Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Moc rozumu nad svobodným duchem

zpracovala jsem úryvky podle nádherné knihy "THOVT brány Atlantidy" 

   Svobodu vašeho ducha omezily, pokud ne dokonce zcela ochromily, pevné struktury vašeho rozumu.

Snažíte se řídit "zdravým lidským rozumem". Ten je však vždy pouze rozumem a výrazem vašeho ega, jeho chování a jeho posuzování. Rozum vidí jen rozdíly a dokáže rozhodovat jen na základě zhodnocení či posuzování situace. Rozum je nesvobodný, nemluví řečí neomezeného ducha a srdce. Je to ryze "lidské" měřítko událostí, které se okolo vás odehrávají a které vás ovlivňují. Nedovede však váš život utvářet bez jakýchkoliv hodnocení a není schopen zrcadlit projevy srdce. Je tím, kým je - měřítkem hodnot a omezeného konání.
   Pravý duch je svobodný a neomezený. Rozum je vždy omezený a nesvobodný. Brání vám v rozhledu, hlídá vaši intuici a vtěsňuje vás do fyzickým mantinelů. Příliš se na něj spoléháte. Teprve tehdy, až když svým duchem tyto bariéry překonáte a necháte se vést dokonalou a pravou intuicí, na hony vzdálenou jakémukoliv "zdravému lidskému rozumu", zakusíte neomezenou svobodu a zlomíte i moc svého ega. Vše ve vašem životě podléhá pevnému řádu a děje se v ztuhlých hranicích. tento "pořádek" se odvíjí z vaší víry a z vašich vědomostí. Žijete ve spirále nekonečných možností omezení, pravidel či přesvědčení vašeho rozumu a toho, co určují jiné bytosti.
   Kdy jste skutečně sami sebou ? Kdy dovolíte svému nekonečnému duchu a srdci, aby utvářeli váš život ? Kdy začnete žít tak, jak si přejete z hlubin své duše ? Kdy následujete hlas svého srdce a pociťujete k sobě hlubokou lásku ? Kdy se stanete tím, kým jste chtěli být, než jste se inkarnovali na tuto úroveń bytí ? Kdy se konečně probudíte ? Kdy prohlédnete pravidla svého života a moc rozumu, již má nad vaším duchem a jeho schopnostmi ? Skutečně chcete, aby ovládal váš život ? A co vaše srdce a touhy vaší duše ? Slyšíte je ještě, nebo je pokaždé utlumí myšlenky rozumu ? Není zde pořád hlas, jenž vás volá, ale je vždy utlumen dominujícím rozumem ? Kdo řídí váš život ? Vy, v plné síle vašeho neomezeného ducha, nebo přece jen rozum?  Buďte k sobě upřímní a podívejte se, jak jste dosud žili : Je to život, jak jste si jej z hloubi duše přáli ? A nebo neustále podléháte společenským pravidlům, myšlenkovým strukturám a neohebným předpisům vašeho rozumu ? Nejednáte většinou tak, aby se to zalíbilo jiným lidem ? Kdy budete konečně v harmonii s tím, co opravdu chcete, aniž byste přitom brali ohled na to, co po vás chtějí ostatní ?Přiznejte si : Jak často jste vůči sobě nespravedliví a potlačujete své skutečné potřeby, abyste uspokojili potřeby někoho jiného ? Jak často v sobě dusíte hlas svého srdce, své duše ?
   Ohledy a účastenství jsou jistě správná věc, vším, co v životě děláte byste ovšem měli sledovat blaho všech, což znamená i vaše vlastní. Nemyslím tím prosazování vlastních cílů za každou cenu, ale harmonickou souhru potřeb každého ze zúčastněných. Je nutné každou životní situaci situaci prohlédnout a dokonale procítit. Za každým vnějším jevem se skrývá téměř vždy prostý a harmonický proces. Pokud totiž budete respektovat své vlastní potřeby a přistupovat k sobě s láskou, přičemž se k jiným budete chovat láskyplně, události, jako by samy od sebe naberou v dané situaci nejoptimálnější dynamiku.
   Popisované děje se odehrávají na neviditelné frekvenci, která řídí vaše energetické a duchovní procesy. V okamžiku, kdy se tyto energie křižují, je důležité zcela vysadit rozum, a tím i ego.To znamená, že jakmile jste k sobě samým láskyplní a nepotlačujete své potřeby, nebudete ani preferovat žádnou svoji emoci, abyste bezpodmínečně upřednostnili své požadavky. Jednoduše řečeno - zůstanete si věrni a spočinete ve svém středu. Zatímco klidně spočíváte ve svém středu, cítí i vnitřní energetické frekvenční tělo vašeho protějšku mírumilovné naladění k sobě samému a akceptuje vaše já. Nyní mají obě frekvence možnost vzájemně se sladit. Tento proces se děje na energetické úrovni, kterou nedokážete vnímat. V těchto okamžicích jste k sobě, vaší duševní podstatě a vašemu určení natolik blízko, že se tím umožní harmonické vyvážení obou bytostí. Zůstańte sobě a svým potřebám dokonale a láskyplně věrni. Tím se vše ve vašem životě vše obrátí ve prospěch všech.
Věřte tomu - je to zákon.
   Jakmile vyřadíte ze hry rozum, zahájí se proces duchovní moudrosti, který vás přivede k vašemu pravému určení.
Téměř všichni jste z této cesty sešli, nebo´t jste vládu nad svým bytím přenechali rozumu. Často si zoufáte, trápíte se, sužují vás nesnáze a nechápete, proč se život utváří najednou tak negativně....
   Většina lidí žije celý svůj život podle pravidel rozumu. Pokud setrváte v klidu a harmonickém vnitřním naladění, objeví se i optimální řešení pro vše zúčastněné samo od sebe. tento proces je totiž řízený z opravdové a čisté úrovně duší....
   V tomto momentě jste pak plně propojeni s vaším ryzím a mocným Duchem. A on zařídí okolnosti vašeho života vždy pro blaho všech. Proto je natolik důležité, abyste prozkoumali tento přístup k vašemu duchu a zbavili se manipulativních vzorců rozumu. ten vždy prosazuje pouze své vlastní potřeby nebo potlačuje něco ve vás, což vede k vnitřnímu nesouladu. Jakmile vás rozum vede vaší existencí, zůstanete v disharmonii a nepodaří se vám napojit na vašeho ducha. K tomu je nevyhnutelné zcela a upřímně přijmout sebe sama a respektovat své vlastní touhy. To, abyste toho dosáhli a tento proces zdokonalil, vyžaduje určitý cvik.
   Jelikož důležitým předpokladem dosáhnutí skutečné síly ducha je absolutní vnitřní harmonie. Naslouchejte svému nitru a naleznete překážku sídlící ve vás samotných....Jinak zůstane našeptávání rozumu všudypřítomné a nadále bude ovlivňovat vaší realitu. Zůstanete otroky svých vlastních omezení. Nehledejte potom viníka okolo sebe, sídlí ve vašem nitru. Trpíte, neboť váš rozum zrcadlí ve vaší prožívané realitě své projekce.
   "Jak uvnitř, tak navenek" , - tuto zákonitost je třeba dokonale přijmout a uplatnit v životě.
Pouze opravdové poznání těchto bezvýchodných struktur a jejich následné rozpuštění je opravdovou léčbou.
Jen skutečné činy a změny ve vašem nitru vás posupně přiblíží k cíli. Podívejte se pravdě do očí a nepotlačujte ji v sobě. Vydejte se na cestu zkoušky vnitřní zralosti s radostí a láskou. Zrušte všechny staré vzorce chování ve vás i kolem vás. Naučte se rozlišovat zrcadlení ve vaší realitě a výtvory rozumu ozářit či přeměnit je výtvory ducha.
Pozorujte jak se odvíjí vaše vnější realita, a pátrejte ve svém nitru po příčině. 
   Budete se divit, kdo vytváří a ovlivňuje váš život ! U všech nemocí, problémů a životních okolností jakéhokoliv druhu, hledejte příčinu. Neustále vědomě pozorujte své myšlenkové pochody - včetně postoje k sobě samým....
   Vystupte z masového vědomí, získejte od něho odstup. vytvořte si prostor, jež odpovídá pouze vašemu myšlení a konání. Vysvoboďte se z pravidel, přesvědčení, víry a tvrzení jiných a vytvořte si svoji vlastní identitu.
Již dávno nejste ryzími bytostmi s vlastní individualitou, neboť každý z vás žije životy jiných. Setrváváte u pravidel a pokynů, které vytvořili jiní, pohybujete se v prostoru  nevyčerpatelné databanky předsudků a zvyklostí, jak se máte chovat....
   Vypozorujte u vás detailně, ve které oblasti jste opravdu sami sebou a kde jste přijali do svého života cizí vzorce.
Nenechte bez povšimnutí jedinou myšlenku, nedovolte aby vám utekla nepozorovaně, ba bez vašeho vědomí utvářela vaši realitu!  Naslouchejte svému srdci a dbejte na to, aby byl tento proces "prostoupen" VAŠÍ pravdou, a nikoliv obecně platnými společenskými pravidly. To je velmi důležitý krok k poznání, především se tak osvobodíte ze zaběhnutých kolejí životních okolností. 
   Rozpoznejte původ vašich pochybných projekcí a životních okolností. Odhalte původ vašich lidských pochybností a zbavte se těchto omezení. Pocítíte, jak jste pevně svázáni s myšlením vaší společnosti, se vzorci společenského chování a s jejich scénáři. Zjistíte, jak velmi podléháte hodnotícímu myšlení a jak destruktivně to působí na svobodu vašeho ducha. 
   Ukážu vám, jakým vzorcům chování všichni vesměs podléháte na úrovni svého bytí. Tiše a subtilně zastiňují vaše skutečné Já a pevně vás drží v hranicích lidských mantinelů. Postavili jste na nich celý svůj život. Jsou pro vás nevyhnutelné jako spánek, jídlo či pití - jsou důležité a všudypřítomné. Jsou to právě ony, jež vás oddělují od vaší skutečnosti a nedovolují vám vyprostit se z omezení vašeho těla.  To je největší překážka v duchovním vývoji lidstva, která mu brání ve vzestupu. Bolestné bude vaše poznání, jestliže si uvědomíte, jak velmi ovlivńují tyto vzorce váš život a jak moc, jste v nich uvězněni. Zjistíte, že řadu způsobů chování, které jste si oblíbili, je třeba objevit, uvědomit si jejich existenci - a zbavit se jich....
   Pochopíte i to, proč se vám zdá, že znovu a znovu ve své realitě, ve svém životě selháváte. Přijdete na to, PROČ se vám nedaří. uvědomíte si, proč nejste schopni rozpoznat, kým ve skutečnosti jste, proč nedokážete reaktivovat svoji Mer- Ka-Bu a také proč nejste schopni využívat plnou moc svého ducha. Společenské struktury, rozum a nejrůznější systémy hodnocení vám vždy budou bránit v dosažení cíle, nedovolí vám zvýšit tělesné vibrace a vystoupit do vyšší frekvence bytí.
   Buďte moudří, rozpoznejte v sobě tyto vzorce chování a především buďte připraveni je s láskou rozpustit.
Dopřejte si žít svobodně a radostně - a zbavte rozum jeho moci nad vámi. Rozpoznejte jeho vliv a odolejte jeho našeptávání. Pomůže vám v tom vaše skutečná vůle a hlas vašeho srdce.
Rozhodujte se v životě srdcem, nikoliv rozumem.
   Ať má slova prolomí vaše omezení a odhalí vám svobodu ducha  Ať má slova splní vaše toužebná přání a zbaví vás stísńujících omezení. Ať se vám dostane hlubokého poznání a opravdové moudrosti, již budete schopni využít ve své realitě. Ať vás zaplaví božské světlo, které vás přivede k vašemu počátku a zbaví vás stínů této úrovně bytí.
Ať vás důvěra, láska a trpělivost posilují na vaší cestě, abyste se konečně stali mistry svého života.
 
Ať se tak stane
V hluboké lásce 
Thovt

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode