvrdí, že tato idea je nesmyslná a nerealistická. Nenechejte se strhnout zpátky názory, že svět, kde budou všichni lidé „dobří a hodní“ je „utopie či neodvaha přijmout realitu života“, protože „co by bylo potom“. Takové názory vycházejí z přesvědčení, že hnacím motorem bytí je neustálý boj mezi polaritami, jsou odrazem názoru, že člověk roste pouze v omezeném prostoru vnitřního souboje mezi dobrým a zlým „já“, a vycházejí z přesvědčení, že ničeho vyššího, než „být dobrým člověkem“, nejste schopni. Vycházejí ve skutečnosti ze strachu a nedostatku vize, co bude následovat, jakmile se většina z vás zbaví břemene nezvládnutých lidských emocí.

Ale vy nepochybujte, že můžete ve svém vývoji dosáhnout vyšší úrovně, než „jen“

se zbavit lidských slabostí a vyrůst ze svého ega. Nepochybujte, že za hranicí zvládnutí lidských strachů a prozření Duše vás čeká celý Vesmír. Věřte, že evoluce vás samých ve své nádheře a rozmanitosti zdaleka není u konce.

Uvědomte si skrytou dynamiku, o které jsme již hovořili – vyrůst z lidských slabostí je pouze prvním krokem - velmi důležitým a naprosto nezbytným. Ale je to pouze začátek. Pravda je aplikovatelná na jedince stejně jako na celek, tedy - jakmile se většina z vás na Zemi začne posouvat z roviny práce na svém lidství (do které spadá pravdivé pohlédnutí a vypořádání se se zlem) do roviny práce s Duší a jakmile se bude více a více z vás zapojovat do realizace Nejvyšší vize, věřte, že všichni začnete považovat život za požehnání, budete se z něj radovat a také v sobě pocítíte uspokojení nad vlastním tvořením. Budete na své dílo hrdí a budete se za něj cítit zodpovědní. Pocítíte zlomek stejného naplnění, které „Stvořitel cítil na konci šestého dne“.

Nepochybujte, že je toho ještě mnoho krásného, prozatím utajeného, čím se můžete zabývat. Budete žasnout nad možnostmi, co vše můžete v životě dělat a čím více budete poznávat své schopnosti, tím nadšenější budete z objevování, k čemu všemu je můžete použít. Ještě mnoho velkých a vzrušujících tajemství Vesmíru čeká na každého, kdo doroste do velikosti jejich pochopení.

Možná, že vaše vědomé rozhodnutí odmítnout zlo jako zbytečné a nic přinášející, ne jeho přemožení, ale upuštění od něj jako nehodného vašeho jednání, bude vaším nejvyšším a nejzřetelnějším vyjádřením vás samých jako Boha.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode