Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Velké mistrovské karty Energie Nanebevzatých mistrů - 

Ulrike Hinrichs, Petra Schneider

 

1.MAHA CHONAN
vnitřní moudrost
Klíčová slova
- pozorovat
- uchovat si přehled a odstup
- zůstat sám sebou
- umění vymezit se
- opuštění žabí perspektivy a nadhled

Energie Maha Chohana
pomáhá poodstoupit jeden krok zpátky z chaosu všedního dne, ze vztahů s druhými lidmi, ze zajetí pocitů. Představy o sobě a o druhých, v nichž se zdá být člověk polapen, se stávají vědomými. Energie umožňuje být uprostřed dění a zároveň zůstat neutrálním pozorovatelem; dokázat se vcítit, a přesto zůstat sám sebou. Pomáhá nám být v každé situaci spojeni s hlasem vnit.řní moudrosti a naslouchat mu.
Energie Mahá Chohana nás spojuje s moudrostí, která má nadhled a je v kontaktu s vyšším vědomím. Pomáhá nám opustit žabí perspektivu a rozumět a chápat vše z vyšší úrovně.


Situace
Jsou situace, kdy člověku připadá zatěžko zachovat si nadhled a vymezit hranice. Ztrácí se v detailech, v situacích, ztrácí červenou nit. Všechno se zdá stejně důležité, stejně naléhavé a stres narůstá. Druzí lidé na něj kladou své nároky. Člověk se stále více zaplétá, stále více zabředá do sledu události, do svých navyklých vzorců chování, do svých pocitů.
Není schopen jasně myslet, nalézt neutrální stanovisko - tím méně pak slyšet svůj vlastní vnitřní hlas.
Dostat se z toho, znamená učinit vnitřně jeden krok zpět, pozorovat sebe a celou situaci z odstupu. Zaměř svůj pohled opět do svého nitra a naslouchej tomu, co Ti chce Tvoje vnitřní moudrost sdělit. Poznej, že věci nejsou takové, jak se Ti momentálně jeví. To Ty si je tak interpretuješ.
Pokud sis zvolil tuto kartu, vyzývá Tě, abys učinil krok zpět a stál se neutrálním pozorovatelem. V jakých situacích, v jakých lidech se ztrácíš? Jaké vlastní představy a obrazy sebe sama Tě drží v zajeti? Ponoř se do meditace, vzlétni do výšin a odtud přehlédni svou situaci.


Význam karty
Žena na kartě vlevo dole je zapletená do problémů světa a pevně se jich drží. Je ovlivněna svým ideálem krásy, představou, jaká by měla být a jak by měla vypadat. Zdá se, jako by se dívala na pozorovatele karty, jako by mu chtěla předvést svou krásu a obdržet od něho potvrzení.
Vědec a filosof na druhé straně se nedívá na nikoho. Asketicky se odvrátil od světa a pohroužil se do textů moudrosti a poznání, jak ukazuje kniha na jeho kolenou. Hromadí vědění. Tím pouta světa povolují a odpadávají. Úplně svobodný ale ještě není, je zapleten do představa očekávání. Zabývat se moudrostí pouze v myšlenkách nestačí.
Teprve když je pohled zaměřen zcela do nitra (jak ukazuje žena v horní části karty), v meditaci a hlubokém vnitřním vhledu, ve spojení s vnitřní moudrostí a vyšším vědomím, teprve pak jsme mimo všechny zápletky světa. Pak jsme svobodní a můžeme jasně a s odstupem rozpoznat sebe a dění, jako bychom pobývali v chladivém a jasném ovzduší sněhem pokrytých vrcholů Himaláje.
Cestu k těmto vrcholům představuje pozorování, jak symbolizuje oko uprostřed. Pozorovatel v centru dění může zaujmout každou pozici, aniž by se s ní identifikoval, aniž byv ní byl zajat. Může zaujmout jak pozici ženy zapletené do vlastních představ, tak pozici mnicha, nebo pozici do nitra zahleděné ženy i vznešených pohoří. Pak si také uvědomí, že od vyšších úrovní vědomí, od duchovního světa, nejsme tak daleko jak si možná myslíme. Vzdálenost vytvořená námi samotnými se rozplývá. Dovolujeme sami sobě být opět částí celku duchovního světa.
 

 

2. LAO-C'
přijetí a vnitřní klid
Klíčová slova
- nerozčilovat se nad událostmi, minulostí a druhými lidmi, ale přijímat je
- rozpoznat posuzování a hodnocení
- být právě teď
- být uvolněný a jednat z vnitřního klidu
- meditace
- vnitřní klid a mír


Energie Lao-c'
vede ke stavu vnitřního pokoje, uvolnění a klidu. Pomáhá nám, abychom druhé neposuzovali a nerozčilovali se nad tím, co se děje, ale abychom události akceptovali, abychom se rozhodovali a jednali z vnitřního klidu. Pomáhá vidět situace a lidi takové, jaké a jací jsou, aniž bychom si do nich promítali svůj vlastní stav. Pomáhá zůstat v tomto okamžiku a z tohoto okamžiku jednat.
Lao-c' vede do hluboké meditace, do stavu klidu, do vnitřního ticha, do stavu bytí v přítomnosti a ke spojení s tím jediným.


Situace
Ve stavu vnitřního klidu přijímáš události a lidi takové, jaké a jací jsou. Nevzrušuješ se kvůli tomu, co se děje. Neposuzuješ lidi jako dobré nebo špatné. Víš, že věci samy o sobě nejsou ani dobré ani špatné, že dobrými či špatnými je činí Tvoje hodnocení. Nesrovnáváš se s druhými lidmi, ani se neptáš, zda jsi teď lepší nebo horší. Nesnižuješ se, když výsledek Tvé práce není tak dokonalý, jak sis původně představoval. Nejsi pod ustavičným napětím, Tvá zásada zní: "Je to takové, jaké to je."
Akceptovat však neznamená, že situaci strpíš, rezignuješ a nic neděláš. Akceptovat znamená, že se nad situací nerozčilíš, ale jasně a klidně rozeznáš, co se stalo, a potom se z vnitřního klidu a míru rozhodneš jednat.
Tato karta Tě vyzývá k prozkoumání Tvých vlastních hodnocení. Co Tě vyvádí z vnitřního klidu a dobré nálady? V jakých případech odsuzuješ druhé? Které situace Tě rozčilují? Proti čemu reptáš? V čem se srovnáváš s druhými a dostáváš se tak do stresu a vybičováváš se ke stále vyšším výkonům? Kolik energie Tě to stojí? Co je Tvým skutečným přáním?


Význam karty
Muž na obraze je ponořen do hluboké meditace. Tak jako strom, o který se opírá, je i on ve stavu bytí, je právě teď. Nestěžuje si na padající listí a květy, ani na změny ročních období. Je mimo čas, žije právě teď.
Umožňuje vedle sebe trvání duálního světa: rostlina rozkvétá bílými i černými květy. Je v harmonii s Universem tak jako je kapka vody zároveň individuální kapkou i součástí celého oceánu. A tak jako se kapka noří do tichého jezera a jeho vlny se samy od sebe šíří v soustředných kruzích, tak se také vědomí při meditaci rozšiřuje až k nejvyššímu stupni osvícení a uvědomění.
  Tvář v pozadí symbolizuje, že meditací, vnitřním klidem a přijetím můžeme splynout se vším, včetně věcí a lidí nacházejících se zdánlivě mimo naše fyzické ohraničení (v tomto případě jde o strom). Já a Ty jsou zaměnitelné, a tak již není možné posuzovat toho druhého. Co bylo dříve na základě posuzování odmítáno a omezeno, dokonce i stín, může teď být prohlédnuto.
 

 

3. EL MORIJA
důvěra
Klíčová slova
- víra v sebe, ve své schopnosti a vlastní sílu a moc
- sebeuvědomění a osvobození se od strachu a úzkosti
- naděje
- důvěra v existenci
- pradůvěra


Energie Moriji
nás znovu naplňuje sebedůvěrou a pradůvěrou. Navrací nás do stavu, v jakém jsme byli jako děti, když jsme se plni důvěry poprvé nadechli, když jsme se nechali chovat, učili se prvním krůčkům a stále nanovo vykračovali do života. Tato energie transformuje zkušenosti opuštění, odloučenosti a bezmoci, pocit, že jsme vydáni na milost a nemilost osudu, že jsme ztraceni. I když nás strach stále znepokojuje, nemá již nad námi moc. Máme neotřesitelnou důvěru v existenci.
Víme, že vše, co se děje, je k našemu dobru, byť se nám to momentálně zdá být nepříjemné nebo špatné.


Situace
Možná si v této chvíli nevěříš a pochybuješ, že všechny své úkoly a předsevzaté cíle zvládneš. Možná máš chuť vzít zpátky krok, který jsi učinil a nechat svůj projekt opět padnout. Možná máš pocit, že všechno leží jen na Tobě, nikdo Ti nepomáhá a na nikoho se nemůžeš spolehnout. Avšak důvěřovat a z důvěry energicky a cílevědomě jednat je důležité, i když Tě mučí pochybnosti a úzkosti. Třeba pochybnosti a úzkosti nikdy docela nezmizí - chceš se jimi snad nechat trvale ovládat?
Tvoje důvěra ovšem nesmí být slepá. Je také důležité přesně pozorovat a zkoumat.
Co Ti v tomto okamžiku brání důvěřovat sobě a druhým? Jaké myšlenky a pocity Ti vyvstávají na mysli, máš-li se svěřit někomu jinému, udělat krok do neznáma? Jaké obavy nebo úzkostné myšlenky Tě sužují?


Význam karty
Jakoby branou hledí pozorovatel do vesmíru, do dáli.
Embryo, zrozené v kruhu Jednoty, je pupeční šňůrou spojeno s božskou vyživující energií. Stejně tak proudí tato energie k oběma lidem a vyživuje je přes jejich korunní čakry.
Embryo a lidé se nacházejí v mateřském lůně, tvořeném křídly dvou andělských bytostí, jedné světlé a jedné tmavé. Andělé jedním křídlem vytvářejí oplodněnou pánev, druhá křídla rozpínají k ochraně a poskytují tolik důvěry, ochrany a síly, že je možné pohlédnout i na temné aspekty v nás samých a přijmout svůj stín a strach. Poznáváme, že to temné v nás je stejně tak doprovázejícím andělem jako to světlé.
Oba dva lidé hledí s dětsky otevřenýma očima, důvěřivě a zvědavě dopředu. Dotýkají se navzájem, mohou přijmout blízkost toho druhého.
Také Země dává lidem svou energii a živí je, jak znázorňuje temná základna na kartě dole.
 

 

4. KUAN JIN
Odevzdanost
Klíčová slova
zanechat kontroly
nechat volně plynout potlačené či zadržované pocity
odevzdat se proudu života
rozvinout ženskou kvalitu
tolerance a soucítění


Energie Kuan Jin
pomáhá odevzdat se přirozenému proudu života a být v harmonii s božským řádem. Vše strnulé a těžkopádné se rozpouští - myšlenky, pocity i blokády v těle.
Energie Kuan Jin spojuje s jemnou pasivní a přesto enetgickou ženskou silou, posiluje soucítění a toleranci.


Situace
Odevzdanost znamená splynout s tím, co se děje. Jednat, když je čas činu a odpočívat, když je čas klidu.
Odevzdanost znamená nechat se nést proudem života. Ovšem ne jako uvadlý list, ale jako labuť plná vznešenosti a vlastní síly, která se nechává nést proudem řeky. Kdo má odvahu se tomuto proudu odevzdat, může zažít, že je skutečně nesen.
Odevzdaností plyneme se životem, říkáme "ano" svým pocitům a ženským kvalitám.
Tato karta Tě nabádá k prozkoumání všeho, na čem lpíš. Jaké situace, pocity či lidi chceš mít pod kontrolou? Do čeho se nechceš pustit naplno a bez výhrad?
Kde blokuješ svou energii? Kdy používáš slovo "musím"? Jaké pocity zadržuješ? Jaké slzy chtějí být konečně vyplakány? Jaká zklamání si nechceš připustit?
Jsou v Tvém těle nějaké blokády - co Ti chtějí sdělit?
Kde jsi strnulý?


Význam karty
Žena v dolní části karty je zobrazena nechráněná, otevřená. Její vlasy, antény spirituálního vnímání, symbol intuice, splývají volně dolů, ničím nesvázané. Při přesnějším pozorování však zjistíme, že je dosud ještě zdrženlivá: jednou paží a jednou, kolmo pokrčenou nohou, se snaží svoji nahotu a otevřenost zakrýt, tvář svědčí o napětí, vlasy působí přísně a jsou stočeny přes levé rameno. Teprve plné odevzdání se životu, nechráněné, otevřené a přijímající, ruší hradby potlačených pocitů, které svíraly srdce. Sila srdce je uvolněna, city, láska a soucítění mohou opět proudit. Obličej ženy nahoře vyzařuje tichou extázi a uvolněni.
Její vlasy splývají zcela volně dolů a ona přijímá jiskru světla, božskou inspiraci.
Labuť, symbol krásy, ladnosti a odvahy, se nechává nést vodou, svými pocity, proudem života.
 

x 

5. KRISTUS
pravda a bezpodmínečná láska
Klíčová slova
žít svou vlastní pravdu
nalézt sebe sama
osvobodit se od cizích autorit
rozvíjet přirozenou autoritu
vyvíjet vůdčí kvality a nasadit je pro blaho všech
vyléčit otcovská témata
poznat, co opravdu znamená všeobjímající láska


Energie Krista
umožňuje poznat vlastní pravdu a jednat podle ní.
Nevyřešená témata otcovství a autorit činí tato energie vědomými, hojí rány "otcovských" urážek a dává pocit ochrany a bezpečí. Pomáhá nám poznat, kdo opravdu jsme, co opravdu chceme a za tím stát.
A znovu nás spojuje s bezpodmínečnou láskou.
Energie Krista posiluje také účinnost vlastní léčivé energie.


Situace

Pokud sis zvolil tuto kartu, je Tvým současným tématem "poznat a žít vlastní pravdu". Jde o to rozloučit se s přejímáním názorů druhých, stát za svou pravdou a rozvinout vlastní přirozenou autoritu.
Hledání vlastní pravdy je nikdy nekončícím procesem, neustálým sebepozorováním a zkoumáním: "Co je mojí pravdou a je s ní to, co dělám, v souladu?" To je proces, který vede k stále hlubším úrovním, stále blíže k pravému jádru bytosti. A Ty nejsi sám, vždy jsi byl provázen a milován. Můžeš se znovu cítit bezpečně ve všeobjímající lásce.
Kde se vzdáváš svých vlastních postřehů, názorů na život a přesvědčení a přejímáš názory druhých? Kdy se schováváš, protože máš strach z trestu? V jakých situacích si netroufáš udělat to, co považuješ za správné? A při jakých příležitostech skrýváš své vůdčí kvality a odmítáš převzít úkol vést druhé? Kde vnucuješ druhým své názory, svou vůli? Co vyčítáš svému otci (Bohu, životu)? Kdy máš pocit, že Tě otec (Bůh, život) opustil?


Význam karty
Celý střed karty vyplňuje srdce, které skrývá trůn. To symbolizuje, že skutečná moc a skutečná autorita může být žita jen v lásce. Jednání skutečného panovníka vychází ze srdce a slouží blahu všech, což je možné jen ve spojení s duchovní silou vesmíru, jak ukazuje holubice nad trůnem.
Avšak král nesedí jako panovník na trůně. Slouží a jedná z lásky: jeho žezlo nese znak srdce. Kromě toho nepozvedá žezlo výhružně vzhůru, ale drží je volně v levé ruce. Levá strana člověka symbolizuje citovou stránku. Na pravé ruce - straně činu - má na prostředním prstě (což je Otcův nebo také Saturnův prst) vladařský prsten symbolizující vládu, odpovědnost, právo a skutečný pořádek.
Zajíc je symbolem strachu a bázlivosti, zranitelnosti a napětí. Pod ochranou krále je však i zajíc, který má jinak všude jen samé nepřátele, chráněn a v bezpečí.
Člověk v dolní části karty sedí izolován a uzavřen do sebe. Obrací se zády k lásce a ke světlu, dopadajícímu na jeho plášť, v zajetí strachu a uvězněn v síti cizích autorit. Král ho pokynem ruky vybízí, aby použil meč jasného poznání a lásky a přesekl svá stará pouta a tak se osvobodil. A nabízí mu, ač nepřátelsky odvrácenému, svůj trůn srdce.
 

 

6. DŽWAL KUL
přijmout vlastní síly

Klíčová slova
sebedůvěra
sebevědomé vystupování
poznání, že svůj Život máme sami ve svých rukou
přijmout vlastní sílu a poUŽít ji
být uvnitřněn ve své moci a síle
schopnost nevzdát se a vydržet
víra a naděje
vědomí vlastní hodnoty


Energie Džwal Kula
spojuje s vlastní silou a mocí. Posiluje sebedůvěru, sebehodnocení a sebevědomí: "Já jsem a já mohu!" Ukazuje nám, kde si svou sílu nepřiznáváme a kde nepřebíráme zodpovědnost za svůj vlastní život. Pomáhá nám znovu přijmout naši vnitřní sílu, zůstat v jejím středu a nenechat se jen tak snadno svést z cesty. Učí se zcela samozřejmě měnit sílu na lásku. Energie Džwal Kula posiluje auru a centrum hara. Tak je pro nás mnohem snadnější zůstat sami sebou. Druzí nás již nemohou tak rychle oloupit o naši sílu nebo nás znejistit.


Situace
Nejsi obětí osudu, nejsi bezbranně vydán na pospas "zlému" světu. Možná, že v tomto okamžiku věříš, že jsi bezmocný, že jsou lidé a situace mocnější a významnější než Ty, že nemůžeš nic dělat. Možná dáváš vinu za svou situaci druhým. Avšak když přijmeš svou sílu, můžeš svůj život vzít do svých rukou a sám jej tvořit.
Pokud si uvědomuješ svou vlastní sílu a moc, můžeš jednat energicky, aniž bys musel bojovat, aniž by ses musel ospravedlňovat. Poznej, že je na čase uplatnit svou sílu na utváření vlastního života.
V jakých situacích máš pocit bezmocnosti? Kterým lidem se cítíš být vydán/a na pospas? Vůči komu se musíš ospravedlňovat? Kde myslíš, že nemáš žádnou šanci a musíš rezignovat nebo kapitulovat? O čem si myslíš, že to nedokážeš? Co děláš v okamžicích slabosti se svou silou?


Význam karty
Žena na pravé straně karty je schýlená; je bezmocnou, řetězy připoutanou obětí. Rezignovala. Sklesle a bezmocně sklání hlavu. Meč osvobození je vzdálen jen několik centimetrů od ní, ona má ale oči zavřené. Nosný sloup za ní - rovněž symbol spojení nebe a země - je zlomený. Tygr na druhé straně symbolizuje sílu. Může být klidný a uvolněný, protože on má sílu v každém okamžiku jednat a bojovat. Má rychlost a vytrvalost. Sloup za tygrem je neporušený, mi sílu nést. Vine se po něm rostlina, symbol vzhůru rostoucího, kupředu směřujícího života. Uprostřed obrazu je říšské jablko, symbol vlády nad vlastním světem. Vidíme na něm tvář člověka, který svůj pohled zaměřil do nitra a nachází se v meditaci, ve spojení s vlastním středem. Kříž říšského jablka vychází z jeho korunní čakry jako anténa, to znamená, že je vnímavý vůči idejím a příkazům vyššího zákona a jeho moudrost a moc vyrůstá ze spojení s vyšším vědomím.
V průsečíku kříže je umístěno srdce, symbol toho, že pravá moc může být zažita jen v lásce. Říšské jablko spojuje vesmír se zemí: v centru vlastní síly se otevírá přístup k vesmírné síle.
Žena a tygr tvoří oba póly této síly, oběť a bojovníka.
Člověk uprostřed je mimo tyto póly. Není bezmocný, ale ani nepotřebuje bojovat. Má skutečnou moc.
 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode