Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

3. Zákon vibrací

Vše kmitá, vše je v pohybu. I částečky bytí, jež jsou zdánlivě v klidu, neustále rovnoměrně kmitají.

Vibrace ducha jsou tak silné, až to vypadá, že se nehýbe. Rychost kmitání ovlivňuje vlastnosti hmoty.

Silou svého ducha můžete snižovat nebo zvyšovat její frekvence.

To je umění práce s hmotou. Až si osvojíte tento zákon, budete moci měnit její vlastnosti.

Vědomou silou ducha můžete ovlivňovat i přírodu.

Pamatujte, tyto znalosti nikdy nevyužívejte v negativním smyslu, anebo s účelem někomu škodit - pak by přišel na řadu pincip příčiny a následku a situace by se vám vrátila v zesílené intenzitě. Nic neujde bdícímu oku tohoto zákona. Cokoliv děláte, čiňte s láskou, abyste totéž k sobě přitahovali.

Tento princip můžete využít rovněž k uzdravení vlastního těla. S pomocí ducha lze měnit frekvenci negativních částic na pozitivní. Pokud ve vašem těle vyvstanou určité disharmonie, vědomě tento princip uplatněte a pozměňte frekvence vaší schránky. Pokud je tělo nemocné, spojte se nejprve se svou duší a začněte se svým tělem komunikovat. Najděte nejdřív příčinu svého utrpení a potom změňte mocí svého ducha vibrační frekvenci a tím disharmonii.

Dříve se tyto znalosti vědomě uplatňovaly, kdykoliv se vyskytly nějaké obtíže. Schopnost léčit byla v Atlantidě běžná. Uchovala se a byla praktikována i po atlanské katastrofě, v chrámech moudrosti, jež byly postaveny po zániku Atlantidy.

Tyto vědomosti byly důležitou součástí duchovní alchymie a žité moudrosti těch dob. Díky ní mohly bytosti lidské rasy ovlivňovat počasí, působit na přírodní katastofy nebo měnit vlastnosti hmoty i vlastního těla. Mudrci využívali princip vibrace k vědomému ovlivňování všech dějů hmotné úrovně. Oba zákony se aplikovaly s využitím jistého geometrického vzorce, výsledkem čehož poté byla žádaná manifestace.

Atlanťané se učili v chrámech transformovat a transmutovat staré na nové pomocí vědomí. Podle dosaženého stupně obdrželi krok za krokem vyšší zasvěcení. Toto umění si neosvojili během krátké doby. Adept musel nejdříve vnitřně i navenek dozrát. Až pak mohl poznatky uplatňovat v praxi.

V chrámech vyučovaná moudrost měla sedm stupňů mistrovství. Po úspěšném výcviku byl žák zasvěcen do odpovídající chrámové energie. Každý z chrámů byl totiž naplněn frekvencí stupně, jehož měl uchazeč dosáhnout. Zde měl možnost vyzkoušet si svoji dovednost a přizpůsobit ji příslušné frekvenci.

Adepti těch dob byli na oněch místech láskyplně zasvěcování do umění duchovní transformace materie a trávili zde několik týdnů. Prvním předpokladem bylo zvládnutí poznatků o vědomé manifestaci. Nejdříve studovali různé kvality hmoty. Poté toto vědění propojili s praktickým využitím vědomé duchovní síly. Krok za krokem zušlechťovali své schopnosti v transformaci frekvencí, přičemž využívali zákon vibrace v kombinaci se zákonem produchovnění a pohlaví, až v tomto oboru dospěli k vrcholné zkoušce s praktickým využitím. Geometrické struktury a energetické prostory chrámů zasvěcení byly příhodnými místy  k osvojení si těchto dovedností.

Jednotlivými stupni museli studenti projít v jistých časových obdobích. Nicméně délka učení nebyla pro úspěšné završení rozhodující, podobně jako cesta, jíž si adept zvolil. Všechny cesty vedoucí k hluboké a praktikované moudrosti jsou rovno-cenné. Důležitý je cíl, nikoliv stezka, již si zasvěcenec vybere.

Pouze růst duše má význam, nikoliv rychlost či cesta. V současnosti nejsou na planetě chrámy, jež by vás mohly ve vašem vývoji podpořit. Avšak i s možnostmi, které máte k dispozici, můžete dojít k opravdové moudrosti. Tudíž vás prosím, přijměte a uvědomte si nejprve toto učení. Pak dovolte, aby se ve vašem duchu rozhostil klid. Poté si "hrajte" s tím, co jste pochopili - a začněte s maličkostmi. Postupně pozitivně ovlivňujte a měňte věci i okolnosti kolem vás.

Seznamte se nejdříve se silou vašeho ducha, a pozvolna se v poznávání vylepšujte. Až poznané přijmete a do hloubky pochopíte, můžete začít měnit frekvenci. S tím byste měli začít samozřejmě nejprve u sebe. Dokážete-li změnit svoji vlastní vibrační frekvenci, budete moci měnit i frekvenci jiných bytostí, situací a okolností v hmotné rovině.

Pamatujte však :  Toto vědění se smí využívat jenom v pozitivním smyslu ! Nikdy se nenechejte svést nízkými pohnutkami !

Nejenže si přivoláte resonanci zákona příčiny a účinku, ale začne se snižovat a zpomalovat i vaše vibrační frekvence. Tato cesta nevede do vyšších dimenzí !

Kvalita manifestací - vždy závisí od kvality a povahy energie duchovní síly, jež vibraci způsobila. V zásadě neexistují nevědomé manifestace, ačkoliv si to ve vaší realitě myslíte.

Manifestace tvoříte takřka vesměs podvědomě. Umíte si představit, jak se báječně tvaruje hmota, pokud silou ducha pozvednete své tělesné vibrace ? Umíte si představit, že silou ducha dokážete vědomě ovlivnit jakoukoliv vibraci, včetně těch vašich ? Že můžete změnit frekvenci, kmitočet vašich buněk, a tím i kvalitu svého těla ? Že vyladíte silou svého ducha jakékoliv tělesné disharmonie, nasytíte-li vaše jemně vibrující částečky vyvažující energií ? Umíte si představit, že máte tyto schopnosti ? Uvědomujte si, že je můžete kdykoliv použít ?

Všímejte si v sobě těchto nejmenších částeček - a transformujte silou ducha jejich strukturu, kvalitu a vibrační frekvenci. Dosáhnete tak skutečného mistrovství a svobody na hrubohmotné úrovni. Osvoboďte se od pevných, neohebných struktur myšlení a vnímání, zaměřte svoji pozornost na nejmenší částečky ve vašem těle. Nejste "pouze" to, co vnímáte zvenčí ! Nemáte "jen" vnější svobodu, ne. Skládáte se z drobných úžasných částeček božské vibrace, jež bez vyjímky poslouchají rozkazy vašeho ducha. Prvotní zdroj se projevuje ve všech dimenzích bytí prostřednictvím této úžasné a neustálé vibrace, a jeho struktura je patrná ve vašem jsoucím.

Vše podléhá principu vibrace. Kmitající částečky se řídí principem pohlaví a duality. Všechno v této kouzelné symfonii obsahuje pozitivní i negativní částečky, mužskou i ženskou strukturu. Pomocí těchto principů se vše snoubí v dokonalé jednotě. V praktickém využití může toto poznání měnit povahu vibrace, hmoty a polarity. Praktické použití těchto zákonů může způsobit skutečné zázraky.

Zbavte se moci rozumu a soustřeďte se na neomezenou moc svého ducha a jeho tvůrčí síly. Soustřeďte se na možnosti, které ve vás dřímají. Použijte je v přítomném okamžiku, teď a tady. Staňte se mistry alchymie - hmotu lze měnit silou ducha ! Vyladíte tak ve svém těle veškeré disharmonie, ba dokonce můžete své tělo i vědomě omlazovat ! Hledejte a objevte přístup k pokladu, jenž nosíte v sobě ! Osvojte si a praktikujte toto vzácné učení.

Vše, co přijmete jako platnou skutečnost, se okamžitě a bez vyjímky manifestuje ve vašem nitru i v okolní realitě. Uvědomte si to a používejte vědomě svoji tvůrčí duchovní sílu.

Je to všudypřítomný zákon, který čeká pouze na toho, kdo jej objeví a použije. Probuďte se, úžasné bytosti ! Tyto síly dřímají ve vás ! Vy je však nepoužíváte ani vědomě, ani dokonale.

Vše, co jest, sestává z kmitajících částeček ovlivnitelných duchem.

Tato dovednost byla živou a každodenní součástí moudrosti zašlých dní. Vědomosti se nehromadily, ale předávaly se dále. Moudrost ani nelze hromadit či ukládat. Její energie by měla proudit a být dostupná všem bytostem. To je velmi důležitá zásada. 

Prosím vás, žijte podle ni, neboť pochopíte-li tento zákon, dospěli jste k opravdovému mistrovství. Ať se tak stane !

zpracovala jsem z knihy - Thovt brány Atlantidy

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode